Logo

Slavnosti

Starozákonní slavnosti Izraelského národa.

Den smíření – Jom kipur

Klíčovou otázkou lidských dějin i života jednotlivce je, zdali jednoho dne obstojíme před svatým a spravedlivým Bohem. Navzdory utopickým filosofickým systémům jsme svědky syrové reality, která nezná se slabými žádné slitování. Bible nás učí, že lidstvo i každý jedinec se nachází ve vztahu vzpoury vůči živému Bohu.
Přidal Karel dne 25.6.2011, Rubrika: Slavnosti Čteno 2824x

Slavnost Vytrubování – Roš ha-šana

O jakou slavnost se jednalo? Jakým způsobem se užíval zvuk beraního rohu a stříbrných trubek? Je starozákonní Hospodin a Pán Ježíš Kristus stejná Osobnost? Jaký slavný den radostně očekává Církev? Jakým způsobem bude probíhat příchod Pána Ježíše ve slávě?
Přidal Karel dne 19.12.2010, Rubrika: Slavnosti Čteno 2896x

Slavnost týdnů - Letnice

Svátek týdnů byl druhým ze třech putovních svátků. Zatímco v době Velikonoc probíhala sklizeň ječmene, o Šavoutu se sklízela pšenice. Slavnost týdnů nastala po sedmi celých týdnech od slavnosti prvotin – po padesáti dnech Pentecost (z řeckého padesát). Tradice, která nemá podklad v Písmu, tvrdí, že Mojžíš obdržel během tohoto období na Sinaji deset přikázání a proto někteří židovští učenci tráví celou noc během slavnosti studiem zákona a dalších spisů.
Přidal Karel dne 12.12.2010, Rubrika: Slavnosti Čteno 2511x

Slavnost Prvotin

Součástí svátku nekvašených chlebů byl svátek Prvotin. Následoval první den po sobotě. Zde se mohla data lišit, protože počítání se odvíjelo od toho, kdy byl 14. Nisan. Snopek se přinášel prvního dne týdne.
Přidal Karel dne 9.12.2010, Rubrika: Slavnosti Čteno 2196x

Slavnost nekvašených chlebů – pokračování Velikonoc

Velikonoční svátky nebyly otázkou jednoho dne. Bezprostředně na slavnost Pesach navazovala slavnost nekvašených chlebů – neboli přesnic. Začala patnáctého dne prvního měsíce a trvala sedm dní. Instrukce k této slavnosti nacházíme v Exodu 12,15-20 Leviticus 23,6-8; Numeri 28,17-25; Deuteronomium 16,3-4
Přidal Karel dne 5.11.2010, Rubrika: Slavnosti Čteno 2817x

Slavnost Pesach - Velikonoce

První výroční Hospodinova slavnost, která byla Mojžíšovi vydána, byla slavnost pesach (viz Lev 23,5), která měla národu Izraele připomínat vykoupení z Egypta. Typologicky poukazovala na příchod Beránka Božího, který snímá hřích světa (Jan 1,29).
Přidal Karel dne 27.10.2010, Rubrika: Slavnosti Čteno 2611x

Slavnosti Hospodina a izraelský kalendář

Hospodinovy slavnosti přispěly k zachování izraelského národa a pomohly spojit životy lidu se slavnou minulostí. V dnešním shrnutí se podíváme na slavnosti, které Hospodin vydal skrze Mojžíše a zmíníme také ty, které zavedli Izraelci později.
Přidal Karel dle Fredk. A. Tatford, Festivals of Israel dne 8.10.2010, Rubrika: Slavnosti Čteno 2842x

Sabat - První ze série Hospodinových slavností

Kde má původ svěcení soboty? Jaké jsou praktické výhody? Píše se v bibli o workoholicích případně lenoších? Jak láskyplně přistupoval k lidem i v sobotu Pán Ježíš? Kdo je pánem soboty? Musí křesťan světit sobotu?
Přidal Karel Ouzký dne 13.6.2010, Rubrika: Slavnosti Čteno 2507x