Logo

Úvahy

Pár slov od těch, kteří se vážně nebo nevážně zymýšleli nad... :-)

Hříchy Jeroboámovy

Co mají společné hříchy Jeroboámovy s církevními dějinami? Jakým způsobem se s nimi vypořádala reformace? Jak nahrazuje církevnické kněžstvo pravé duchovní kněze? K jakému jednání nás v této souvislosti vybízí Pán Ježíš v úvodních kapitolách knihy Zjevení?
Přidal Frederick Butcher dne 17.9.2015, Rubrika: Úvahy Čteno 2834x

Modlitba, zbraň víry

Modlitba je nejpodivuhodnější a také nejúspěšnější zbraň, kterou sám Bůh vložil do rukou svého lidu, aby dobýval velkolepých vítězství nad mocí zlého nepřítele... Svatým Božím všech věků byla modlitba právě tak samozřejmá jako dýchání... Co překáží vyslyšení modlitby?
Přidal Frederick Butcher dne 8.9.2015, Rubrika: Úvahy Čteno 3183x

Odpověď na matoucí otázku - Matouš 17,19

Lidský život už po staletí je vyznačován vytrvalým úsilím člověka o vypuzení zla ze země. Zřídka kdy se člověk docela smířil se zlem, protože přes všechno své rozumářství, ústupky a alibi ví, že to co je, není ještě tím, co by mělo být, a že to „nynější“ není ještě to „jediné možné“. Přestože v jeho duši velmi často dravě vyvstává zlá smyslnost, sobectví a krutost, něco uvnitř mu říká, že to jsou vetřelci a připomíná mu jeho vyšší určení a jeho poddanost něčemu mnohem vznešenějšímu.
Přidal M. L. King dne 1.7.2015, Rubrika: Úvahy Čteno 2795x

Poznámky v bibli (kapitola 13.)

Starý písař praví, že některé knihy mohou být ochutnány a jiné pohlceny, jiné zase musí být rozžvýkány a stráveny. Bible je kniha, kterou jako bezedný pramen nikdy nelze vyčerpat. Z jejích listů stále vyřazuje nové světlo. Proto ono velké kouzlo pravidelného a horlivého studia bible. Proto také potřeba činit si poznámky v bibli.
Přidal D. L. Moody dne 20.5.2015, Rubrika: Úvahy Čteno 3435x

Studium Slova (12.kap.)

Nedávno se mi dostalo podivuhodného požehnání zkoumáním sedmera „blahoslavenství“ ve Zjevení Janově. Kdyby Bůh nebyl chtěl, abychom porozuměli této knize, nebyl by nám ji vůbec dal. Mnozí říkají, že je tak temná a tajuplná, že obyčejní čtenáři jí nemohou porozumět. Ale pokračujme jen a zahloubejme se do ní, pak se znenáhla ukážou ukryté v ní poklady.
Přidal D. L. Moody dne 29.4.2015, Rubrika: Úvahy Čteno 2752x

Studium pojmů (11.kap)

Praktické pojednání o některých biblických pojmech spolu s ilustrací jak bychom při jejich studiu měli postupovat. "Dříve jsem bibli zavřel a o víru se modlil; nyní však bibli otevírám a začínám studovat. Od té doby má víra roste."
Přidal D. L. Moody dne 7.4.2015, Rubrika: Úvahy Čteno 2771x

Půlnoční klepání

Je půlnoc ve společenských řádech. Na mezinárodním obzoru vidíme národy pachtící se v ohromné a trpké honbě za svrchovaností. Jedna generace již vybojovala dvě světové války a mraky třetí jsou stále nebezpečně nízko. Člověk má teď v rukou atomové a jaderné zbraně, které mohou zničit ve chvilce všechna hlavní města světa. A přece pokračují závody ve zbrojení a vybuchují v ovzduší jaderné pokusy, i když víme o smutném výhledu do budoucnosti, kdy i ten vzduch, který dýcháme, bude otráven atomovým odpadem. Přivedou tyto okolnosti a zbraně lidský rod k záhubě?
Přidal M. L. King dne 11.3.2015, Rubrika: Úvahy Čteno 2954x

Studium předobrazů (10.kap)

Bibli můžeme studovat tak, že se celá látka rozvrhne na dějiny, předobrazy, proroctví, zázraky a podobenství. Je velmi zajímavé studovat v bibli předobrazy. Budeš-li předmět dobré knihy vztahovat na sebe, podivíš se, jak tě to zaujme. Věrných obrazů a předobrazů nás samotných je v bibli mnoho.
Přidal D. L. Moody dne 5.3.2015, Rubrika: Úvahy Čteno 2567x

Jak se modlit?

V 1. listu Jana 5,13-15 nalézáme první podmínku k vyslyšení modlitby. Máme Boha prosit za takové věci, které by byly podle jeho vůle. Nikde nemáme ujištění o tom, že budou vyslyšeny modlitby, které jsou proti Boží vůli.
Přidal Jiří Müller dne 11.12.2014, Rubrika: Úvahy Čteno 3009x

Metody studia bible (9. kap.)

Bibli je možné studovat dvěma, a to zcela opačnými způsoby. Jeden způsob je ten, že si celou bibli prohlédneme jakoby dalekohledem a snažíme se v ní objevit Boží příkazy; druhy způsob zkoumaní se děje jakoby drobnohledem, kdy se pouštíme do každého jednotlivého verše, pečlivě jej rozčleníme a rozdělíme na nejmenší součástky. Zkoumáme-li pomocí první metody první knihu Mojžíšovu, mohli bychom ji nazvat setbou celé bible: vypráví nám o životě, smrti a zmrtvýchvstání a zahrnuje tak v sobě celou ostatní část bible.
Přidal D. L. Moody dne 2.12.2014, Rubrika: Úvahy Čteno 2892x

Jak čekat Pána?

Nemyslím tím, abys peníze, které dostaneš, vyhodil oknem, anebo dá-li ti Bůh možnost obchodovat, abys toho nechal a řekl, že nemáš nic společného se světem. Naopak. Máme činit všechno ke cti a slávě Pána Ježíše: „buď že jíte, nebo pijete, nebo cožkoli jiného činíte.“ To je pravá svoboda, pravá radost a pravé štěstí! A nalezne-li nás Pán takto při svém příchodu, jak budeme šťastni, až ho spatříme...
Přidal Jiří Müller dne 27.11.2014, Rubrika: Úvahy Čteno 2777x

Odpuštění hříchů

Nyní bych rád v bratrské lásce a přátelství dal mladým věřícím několik pokynů, jak by si zachovali duchovní radost a svěžest. Je předně nutné číst pravidelně Písmo svaté.... Nyní čtu pravidelně Bibli již 47 let. Bibli jsem přečet více než stokrát, a začnu-li znovu, nalézám ji vždy stejně svěží. Přemýšlejte o tom, zvláště vy, moji milí mladí bratři a sestry a nechť je vaším přáním: Kéž bych žil ke cti a slávě Boží!
Přidal Jiří Müller dne 12.11.2014, Rubrika: Úvahy Čteno 3353x

Izaiáš 53,5.6

Jistě všichni víte, moji milí přátelé, na koho myslel prorok Izaiáš v tomto místě. Není to nikdo jiný než náš velký, drahý Pán Ježíš Kristus. Toto nebylo napsáno po jeho smrti na kříži ani krátce předtím, když se již mohlo předpokládat, co se s ním stane. Ne, to bylo napsáno přibližně 750 let před jeho příchodem na svět.
Přidal Jiří Müller dne 3.11.2014, Rubrika: Úvahy Čteno 3014x

BÝT DOBRÝM BLIŽNÍM

Lukáš 10,29: „A kdo je můj bližní?" Rád bych si dnes s vámi pohovořil o dobrém muži, jehož příkladný život je jako blesk, který svým světlem burcuje dřímající svědomí lidstva. Jeho dobrotu však nenajdeme v trpné oddanosti určitému vyznání, ale v činné účasti na skutku k záchraně života, ne na cestě morálky, která dosáhla svého cíle, nýbrž v etice lásky, s níž se ubíral po dálnici života. Byl proto dobrým, protože byl dobrým bližním.
Přidal Martin Luther King dne 16.7.2013, Rubrika: Úvahy Čteno 2662x

Kteréže to lidi máme milovat?

Někdy mi připadá, že v tom, abychom projevili křesťanskou ctnost, v podobě lásky vůči ostatním lidem, nám brání překročení vlastního stínu předsudků, které dokážeme znamenitým způsobem maskovat a vydávat za ušlechtilost, která však často není ničím jiným než vstupenkou do světa vlastní zábavy.
Přidal Karel Ouzký dne 21.3.2013, Rubrika: Úvahy Čteno 2230x

Tak trochu o odpouštění

"A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám." (Matouš 6,12) Jedna ze zásadních otázek morálního postavení vůči druhým je schopnost odpustit. V jistém ohledu je rovnice jednoduchá, odpusť, při vědomí, že sám potřebuješ odpuštění. Provinění je velmi nebezpečná zbraň, kterou si můžeme ubližovat, bez ohledu na které straně řeky se nacházíme. Pro tuto chvíli zkusme odhlédnout od toho, kdo se provinil a pokusme se pojmenovat problém jako takový.
Přidal Karel Ouzký dne 21.3.2012, Rubrika: Úvahy Čteno 2313x

Studium předobrazů

Ve studium biblických předobrazů je možné postupovat tak, že se celá látka rozvrhne na dějiny, předobraz, proroctví, zázrak a podobenství.
Je velmi zajímavé studovat předobrazy v bibli. Vztáhneš-li předmět dobré knihy na sebe, podivíš se, jak tě to zaujme. Věrných obrazů nás a předobrazů je v bibli mnoho.
Přidal D. L. Moody dne 29.2.2012, Rubrika: Úvahy Čteno 2431x

Metody studia bible

Nadhled a podrobné studium. Jakým způsobem je kniha Job klíčem celé bible? O čem pojednávají jednotlivá evangelia? Jaké tři témata najdeme v knize Skutky apoštolů a o čem pojednávají jednotlivá kázání? Jakým způsobem se můžeme při podrobném studiu dostat k významu evangelia? Nastal čas začít se vážně zabývat studiem Božího Slova!
Přidal D. L. Moody dne 20.2.2012, Rubrika: Úvahy Čteno 2731x

Jak mám studovat bibli?

Nyní vám chci říct, jak studuji bibli já. Každý ovšem nedovede bojovat v Saulově brnění a snad nebudete moct použít mé metody. Přece však bych mohl poskytnout několik pokynů, jež by vám mohly prospět.
Přidal D. L. Moody dne 7.2.2012, Rubrika: Úvahy Čteno 3365x

Čtení a studium

Bůh nechce, abychom bibli pouze četli, ale nacházíme častá napomenutí, abychom o Písmu „rozvažovali“. Jakým způsobem má smysl číst bibli – Boží Slovo? Jak mají vypadat domácí pobožnosti? Na co bychom si po přečtení textu měli být schopni odpovědět? Je důležitá kvantita nebo kvalita? 11. užitečných bodů, které nám pomohou lépe porozumět přečtenému.
Přidal D.L.Moody dne 30.1.2012, Rubrika: Úvahy Čteno 2349x

Uměle vytvořená kázání nebo homilie?

Proč je důležité při kázání opravdu vyučovat z bible? O čem se spolu mohli bavit apoštolové Petr a Pavel, když se setkali v Jeruzalémě? K čemu někteří kazatelé používají bibli? Jak je možné dosáhnout společenského věhlasu na úkor vyhlašování pravdy Božího Slova?
Přidal D.L.Moody dne 24.1.2012, Rubrika: Úvahy Čteno 2376x

Vyplněná proroctví

Nevím, co by mohlo rychleji napravit upřímného pochybovače, než vyplněná proroctví. Bohužel málo křesťanů pomýšlí na to, aby studovali tento předmět. Říká se, že proroctví jsou tak tajemná a že jejich vyplnění je otázkou. Nuže, bible neříká, že proroctví jsou temným územím, ze kterého se musíme vzdálit; daleko silněji zaznívá její rozkaz: „Máme ještě pevnější prorocké slovo. Dobře činíte, že se ho držíte jako světla, které svítí v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka nevzejde ve vašich srdcích.“ Proroctví jsou nevyplněné dějiny a dějiny jsou vyplněná proroctví.
Přidal D.L.Moody dne 21.12.2011, Rubrika: Úvahy Čteno 3300x

„Slova má nepominou“

Jakým způsobem přistupoval k Božímu Slovu Kristus? Čemu z bible je třeba věřit? Jak je to s pasážemi, kterým zatím člověk nerozumí? Jakým způsobem v Chicagu rozšířili nový překlad Nového zákona? Proč mnozí lidé útočí na bibli? Jak je možné proniknout do plnějšího poznání Písma?
Přidal D.L.Moody dne 13.12.2011, Rubrika: Úvahy Čteno 2577x

Starý a Nový zákon

Chtěl bych vám ukázat, jak by to bylo absurdní, kdyby někdo řekl, že Novému zákonu věří, ale Starému zákonu nevěří....Jak je to s věrohodností starozákonních spisů? Má smysl uznávat novozákonní spisy a starozákonní ne? Jak je užita starozákonní látka v novozákonních knihách. Kolik citovaných míst je v evangeliích, epištolách a knize Zjevení? Kde nacházíme vzor, jak se k tomuto problému postavit?
Přidal D.L.Moody dne 4.12.2011, Rubrika: Úvahy Čteno 4779x

Pochybnosti a zkoumání

Jak to je se zázraky, věrohodností bible a jak doslovně věřil bibli Ježíš? K čemu nutně vede, když člověk začíná některé části Písma zpochybňovat? Zejména v poslední době se mezi lidmi šíří myšlenka, že „víra, která se nechvěje, není pevná“. Jsou opravdu pochybnosti základem pevné důvěry v Pána Boha? Čekají hledající lidé, že křesťan bude o „své víře“ a jejím zdroji bytostně pochybovat? Podívejme se, jakou odpověď nám na tyto a mnoho dalších otázek podává evangeslita Moody.
Přidal D.L.Moody dne 27.11.2011, Rubrika: Úvahy Čteno 2464x

Opravdové poznání Božího Slova

Jsi-li netrpělivý, posaď se tiše a zaměstnávej se Jobem. Jsi-li horkokrevný, čti o Mojžíšovi a Petrovi. Jsi-li slabý na modlitbách, čti o Eliášovi. Není-li tvému srdci do zpěvu, naslouchej žalmům Davida. Jsi-li státníkem, čti Daniele. Jsi-li v nebezpečí, že se stáváš nízkým a sprostým, čti Izaiáše. Je-li tvé srdce chladné, čti o učedníku lásky. Je-li tvoje víra malá, čti Pavla. Jsi-li v nebezpečí, že se stáváš lenivým, studuj Jákoba. Zakaluje-li se tvůj pohled do budoucnosti, čti ve Zjevení o zaslíbené zemi.
Přidal D.L.Moody dne 30.10.2011, Rubrika: Úvahy Čteno 2438x

„Když to pověděl, kráčel napřed a vystupoval do Jeruzaléma.“ Lukáš 19,28

Prosté slovo vyprávění z evangelia. Ale slovo hlubokého smyslu. Vypráví nám, že Pán Ježíš ukončil návštěvu u Zachea v Jerichu, při které vyprávěl podobenství o desíti hřivnách, které rozdělil jeden urozený člověk mezi deset svých služebníků se slovy: Hospodařte s nimi, dokud nepříjdu. A pak jde dále a vstupuje k Jeruzalému a za ním jdou jeho učedníci. My víme, kam jde. Jde, aby v Jeruzalémě položil život za své učedníky. Jeho cesta je cestou kříže a utrpení.
Přidal Karel dle Alois Adlof dne 19.10.2011, Rubrika: Úvahy Čteno 1937x

„Já ti budu pomáhat, je Hospodinův výrok.“ Izaiáš 41,14

Slyšme slova Pána Ježíše, jak k nám dnes mluví: „Pomáhat budu tobě. To je maličkost pro mne, tvého Boha, ti pomoci! Vždyť jsem Tě koupil svojí krví – zemřel za tebe; a když jsem pro tebe udělal velké věci, tím víc udělám ty nepatrnější.
Přidal Charles Haddon Spurgeon dne 21.3.2011, Rubrika: Úvahy Čteno 2760x

„...kdo chce, ať zdarma nabere vodu života“! Zjevení 22,17

Pán Ježíš praví, „zdarma naber“. On nežádá zaplacení ani přípravu. Nehledá žádné doporučení našich dobrých vlastností. Nemusíš mít žádné dobré pocity - jestli chceš - jsi pozván; proto pojď!
Přidal Charles Haddon Spurgeon dne 1.3.2011, Rubrika: Úvahy Čteno 3004x

Co nám Bůh dává

Jeho kroky jsou nevypočitatelné, jeho myšlení daleko převyšuje to naše, kdo Ho dokáže vystihnout? Kdo poznal Hospodinovu mysl?
Přidal zuzzik dne 16.3.2009, Rubrika: Úvahy Čteno 3394x

Přání do nového školného roku

Přátelé, kamarádi, stálí i občasní návštěvníci poutníků.com :)
Poslední zbytečky líného povalování, sladkého nicnedělání a užívání si sluníčka, nám pomalu ofoukává první podzimní vítr...
Přidal zuzzik dne 4.9.2008, Rubrika: Úvahy Čteno 3543x

Deštivé ráno

Nechte se přenést svým nebeským Otcem přes „deštivá rána“ ve vašich životech. Jen v Jeho náručí je nekonečné blaho.
Přidal zuzzik dne 20.5.2008, Rubrika: Úvahy Čteno 3616x

Žvýkačkovník

...ku laskavému použití na Vaši žvýkačku!!! Bezradně se rozhlížím po svém psacím stole ztrácejícím se pod vrstvami poznámek, skript a dopisů. Zase mě čeká úklid. Třídím kupky věcí do školy, přípravu na mládež a besídku tak, aby to aspoň trošku dávalo smysl.
Přidal zuzzik dne 19.4.2008, Rubrika: Úvahy Čteno 3288x

Jak se nám zvěstují Velikonoce

Když pohlížíme na hlavní křesťanské svátky jako na příležitost k misii, Velikonoce mají oproti Vánocům několik nevýhod. Jednou z nich je samozřejmě fakt, že širší veřejnost se zdaleka tolik nepřiznává k významu Velikonoc. K vánocům Ježíš prostě patří, to všichni uznávají.
Přidal Jana Daněčková dne 21.3.2008, Rubrika: Úvahy Čteno 3271x

Jak dlouho?

Jsi připraven na to, že tě jednou Bůh může zastavit třeba uprostřed spěchu na tramvaj?
Přidal zuzzik dne 4.3.2008, Rubrika: Úvahy Čteno 3545x

Žena statečná

Žena statečná Ženu statečnou kdo nalezne? Nebo daleko nad perly cena její. (Př 31:10) Může vůbec někdo takovou ženu najít? Existuje v dnešní době taková žena? V Božím slově máme také psáno: Kdo nalezl manželku, nalezl věc dobrou a navážil lásky o Hospodina. (Př 18:22). Muž, který svou budoucí ženu hledá u Hospodina, od Hospodina ji dostává.
Přidal Katka dne 21.5.2007, Rubrika: Úvahy Čteno 5726x

A aj, hvězda je předcházela

Zamyšlení nad textem z Mat. 2,9. Předcházela a vedla hledající mudrce od východu. Konečně se zastavila a stála nad místem, kde bylo děťátko. V Něm spatřili: „narozeného krále židovského“.
Přidal Karel Ouzký dne 23.12.2006, Rubrika: Úvahy Čteno 3434x

Bůh srdce obnovuje

Jací jsou pyšní lidé? Jaká je jejich povaha, charakter a jak se projevují? A jací jsou lidé zlomení, zkroušení, lidé pokorní?
Přidal Mark Krupa dne 20.12.2006, Rubrika: Úvahy Čteno 2624x

Proč věřit a (ne)chodit do kostela (shromáždění)

„Kašlu na to, to nemá smysl.“ „A co jako?“ reagoval jsem na překvapující výrok svého kamaráda. Seděli jsme v kavárničce na rohu náměstí, pozorovali jsme ruch venku a až dosud jsme mlčky popíjeli svou vídeňskou. A teď z něj vypadlo tohle.
Přidal annie dne 2.3.2006, Rubrika: Úvahy Čteno 3356x

Co na to slovník?

Jako studentka bohemistiky a milovník obratného používání jazyka přemýšlím občas, kde se vůbec v jazyce nějaké slovo vzalo a co vlastně znamená.
Přidal annie dne 21.1.2006, Rubrika: Úvahy Čteno 3047x

Jak se nás dotýkají problémy ve světě?

Fejeton na úryvek básně od Jaroslava Seiferta, napsán jako maturitní písemná práce v dubnu tohoto roku.
Přidal pallo dne 19.12.2005, Rubrika: Úvahy Čteno 4141x

Pohleď na slunce

Římský císař řekl jednou rabi Jošuovi ben Chananjovi: „Chci vidět vašeho Boha.“
„To není možné.,“ odpověděl učenec.
„Ale přesto ho chci vidět.“
Přidal V. Malka: Nejkrásnější židovské legendy dne 14.10.2004, Rubrika: Úvahy Čteno 2826x

Když ses probudil dnes ráno...

...díval jsem se na Tebe a doufal jsem, že na mne promluvíš a řekneš mi byť jen pár slov, aby ses mě zeptal na názor, abys mi poděkoval za něco hezkého, co se Ti včera přihodilo.
Přidal pavel dne 30.10.2003, Rubrika: Úvahy Čteno 2757x

Moji milí Boží přátelé, ...

... poslední dobou se často zabývám úvahami o smyslu života, jinými slovy o cestě, kterou nás vede Pán Ježíš. Jakou roli nám na tomto pozemském světě Náš Pán přidělil, co od nás očekává, čím můžeme být prospěšní?
Přidal martina dne 6.8.2003, Rubrika: Úvahy Čteno 2722x

Proč Bůh sesílá utrpení?

Nedávno jsem se zapojila do diskuse, ve které jsme společně s ostatními věřícími i nevěřícími hledali odpovědi na otázku "proč Bůh sesílá na lidi utrpení?" Mohli jsme zde slyšet různé názory a každý z nás se dokázal na tuto problematiku dívat z jiného úhlu pohledu.
Přidal darg dne 6.8.2003, Rubrika: Úvahy Čteno 3220x