Logo

Rozhovor: 4 otázky pro věřícího, znovuzrozeného křesťana

Lidé často žijí v mylné jistotě či představě, že Bůh jim odpustí na základě jejich zasloužení. Tentokrát se ptáme třetího a posledního člověha a položíme mu stejné otázky jako v předchozích 2 rozhovorech. A tímto článkem je za námi poslední část biblické studie Evangelium Boží milosti. Otázka:
1) Myslíte si, že půjdete do nebe, nebo do pekla?
2) Na základě čeho je člověk spasen?
3) Proč někteří lidé věří a jiní ne?
4) Cíl a jistota života?

Věřící, znovuzrozený křesťan

Odpověď 1)
„Jsem si jist, že mám věčný život v Pánu Ježíši Kristu!“
Porovnání s Písmem: „A to svědectví je toto: že Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život. Tyto věci píši vám věřícím ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život, a abyste věřili ve jméno Božího Syna. (1J 5:11-13) NBK
A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost, abychom poznali Toho pravého, a jsme v Tom pravém, v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. (1J 5:20) NBK

Odpověď 2)
„Člověk je spasen na základě víry v Pána Ježíše. Nenese na spasení žádnou zásluhu, ale je spasen z milosti Boží. Ničím si to nezaslouží, je to dar.“
Porovnání s Písmem: Jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši (Ř 3:24) NBK.
„Obživil spolu s Kristem i nás, mrtvé v proviněních - jste spaseni milostí.“ (Ef 2:5) NBK
„Neboť jste spaseni milostí skrze víru, a to není z vás - je to Boží dar.“ (Ef 2:8) NBK
„Abychom se, ospravedlněni jeho milostí, stali dědici v naději věčného života.“ (T 3:7) NBK
„Totiž, vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš.“ (Ř 10:9) KR

Odpověď 3)
„Opět je to jen milost, kterou udílí Bůh tak jak chce.“
Porovnání s Písmem: „Neboť ty, které předzvěděl, také předurčil, aby byli připodobněni obrazu jeho Syna, aby on byl prvorozený mezi mnoha bratry.“ (Ř 8:29) NBK
Vševědoucí již před založením světa, ve věčnosti, věděl, který člověk příjme Zachránce a který ne. Každý má možnost, ale ne každý se tak rozhodne.

Odpověď 4)
„Cílem mého života je zjevovat, v tomto „slzavém údolí“, Boží lásku a získat ocenění u mého Mistra. Dále šířit tu radostnou zvěst, že Bůh si přeje, aby všichni byli spaseni. Jistotou je můj Pán a Spasitel, Ježíš Kristus. Vím komu jsem uvěřil.“
Porovnání s Písmem: „Nakonec je pro mě připravena koruna spravedlnosti, kterou mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce; a nejen mně, ale i všem, kdo si zamilovali jeho příchod.“ (2Tm 4:8) NBK
„A my jsme poznali tu lásku, kterou má Bůh k nám, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska, a kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm.“ (1J 4:16) NBK
„Neboť to je dobré a vzácné v očích našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny na svědectví v patřičný čas. (1Tm 2:3-6) KR
Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká: "Jistě, přijdu brzy. Amen." Ano, přijď, Pane Ježíši!
Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi. Amen. (Zj 22:20) KRPoužité materiály pro celou studii Evangelium Boží milosti

Bible Svatá – Podle posledního vydání Kralického z roku 1613
Bible – Písmo Svaté – Ekumenický překlad
Nová Bible Kralická
Kristus v obětech Starého Zákona – František Jan Křesina, Luboš Pavel Křesina
Modlářství staré a nové – Luboš Pavel Křesina
Hosté a příchozí – E. H. Broadbent
Kšaft umírajíci matky Jednoty Bratrské – Jan Amos Komenský

Příbuzné, související nebo podobné články

Nový seriál článků - Evangelium Boží milosti
Evangelium Boží milosti - část první
Evangelium Boží milosti - Člověk - vrchol Božího stvoření
Evangelium Boží milosti - Od Adama k Noemu
Evangelium Boží milosti - Veliký Babylon + Vyvolený národ
Evangelium Boží milosti - Mojžíš - Zákon a oběti
Evangelium Boží milosti - Některá SZ zaslíbení a proroctví
Proroctví o narození, utrpení a království Mesiáše
Hlas volajícího na poušti - Jan Křtitel a jeho poselství a svědectví
Veřejné působení Krista
Ukřižování Ježíše Krista
Zmrtvýchvstání a nanebevstoupení
Seslání Ducha svatého
Vznik Církve
Šíření evangelia a Církev
Odpadnutí „křesťanstva“ - odklon od Písem NZ
Odklon od Písem NZ - vznik církevnických organizací
Křesťanství jako státní náboženství a mocenský nástroj
Aktuálnost zvěsti evangelia v souvislosti s přicházejícím soudem
Rozhovor: 4 otázky pro průměrného Čecha
Rozhovor: 4 otázky pro příslušníka nějaké církevnické organizace