Logo

Rút - příklad pro nás

Rút, ačkoli nepatřila do Bohem vyvoleného izraelského národa, je v Bibli významnou ženou, ze které si můžeme vzít mnohý příklad. Rút, ačkoli nepatřila do Bohem vyvoleného izraelského národa, je v Bibli významnou ženou, ze které si můžeme vzít mnohý příklad.

Byla původem Moábka a provdala se za jednoho ze synů Noemi, která do Moábu přišla s mužem a dvěma syny. V rodině Noemi se v té době staly tragické události. Ještě před svatbou Rút zemřel Noemi muž Elímelek a po deseti letech jí zemřeli i její synové. A tak zůstala Noemi s dvěma snachami sama. Při návratu do Betléma Noemi své snachy žádala, aby se vrátily do své země. Orpa, druhá snacha, po chvíli naléhání odešla, ale Rút prokazuje věrnost: „Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce! Rozdělí nás od sebe jen smrt.“ (Rút 1,16-17) Tady vidíme úžasnou oddanost Rút. Následovala Noemi, opustila vše, co doposud měla: svou zemi, rodinu, prostě všechno to, co jí bylo od dětství blízké. Proč? Noemi jí přibližovala Boha. Rút netoužila po bozích své země, ale v přítomnosti Noemi se cítila dobře, poznala, že žije s živým Bohem. Stejně jako Rút i my buďme ochotni se vzdát všeho, co brání čistému vztahu s naším Pánem, a následovat Jej. Oddaně. A čeho se můžeme my vzdát? Může to být rodina. Pán Ježíš říká: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.“ (Mt 10,37) Může to být velmi těžké, ale je třeba dívat se především na to, co se líbí Bohu, ne rodičům. Boží vůle a vůle rodičů by měly být samozřejmě v souladu, ale ne vždy tomu tak je, hlavně v případě nevěřících rodičů. Hledejme proto k tomu sílu a moudrost od Boha. Rút se také vzdala své rodiny a šla tam, kde jí Bůh byl blíž. Dále se můžeme vzdát svého pohodlí. Neseď doma u televize, počítačových her, rádia, nebo ledničky. Můžeš za to čekat nějakou odměnu od Boha? Raději přemýšlej, jak udělat bratrovi radost, jak prokázat rodičům, že je máš rád. A nebo v nejlepším případě hlásej evangelium. To jsou věci, ze kterých bude mít radost více lidí, i Bůh, ne jenom ty. Dále se můžeme vzdát své oblíbené činnosti, která nám zabírá hodně času, který bychom mohli využít pro službu Bohu. Dokažme se vzdát také peněz nebo zaměstnání, je-li to vůle Boží. Otázka: Koho máš na prvním místě? Místo poslouchání rádia si raději čtěme z Bible, místo koupě drahého luxusního auta raději dejme do sbírky „tučný desátek“… Uvedl jsem to trochu do extrému, ale přemýšlejme o tom a hledejme moudrost. Mějme na prvním místě Pána Ježíše!

Co za to všechno úsilí a odříkání si? Rút byla odměněna. Prostřednictvím Bóaze, příbuzného Noemi. Dovolil Rút sbírat obilné klasy, pohostil ji, zastal se jí. Byl k ní velice štědrý. Nakonec si ji vzal a měli spolu syna Obéda, který byl dědem krále Davida. Rút se tak dostala do rodokmenu Pána Ježíše. Jaká to pocta i přes to, že byla Moábkou. A jistě má také odměnu v nebi. Vy jistě také sloužíte Bohu, jste Mu věrní, následujete Ho. Ať vás Bůh bohatě odmění za vaši věrnost!
Další příklad z života Rút: pokora a poslušnost. Rút říká, že se nemůže rovnat žádné z Bóazových otrokyň. (Rút 2,13) Jaká pokora! A když jí Noemi posílá za Bóazem a říká jí, co má udělat, poslouchá. (3,5-6) Takto také jednejme a Bůh z nás jistě bude mít radost.
Nevíme, kdy Pán Ježíš pro nás přijde. Buďme tedy připraveni na Jeho příchod! Mějme Ho na 1. místě. Buďme ochotni vzdát se čehokoli pozemského a následovat Jej. A to vše v pokoře a poslušnosti. Bůh buď naší moudrostí a silou.

V Brně dne 19. 5. 2005