Logo

Putující Církev

Seriál o historii Církve

Závěr – otázka církve (sboru)

Kde můžeme a máme pokračovat v učení a příkladu Nového zákona co se týče řádu sborů?...Není to možné jedině návratem k Písmům, aby mohla být projevena jednota Božích dětí a dokončena evangelizace světa? Co skrývá budoucnost? Každý věřící je misionář. Nebezpečí institucí. Síla nalezená v jednotě.
Přidal Karel - E.H.Broadbent dne 29.5.2011, Rubrika: Putující Církev Čteno 2852x

Vytrvalé svědectví vůči nevěreckým teoriím

V čem spočívá nebezpečí a rafinovanost racionalismu? Jakým způsobem se přistupovalo k věrohodným archeologickým nálezům, které potvrzují pravdivost biblických spisů? Jakým způsobem se stali nevěrečtí racionalisté intelektuálními vůdci lidu? Jak tito lidé přistupovali k osobě Krista? Jakým způsobem vůči tomuto učení oponoval Charles Huddon Spurgeon? Co je neměnné i v době, ve které rychlost pokroku nemá obdoby?
Přidal Karel - E.H.Broadbent dne 9.5.2011, Rubrika: Putující Církev Čteno 2634x

Otázky společenství a inspirace

Kdo to byl John Nelson Darby? Co je obsaženo v učení o "Církvi v troskách" a proč je toto učení nepřijatelné? Co napsal Dárbymu Groves? O co se jednalo v otázce Bethesdy a Bristolu? Jakým způsobem označil tyto milé bratry Chapman?
Přidal Karel - E.H.Broadbent dne 8.4.2011, Rubrika: Putující Církev Čteno 3147x

Robert Cleaver Chapman 1803-1902

Pane, pamatuji si jaks se mnou jednal! Když mne Tvá ruka poprvé uchopila, a Tvůj Duch mne usvědčil z hříchu, můj kalich byl plný hořkosti spolu s mojí vinou a ovocem mých skutků… vše byla bezútěšná zima vevnitř. Byl jsem nemocen ze světa, když jsem ho nenáviděl jako trápení ducha, zatímco jsem nebyl schopen to odvrhnout pryč…
Přidal Karel - E.H.Broadbent dne 6.3.2011, Rubrika: Putující Církev Čteno 2397x

Jiří Müller

Jakým způsobem uvěřil Jiří Müller a kde chtěl sloužit? Proč odmítl pravidelně vybírat peníze od věřících a proč naprosto jednoznačně nesouhlasil s přijímáním peněz od nevěřících? Jak naložil s poznáním, že křest se týká až uvědomělého křesťana? Proč nebyl přijat do společenství u památky s bratry v Německu a k čemu jej nabádali? Jak fungoval institut duchovního poznání, který spolu s bratrem Craikem založili? Z jakých tří důvodů začal zakládat sirotčince? Co je živým důkazem z jeho života o moci modlitby?
Přidal Karel - E.H.Broadbent dne 18.2.2011, Rubrika: Putující Církev Čteno 3642x

Anthony Norris Groves

Jaké vzácné dílo Bůh skrze tohoto milého bratra vykonal v Iráku a Indii. Jaké byly jeho zásady misijní práce? Jak zvládli v Iráku mor a povodně? Jak vnímal snahy misijních společností jednotlivých denominací? Jaké zásady se snažil držet v oblasti získávání finanční podpory? Proč mladý Ind Aroolappen odmítl jakoukoliv finanční podporu?
Přidal Karel - E.H.Broadbent dne 30.1.2011, Rubrika: Putující Církev Čteno 2913x

Nazareti a Rusko v období 1828 - 1930

V čem je nebezpečný ve víře racionalismus? Kdo to byli „Nazareti“ a jak přistupovali k vojenské službě a přísaze? Jakým způsobem se s nimi zacházelo? Kam všude se dostalo jejich svědectví
Přidal Karel - E.H.Broadbent dne 23.1.2011, Rubrika: Putující Církev Čteno 2906x

Ruská revoluce 1917, John Oncken, bratři a baptisté

K čemu a proč byly tlačeny neorganizované sbory věřících? Jak se pohlíželo na křest věřících? Kdo to byl Johann Oncken a jakou roli sehrál při zakládání baptistických církví? Jaké vlivy v té době převládaly v Luterské církvi? Jak se lišily baptistické církve od dřívějších ruských? Jak byla podmíněna rozsáhlá finanční pomoc z Ameriky vůči nezávislým místním církvím? Proč větší část bratrů tuto nabídku odmítla?
Přidal Karel - E.H.Broadbent dne 5.1.2011, Rubrika: Putující Církev Čteno 2712x

Štundisté, Baedeker a Rusko před revolucí

Roku 1812 car Alexandr I. přispěl k založení britské a cizojazyčné biblické společnosti v Rusku, protože ji poskytl zvláštní výsady a ve vzdálených místech impéria bylo otevřeno mnoho poboček. Byla zde horlivá touha získat Písmo v různých jazycích říše, především mezi těmi, kteří mluvili rusky.
Přidal Karel - E.H.Broadbent dne 23.11.2010, Rubrika: Putující Církev Čteno 2509x

Cyril a Metoděj, Slovanský překlad Písma a Alexandrijský kodex

Kde a jak probíhala práce na biblickém překladu do jazyka Slovanů? Kdo to byl Lucas a jaký význačný dokument obhájil? Jak dopadla reforma „řecké církve“ a on sám?
Přidal Karel - E.H.Broadbent dne 7.11.2010, Rubrika: Putující Církev Čteno 3130x

Mennonité v Rusku

Kam až se osadníci rozšířili? Za jakých podmínek měli mennonité svobodu ve víře a odkud přišla pomoc? Jak se stavěli k vojenské službě? Jak je možné obdržet jistotu spasení? Jaký vliv měli mennonité na životní úroveň a kde bylo možné slyšet evangelium?
Přidal Karel - E.H.Broadbent dne 25.10.2010, Rubrika: Putující Církev Čteno 8222x

Západ

Kdo to byl Thomas a Alexander Campbell? Jak se stavěli k rozdělení křesťanů do nejrůznějších skupin? Jakých pět bodů popsal Walter Scott ohledně obrácení se? Co bylo výhradní pravdou, kterou zastávali věřící, kteří odmítli jakékoliv pojmenování kromě "křesťané"? Co je jediná cesta skutečné jednoty církví a jejich moci k rozšíření se do světa?
Přidal Karel - E.H.Broadbent dne 24.9.2010, Rubrika: Putující Církev Čteno 2527x

Metodisté a misijní hnutí

V které části Velké Británie došlo nejprve k probuzení? Jak ovlivnila Johna a Charlese Wesley jejich matka? Jakým způsobem John Wesley přišel ke spasení? Jak mocně působil George Whitefield? V jakých otázkách se Whitefield a Wesley rozcházeli a co to znamenalo pro jejich vzájemné vztahy? Kdo to byl a kde působil William Carrey? Jaké dílo vykonali bratři Robert a James Haldane?
Přidal Karel - E.H.Broadbent dne 15.4.2010, Rubrika: Putující Církev Čteno 3163x

Pietisté, Zinzendorf, Moravská církev a Filadelfie

Na konci třicetileté války byly protestantské země ekonomicky vyčerpány a trpěly morálním úpadkem. Generace, která byla přivedena do podmínek násilností a nepořádku se nacházela také v nízkém a nedbalém duchovním stavu. Luteránské a tím spíš reformované církve se více zaobíraly strnulou ortodoxií než zbožným způsobem života.
Přidal Karel - E.H.Broadbent dne 31.3.2010, Rubrika: Putující Církev Čteno 3728x

Jean de Labadie

Způsob myšlení mystiků v římskokatolické církvi zasáhl mladého muže Jeana de Labadie, který se narodil v Bordeaux roku 1610 a byl vychován jezuity, přičemž se předpokládalo, že se stane členem jejich společnosti...
Přidal Karel - E.H.Broadbent dne 15.3.2010, Rubrika: Putující Církev Čteno 2545x

Arminius, Mayflower a Quakeři

Jak se lišilo učení Jacobuse Armenia od Kalvínova? Jak probíhala emigrace věřících z Anglie do Holandska a později do Nového světa? Kolik dní trvala plavba lodi Mayflower? Kdo to byl Oliver Cromwel? Koho lidé posměšně nazývali quakeři? Proti čemu vystupovali puritáni? Kdy byl vydán autorizovaný anglický překlad bible? Co znamenal akt uniformity? Kdo to byl Richard Baxter a John Bunyan? Jaké významné dílo Bunyan napsal?
Přidal Karel - E.H.Broadbent dne 23.2.2010, Rubrika: Putující Církev Čteno 5562x

Angličtí nonkonformisté

Nové učení a reformace oživily zájem o Slovo a nový překlad Bible byl nejmocnějším prostředkem, kterým bylo vyvoláno široké, rozvětvené probuzení mezi lidem. William Tyndale, který studoval v Oxfordu a Cambridge, byl velmi dotčen učením Luthera...
Přidal Karel - E.H.Broadbent dne 15.2.2010, Rubrika: Putující Církev Čteno 3521x

Jan Kalvín, Hugenoti

Na jakých zásadách stavěl Jan Kalvín? Kdo to byli Hugenoti? Jak proběhla Bartolomějská noc? Kdy byl vydán a odvolán nanský edikt? Jak k tomuto ediktu přistupoval Kardinál Richelieu? Co učil Petr Jurieu ve svém výkladu Zjevení Jana? Jak zemřel Jacques Roger?
Přidal Karel - E.H.Broadbent dne 4.2.2010, Rubrika: Putující Církev Čteno 10901x

Francie a Švýcary 1500-1800

Kde zakládal své učení Jaques Le Fevre? Kdo znovu zdůraznil, že Bůh sám svou milostí ospravedlňuje skrze víru k věčnému životu? Které body se projednávaly při setkání reformátorů s Valdénskými? Jak Olivetan přeložil slova apoštol, biskup a kněz? Proč ve svém překladu bible neuvedl adekvátní výrazy ke slovům - papež, kardinál, arcibiskup, arciděkan, opat, převor a mnich?
Přidal Karel - E.H.Broadbent dne 1.2.2010, Rubrika: Putující Církev Čteno 2506x

Pilgrim Marbeck, sektářství a Kašpar z Schwenckfeldu

Kdo to byl Pilgrim Marbeck? Jaké jsou základní rysy sektářství? Co zastával a kde působil Kašpar z Schwenckfeldu?
Přidal Karel - E.H.Broadbent dne 22.1.2010, Rubrika: Putující Církev Čteno 2606x

Moravské komunity, Münsterská sekta a Menno Simon

Čím se vyznačovaly moravské komunity? Co vykonali Matthys a Bockelson? Jaké zlo probíhalo v münsterské sektě? Jaký vliv mělo jejich učení na shromáždění bratrů na nejrůznějších místech? Kdo byl a kde působil Menno Simon?
Přidal Karel - E.H.Broadbent dne 5.1.2010, Rubrika: Putující Církev Čteno 2424x

Pronásledování anabaptistů

Jaké hrozné protivenství zažívali naši bratři a sestry v období reformace? Co vedlo k tak velkému rozšíření bratrských sborů, které nespadaly pod žádnou státní církev?
Přidal Karel - E.H.Broadbent dne 16.12.2009, Rubrika: Putující Církev Čteno 2772x

Anabaptisté – Baptisté - Novokřtěnci

Jakou zásadní pravdu novokřtěnci zastávali? V čem spočívalo hrdinství Hubmeyera a jeho ženy? Kdo to byl Johanes Denck? Kterých sedm bodů dohodli bratři na konferenci v Badenu? Jaké prostředky se užívaly proti lidem, kteří byli pokřtěni až po znovuzrození a kolik jich trpělo? Jak se vůči pronásledování postavil markrabí Filip Hessenský? V čem spočíval protest evangelického pastora Jana Odebacha?
Přidal Karel - Dr. Jan Zeman - E.H.Broadbent dne 18.11.2009, Rubrika: Putující Církev Čteno 4027x

Reformace

Jak se postupně měnil postoj Martina Luthera? Jaké význačné dílo sepsal na Wartburgu? Jak se o Lutherovi vyjadřoval Erasmus a Staupitz? V čem opustil učení o místních sborech? Jak se Luther dívá zpětně na založení státní církve? Kdo byl Ignác z Loyoly? Co obsahuje spis Duchovní Excercicie? Co bylo snahou Jesuitů?
Přidal Karel - E.H.Broadbent dne 25.10.2009, Rubrika: Putující Církev Čteno 3056x

Jednota bratrská, poprava českých pánů a bitva na Bílé hoře

Rozhodující bitva mezi těmito dvěmi stranami, Bitva na Bílé hoře (1620), se odehrála na kopci poblíž Prahy a vyústila v úplnou porážku Obránců. 21. června 1621 na rozlehlém pražském náměstí, které z jedné strany lemuje Týnský Chrám a druhou stranu radnice, bylo veřejně sťato sedmadvacet protestantských šlechticů včetně Václava z Budova. Každému z nich byl nabídnut život, pod podmínkou přijetí římskokatolické víry, a každý odmítl.
Přidal Karel - E.H.Broadbent dne 27.9.2009, Rubrika: Putující Církev Čteno 4907x

Jeroným Pražský, Jan Hus a situace v Čechách

Co zásadního vyučoval Jeroným? Jaké stanovisko ohledně spasení zastával Hus? Na základě čeho by byl ochoten odvolat učení, které vyhlašoval? Jak se lišily pobožnosti kališníků, od praxe římskokatolické církve? V čem Chelčický nesouhlasil s Husity a z čeho obviňuje papežský stolec?
Přidal Karel - Dr. Jan Zeman - E.H.Broadbent dne 14.9.2009, Rubrika: Putující Církev Čteno 3053x

Lollardi – Jan Viklef a mučedníci z Anglie

Čím zasadil Jan Viklef mocnou ránu vládnoucímu kněžstvu? Co znamená jedinečnost autority Písma? K čemu Viklef vyzval papeže? Na základě čeho byl „kacíř” William Sawtre upálen? Jak se jmenoval první anglický šlechtic, který zemřel pro víru? Kde přetrvala shromáždění i v období pronásledování?
Přidal Karel - Dr. Jan Zeman - E.H.Broadbent dne 26.8.2009, Rubrika: Putující Církev Čteno 5669x

Pronásledování za císaře Karla IV a RENESANCE

Co znamenala další vlna pronásledování? Jakým způsobem se projevila renesance a který nejdůležitější historický dokument rozšířila? Která kniha se tiskla na knihtisku, i přes zákaz vrchnosti, nejvíc? Kdo to byl Erasmus Rotterdamský a jaké významné dílo zanechal? Co psal o jednotlivých církevních funkcionářích a také o Pánu a Písmu? Jakým způsobem motivoval Johan von Staupitz mladého mnicha Martina Luthera?
Přidal Karel - Dr. Jan Zeman - E.H.Broadbent dne 14.6.2009, Rubrika: Putující Církev Čteno 3070x

Církve na sklonku středověku

Jakým způsobem bylo zneužito slovo CÍRKEV? Jakou roli sehrál cech zednářů? Proč byl Walther z Kolína upálen? Kdo šířil učení, že papež se zdá, těm kteří na něj pohlíží duchovním zrakem, být Bohem? Co podle tohoto člověka znamená, když někdo pochybuje o papežově naprosté moci? Jakým způsobem se zasadil Karel IV o ničení „kacířské“ literatury? Co učil Mistr Eckart a Johanes Tauler?
Přidal Karel - Dr. Jan Zeman - E.H.Broadbent dne 2.6.2009, Rubrika: Putující Církev Čteno 2928x

Františkáni

Kdo byl Petr Valdo a „Chudí muži z Lyonu? Vyhověl papež jejich žádosti o uznání? Jakým způsobem byl František z Assisi povolán? Jaké učení, které František z Assisi zastával, prohlásil papež za kacířství? Jak končily snahy reformovat římskokatolickou církev? Jaké bylo učení Valdénských? Co to byly Bergardy a Bekyně?
Přidal Karel - Dr. Jan Zeman - E.H.Broadbent dne 23.5.2009, Rubrika: Putující Církev Čteno 4488x

Zničení Provence, Inkvizice a Valdenští

Proč byla proti Provence vyhlášena křížová výprava? Jak se naložilo s katolickými i nekatolickými obyvateli? Co nařídil Simon de Montfort poté co občané La Minerve odmítli konvertovat na katolicismus? V kterém roce Dominik zavedl inkvizici? Mohl řadoví věřící vlastnit bibli ve svém jazyce? K jaké době se datuje počátek Valdenských? Co řekli, když v 16. století přišli do kontaktu s reformátory?
Přidal Karel - Dr. Jan Zeman - E.H.Broadbent dne 14.5.2009, Rubrika: Putující Církev Čteno 3876x

Valdénští a Albigenští

Jakými názvy lidé označovali bratry? Pro jaké učení byl upálen Pierre de Bruey? Kde se poprvé objevilo označení Albigenští?
Přidal Karel - Dr. Jan Zeman - E.H.Broadbent dne 10.5.2009, Rubrika: Putující Církev Čteno 3838x

Církve napříč Asií

Jaká byla situace v Asii? Co skrývají nápisy na nestoriánských hrobech? Jak probíhala velká muslimská invaze? Kdo byl Jan z Monte Corvína? Co vedlo k úpadku syrských církví? Jak se projevil v církvích vliv modlářství?
Přidal Karel - Dr. Jan Zeman - E.H.Broadbent dne 29.4.2009, Rubrika: Putující Církev Čteno 3229x

Nestoriáni

Kdo byl a kde působil Nestorius? Co učil Theodor z Mopsuestie o Panně Marii? Jaký byl skutečný důvod Nesotriova vyhnanství? Čemu věřil a co vyjádřil Nestorius ve spise Bazaar Heraclides ve vztahu k osobě Pána Ježíše Krista? Je označení „Nestoriáni“ správné? Proč se nové církve nepodrobovaly výhradně učení Písma?
Přidal Karel - Dr. Jan Zeman - E.H.Broadbent dne 2.4.2009, Rubrika: Putující Církev Čteno 3847x

Synod v Seleucii

Co vedlo v Persii k ustanovení organizované Církve? Kdo byl ustanoven „Hlavou křesťanů“? Kolik biskupů (starších) mělo být v jednom kostele? Jakým způsobem chtěli vynutit poslušnost jejich „hlavě“? Co se stalo s protivníky a se soukromými shromážděními věřících? Jak chápali pojem Katolická Církev ve vztahu k Církvi Kristově? Kolik kostelů mohlo být v obvodu jedné farnosti?
Přidal Karel - Dr. Jan Zeman - E.H.Broadbent dne 23.3.2009, Rubrika: Putující Církev Čteno 2533x

Evangelium zasahuje východ 4 BC – 1400

Které národy byly svědky Petrova kázání o letnicích? Proč si východní církve udržely delší dobu prostý biblický způsob? Jakou roli v těchto věcech sehrály politické a jazykové důvody? Kdo to byl Zarathustra? Kde převládalo jeho náboženství? Co učil Afrahata o víře?
Přidal Karel - Dr. Jan Zeman - E.H.Broadbent dne 17.3.2009, Rubrika: Putující Církev Čteno 2939x

Období 300-850

Jaký byl postup mnichů na britských ostrovech? Měli tito mniši svobodu v uzavírání manželství? Spojovali víru s účastí na vládě? K čemu došlo, když dorazili poslové Říma? Kdo byl a co vykonal Priscillian? Byla obvinění proti němu pravdivá? Na základě čeho si můžeme být jisti o opaku?
Přidal Karel - Dr. Jan Zeman - E.H.Broadbent dne 15.2.2009, Rubrika: Putující Církev Čteno 2791x

Vzestup mnišství

Za jakých okolností se lidé upínali k poustevnictví? Kdo to byl Antonín a jak vznikaly první kláštery? Čím se vyznačoval přístup, který zavedl Benedikt? Co chránilo církve před bludy? Bylo vyvíjeno misijní úsilí?

Přidal Karel - Dr. Jan Zeman - E.H.Broadbent dne 4.2.2009, Rubrika: Putující Církev Čteno 2690x

Falešná učení

Církev Kristova nebyla vydána pouze násilí vnějšího pronásledování a svodům pozemské moci, nýbrž také útokům bludných učení. Mezi třetím a pátým stoletím se vyvinuly čtyři formy bludných nauk. Každá z nich měla zcela základní význam, že jejich dopad nikdy nepřestal mít na církev a svět vliv.
Přidal Karel - Dr. Jan Zeman - E.H.Broadbent dne 30.1.2009, Rubrika: Putující Církev Čteno 2875x

Augustin

Kdo byl a co učil Augustin? Je podle něj přípustné použít násilí, když je člověk v bludu? Jaký dopad má jeho učení na celé dějiny? Na základě čeho obhajoval Augustin křest dětí? Kdo to byl Pelagius a co učil? Je člověk otrok hříchu? Kdo byl Celestín a Julián? Je násilí a změna názoru papeže vhodnou zbraní při projednávání věroučných otázek?
Přidal Karel - Dr. Jan Zeman - E.H.Broadbent dne 3.11.2008, Rubrika: Putující Církev Čteno 3720x

Pád Říma

Jaké učení zastával Athansius? Kdo uvedl Kánon Písem Nové Smlouvy? Může se Církev při spojení se světem zachránit? Proč byl Řím odsouzen k pádu?
Přidal Karel - Dr. Jan Zeman - E.H.Broadbent dne 10.10.2008, Rubrika: Putující Církev Čteno 4395x

Křesťanství a Křesťanstvo

V pozdějších dobách byly církve, které zůstaly věrny Božímu Slovu, pronásledovány vládnoucí Církví jako kacíři a sekty. Ve svých spisech často zdůrazňují naprostý nesouhlas se spojením církve a státu v době Konstantina a Sylvestra, tehdejšího biskupa Říma… První všeobecný sněm katolických církví byl svolán Konstantinem a sešel se v městě Nicei v Bytinii roku 325.
Přidal Karel - Dr. Jan Zeman - E.H.Broadbent dne 18.9.2008, Rubrika: Putující Církev Čteno 3545x

Těžké pronásledování Římany

V poslední části „Počátků“ nám bratr Broadbent odpoví na následující otázky: V čem spočívá manicheismus? Co skrývá „Epištola Diognetovy“? Jak probíhalo těžké pronásledování za Římany? Jaké stěžejní změny přinesla svoboda náboženského vyznání za Konstantina?
Přidal Karel - Dr. Jan Zeman - E.H.Broadbent dne 23.8.2008, Rubrika: Putující Církev Čteno 3116x

Marcianus, Novatiani a Donátisté

Kdo to byl Marcion a jaké herese zastával? Jaký je základní rozdíl mezi bludným učením a pravdou? Jakým způsobem se Křesťané oddělovali od cizích vlivů. Jak byli označováni lidé, kteří se vymezovali a zachovali prostý způsob shromažďování? Kdo to byli Novatiani a Donátisté. Na co dbali a kde se značně rozšířili?
Přidal Karel - Dr. Jan Zeman - E.H.Broadbent dne 4.8.2008, Rubrika: Putující Církev Čteno 3293x

Oponování vůči Organizaci

Existovaly v prvních staletích sbory, které nebyly součástí „Katolické Církve"? Jakou formou se dochovala správa o těchto Křesťanech? Proč dostávaly takovéto skupiny věřících konkrétní jména? Kdo to byl Montanus? Co význačného napsal Tertulian o místním sboru a „laicích"?
Přidal Karel - Dr. Jan Zeman - E.H.Broadbent dne 20.6.2008, Rubrika: Putující Církev Čteno 3229x

Órigenés a Cyprián

Kdo to byl Órigenés? Jakým způsobem chápal pojem Církev? Jak se liší pojetí Církve u Cypriána? Kterou organizovanou skupinu sborů považoval Cyprián za Církev? Kdo může podle něj mít společenství s Katolickou Církví?
Přidal Karel - Dr. Jan Zeman - E.H.Broadbent dne 12.5.2008, Rubrika: Putující Církev Čteno 3725x

Hodnosti v církvi

Jak se do „církevnického světa“ dostaly hodnosti? V co se změnila připomínka smrti Pána Ježíše? Jaké dvě zásadní změny napomáhaly vzrůstajícímu rozdílu mezi kněžími a laiky? Za jakých okolností se scházeli starší z různých sborů na společné porady?
Přidal Karel - Dr. Jan Zeman - E.H.Broadbent dne 30.3.2008, Rubrika: Putující Církev Čteno 7934x

Řecká filosofie

Co učili filosofové o Bohu? Jaký dopad měly tyto spekulace na bludné učení v místních sborech? Kteří apoštolové psali proti těmto bludům? Jak se liší Bohem inspirované spisy od později sepsaných úvah? Kdo to byl Klement? Jak snášeli první mučedníci pronásledování? Jaký je rozdíl v užití slova dohlížitel a starší? Kolik takovýchto mužů bylo zpravidla v každém sboru?
Přidal Karel - Dr. Jan Zeman - E.H.Broadbent dne 27.2.2008, Rubrika: Putující Církev Čteno 4654x

Synagogy - Putující Církev - Část 3.

Jakou roli hrály synagogy ve vztahu k židovskému národu? Existuje podobnost mezi synagogami a místními sbory? Odkud přišlo první protivenství vůči křesťanům? Synagoga, místo pro zvěstování evangelia v období apoštolů.
Přidal Karel - Dr. Jan Zeman - E.H.Broadbent dne 4.1.2008, Rubrika: Putující Církev Čteno 3488x

Trvalý vzor - Putující Církev - Část 2.

V dnešní části se podíváme na jakési shrnutí, které autor udělal nad celým spisem. Udržovaly prvotní sbory mezi sebou bratrské obecenství? Kde nalézáme vzor pro místní církve? Co bylo předpokladem církví k předání zvěsti o spasení?
Přidal Karel - Dr. Jan Zeman - E.H.Broadbent dne 3.12.2007, Rubrika: Putující Církev Čteno 3714x