Logo

Ze Slov Pravdy a Lásky

Články z časopisu Ze Slov Pravdy a Lásky

Oddělení od světa

Je společně s Kristem v Jeho zavržení (Matouš 10,25) a může očekávat stejné zacházení, s jakým se setkal jeho Pán. Jestliže zůstává věrný svému Bohu a Jeho Slovu, může počítat s pronásledováním, protože: „Dnes je to stejné jako tehdy: ten narozený podle těla pronásleduje narozeného podle Ducha. (Galatským 4,29). Křesťan ví, že „Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem“ (Jakub 4,4).
Přidal Petr Libánský ml. - František Jan Křesina - Alexandr Marshall dne 5.8.2016, Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Čteno 2502x

Inspirovanost Bible

Mnoho lidí je ochotno připustit, že Bible je hodnotná kniha, ale popírají, že je Božím Slovem. Někteří říkají, že je sice vdechnutá, ale tentýž způsob vdechnutí připisují také spisům různých básníků. Ve 2. Petrově 1,20 čteme, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Následující verš vysvětluje proč: Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým.
Přidal Petr Libánský ml. - František Jan Křesina - Alexandr Marshall dne 11.4.2016, Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Čteno 2188x

Dílo Ducha svatého

Když si uvědomíme, že člověk je ve svém přirozeném stavu naprosto zkažený a neschopný udělat cokoliv pro své spasení, a že dílem Ducha svatého je usvědčovat ho z hříchu a vést ke Kristu, tak musíme připomenout, že lidé jsou spaseni, ne na základě díla, které v nich koná Duch svatý, ale na základě díla vykonaného pro ně Pánem Ježíšem na Golgatě.
Přidal Petr Libánský ml. - František Jan Křesina - Alexandr Marshall dne 27.2.2016, Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Čteno 2114x

Věčné zabezpečení věřících

Základem našeho spasení je Kristovo dílo, které pro nás vykonal a o němž pravil, když umíral: „Dokonáno jest“. Jestliže toto dílo někdy přestane být platné, tak přestává platit i naše spasení. Ale díky Bohu se toto nikdy nestane. O toto spasení, které stojí na Kristu, nemůže věřícího člověka nic připravit. Může se ovšem stát (a žel Bohu se i stává), že věřící v důsledku neposlušnosti ztrácí pokoj, který převyšuje veškerý lidský rozum. Ale to neznamená, že by ztratil spasení.
Přidal Petr Libánský ml. - František Jan Křesina - Alexandr Marshall dne 15.1.2016, Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Čteno 1955x

Soud nad věřícími

Mezi lidmi je rozšířený a ustálený názor, že v poslední den nadejde očekávané všeobecné vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých, a že teprve potom bude zjeveno, čím lidé opravdu byli, nejen to, co dělali. Pozná se, kdo je dítětem Božím a kdo ne. Písmo však takové učení nezná.
Přidal Petr Libánský ml. - František Jan Křesina - Alexandr Marshall dne 5.1.2016, Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Čteno 2112x

Dvě přirozenosti

Otevřeně připouštím, že v Písmu se nevyskytují takové výrazy, jako „stará nebo nová přirozenost“, „zastoupení“ nebo „trojice“. Nicméně učení o těchto věcech je v Bibli plně obsaženo.
Přidal Petr Libánský ml. - František Jan Křesina - Alexandr Marshall dne 1.12.2015, Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Čteno 2139x

Kdo není pod zákonem?

Všichni, kdo se podřizují zákonu, jej nedodržují. Jestliže je ale poslušné naplňování zákona nutnou podmínkou pro dosažení věčného života, kdo může být spasen? Proto na základě skutků Zákona před Ním nebude ospravedlněn nikdo (Římanům 3,20). Boží Slovo nás ujišťuje, že Kdo věří v Syna, má věčný život (Jan 3,36; 5,24).
Přidal Petr Libánský ml. - František Jan Křesina - Alexandr Marshall dne 17.11.2015, Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Čteno 2374x

Jistota spasení

Mnoho lidí považuje za domýšlivost, jestliže někdo říká: „Vím, že jsem spasen“. Tito lidé si myslí, že vše co můžeme s jistotou tvrdit je, že můžeme doufat v dobrý konec a čekat až na soudný den, kdy se teprve dozvíme, kam přijdeme. Zda do nebe či do pekla.
Přidal Petr Libánský ml. - František Jan Křesina - Alexandr Marshall dne 4.11.2015, Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Čteno 2607x

Znovuzrození

Učený židovský zákoník Nikodém byl překvapen Kristovým prohlášením: „Amen, amen, říkám ti: pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království“ (Jan 3,3). Ačkoli zákon dobře znal a byl v jeho znalosti vychován, přesto mu Pán Ježíš musel své prohlášení zdůraznit slovy: „Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu narodit“ (Jan 3,7).
Přidal Petr Libánský ml. - František Jan Křesina - Alexandr Marshall dne 28.10.2015, Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Čteno 2272x

Přímé stezky pro dítky Boží - Úvod

V sérii článků bychom chtěli návštěvníkům webových stránek přiblížit obsah brožury, která byla sepsána Alexandrem Marshallem a ve 20. letech minulého století byla do češtiny přepsána a upravena bratrem F. J. Křesinou. Jednotlivé články se zabývají texty Božího Slova a staví je do kontrastu se vším, co se během staletí vyvíjelo a postupně pronikalo do života věřících a jejich společenství. Čtenář tak má možnost sám posoudit rozpor mezi tím, co učí Bible a tím, co do Božího zjevení vnáší člověk. Původní text z roku 1927 je přetransformován do současného jazyka.
Přidal Petr Libánský ml. - František Jan Křesina - Alexandr Marshall dne 22.10.2015, Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Čteno 2204x

Ze Slov Pravdy a Lásky 1941,1946,1947

Posledních několik čísel měsíčníku "Ze Slov Pravdy a Lásky" předtím než byly sbory Páně zakázány. V posledních číslech nalezneme také řadu příspěvků od bratra Luboše Pavla Křesiny, který později pokračoval v díle svého otce. Knihy, které jsou dodnes "na indexu" a jejichž veřejná distribuce byla v roce 2012 zakázána představiteli KŘSB můžete objednat na stránkách www.kresina.org.
Přidal Karel Ouzký dne 21.1.2015, Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Čteno 2666x

Ze Slov Pravdy a Lásky 1939 - 1940

Dva válečné ročníky 1939-1940 (dvou)měsíčníku "Ze Slov Pravdy a lásky", který připravoval bratr František Jan Křesina. Stále aktuální témata Božího slova - studie SZ, NZ, tématické, pro mladé, zápisy z konferencí a mnoho dalšího.
Přidal Karel dne 20.8.2014, Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Čteno 2670x

Ze Slov Pravdy a Lásky 1937 - 1938

Dva předválečné ročníky měsíčníku "Ze Slov Pravdy a lásky", který připravoval bratr František Jan Křesina. Stále aktuální témata Božího slova - studie SZ, NZ, tématické, pro mladé, zápisy z konferencí a mnoho dalšího.
Přidal Karel dne 15.3.2014, Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Čteno 2962x

Ze Slov Pravdy a Lásky 1935 - 1936

19. a 20. ročník vydání časopisu, který připravoval bratr František Jan Křesina. Mimo jiné bych chtěl upozornit na nesmírně důležité téma ohledně správného rozdělování slova pravdy a nauce ohledně církve, ve které je v křesťanstvu všeobecný zmatek. Kéž pravda obsažená v těchto spisech je objevena podobně jako byla kniha Božího zákona v době krále Joziáše (2Kr 22,8-20)!
Přidal Karel dne 7.11.2013, Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Čteno 2515x

Ze Slov Pravdy a Lásky 1932 - 1934

Jak řešili nejrůznější otázky věřící ve 30. letech 20. století? Boží Slovo má tu výhodu, že je nadčasové! Vydání časopisu, který připravoval bratr František Jan Křesina. Nabízí mnoho bohatých a v dnešních místních církvích aktuálních témat. Toto je šestá z deseti knih, které vznikly sebráním všech časopisů. Za digitalizaci vděčíme bratru Standovi Siwkovi. Časopis je možné opět stáhnout nebo číst online.
Přidal Karel dne 15.10.2012, Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Čteno 2591x

Ze Slov Pravdy a Lásky 1929 - 1931

Jak řešili nejrůznější otázky věřící ve 30. letech 20. století? Jak se stavěli např. ke sčítání lidu? Vydání časopisu, který připravoval bratr František Jan Křesina. Nabízí mnoho bohatých a v dnešních místních církvích aktuálních témat. Toto je pátá z deseti knih, které vznikly sebráním všech časopisů. Za digitalizaci vděčíme bratru Standovi Siwkovi. Časopis je možné opět stáhnout nebo číst online.
Přidal Karel dne 11.4.2012, Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Čteno 2761x

Ze Slov Pravdy a Lásky 1926 - 1928

Vydání časopisu, který připravoval bratr František Jan Křesina. Nabízí mnoho bohatých a v dnešních místních církvích aktuálních témat. Toto je třetí z deseti knih, které vznikly sebráním všech časopisů. Za digitalizaci vděčíme bratru Standovi Siwkovi. Časopis je možné opět stáhnout nebo číst online.
Přidal Karel dne 13.9.2011, Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Čteno 2653x

Ze Slov Pravdy a Lásky 1923 - 1925

Vydání časopisu, který připravoval bratr František Jan Křesina. Nabízí mnoho bohatých a v dnešních místních církvích aktuálních témat. Toto je třetí z deseti knih, které vznikly sebráním všech časopisů. Naleznete zde např. pojednání o 11. kapitole epištoly Židům a mnoho dalšího. Za digitalizaci vděčíme bratru Standovi Siwkovi. Časopis je možné opět stáhnout nebo číst online.
Přidal Karel dne 24.2.2011, Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Čteno 2737x

Ze Slov Pravdy a Lásky 1920 - 1922

Vydání časopisu, který připravoval bratr František Jan Křesina, které bylo na několik let pozastaveno. Nabízí mnoho bohatých a v dnešních místních církvích často diskutovaných témat. Za digitalizaci vděčíme bratru Standovi Siwkovi. Časopis je možné opět stáhnout nebo číst online.
Přidal Karel dne 3.1.2011, Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Čteno 3699x

Ze Slov Pravdy a Lásky

Milí přátelé, s radostí dáváme k dispozici časopisy z počátku minulého století. V následujících odkazech můžeme číst články měsíčníku "Ze Slov Pravdy a Lásky" 1912-1914, který vydával bratr František Jan Křesina. Časopis sloužil v místních sborech, které z milosti Boží spolu s dalšími bratry založil. Obsahuje stále aktuální svědectví pro nás všechny. Za zapůjčení děkujeme pražskému sboru. Stahovat můžete pro offline použití z webu picasaweb.
Přidal Karel Ouzký dne 2.5.2010, Rubrika: Ze Slov Pravdy a Lásky Čteno 3917x