Logo

Slavnost Pesach - Velikonoce

První výroční Hospodinova slavnost, která byla Mojžíšovi vydána, byla slavnost pesach (viz Lev 23,5), která měla národu Izraele připomínat vykoupení z Egypta. Typologicky poukazovala na příchod Beránka Božího, který snímá hřích světa (Jan 1,29). První výroční Hospodinova slavnost, která byla Mojžíšovi vydána, byla slavnost pesach (viz Lev 23,5), která měla národu Izraele připomínat vykoupení z Egypta. Typologicky poukazovala na příchod Beránka Božího, který snímá hřích světa (Jan 1,29). Podíváme se na historickou zkušenost národa s tímto svátkem, dále přejdeme k poslednímu pesachu, který slavil náš Pán spolu s učedníky v horní místnosti a ve finále poukážeme na souvislost tohoto svátku s obětí a smrtí Beránka.

Historie – Poslední rána v Egyptě

Historické vysvobození Izraele z Egyptského područí provázela řada nadpřirozených jevů, kterými Bůh projevil svou moc, a zcela jistě také sloužili k tomu, aby si každý Izraelita uvědomil, kdo je jejich Bohem. Celkem dopadlo na Egypt deset ran. Poslední z nich však byla zdrcující a znamenala nářek ve všech Egyptských domácnostech.
O průběhu této historické, a v mnohých ohledech klíčové události se dočteme v knize Exodus 12. kapitole:

1 Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi řekl: 2 "Tento měsíc pro vás bude počátkem měsíců, bude pro vás první mezi měsíci roku. 3 Mluvte k celé izraelské obci: Desátého dne tohoto měsíce ať každý otec vezme beránka pro svou rodinu. Každá rodina ať má beránka. 4 Kdyby byla rodina na beránka moc malá, přibere k sobě nejbližšího souseda. Počítejte s beránkem podle počtu osob a podle toho, kolik kdo sní. 5 Budete mít beránka bez vady, ročního samce; vezmete jej z ovcí nebo koz.
6 Budete ho mít u sebe až do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho za soumraku celé shromáždění izraelské obce zabije. 7 Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst. 8 Tu noc budou jíst maso pečené na ohni a nekvašené chleby; budou je jíst s trpkými bylinami. 9 Nejezte z něj nic syrového nebo vařeného ve vodě - jen pečené na ohni, s hlavou, nohama i vnitřnostmi. 10 Nic z něho nenecháte do rána. Pokud z něj do rána něco zbude, spálíte to v ohni.11 A takto ho budete jíst: budete mít přepásaná bedra, na nohou obuv a v ruce hůl. Jezte ho chvatně, je totiž Pesach - Minutí Hospodinovo. 12 V tuto noc projdu egyptskou zemí a pobiji všechny prvorozené v Egyptě - jak lidi, tak dobytek. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy: Já jsem Hospodin. 13 Tu krev budete mít na svých domech jako znamení. Až udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. 14 Tento den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako Hospodinovu slavnost, budete jej slavit ve všech svých pokoleních - to je věčné ustanovení.

(Ex 12,1-14 B21)

Když vynecháme několik veršů, text Písma pokračuje:

21 Mojžíš tedy svolal všechny stařešiny Izraele a řekl jim: "Jděte, vezměte si ze stáda kus pro své rodiny a zabijte jej pro Hod beránka. 22 Pak vezměte svazek yzopu, namočte jej do misky s krví a tou krví potřete nadpraží i obě veřeje. Nikdo z vás nesmí až do rána vyjít ze dveří svého domu, 23 neboť Hospodin půjde bít Egypt. Když spatří nade dveřmi a na obou veřejích krev, mine Hospodin ty dveře a nedovolí zhoubci vejít do vašich domů a ranit vás. 24 Toto slovo dodržujte, neboť je to věčné ustanovení pro tebe i pro tvé syny. 25 Až přijdete do země, kterou vám Hospodin dá, jak zaslíbil, zachovávejte tento obřad. 26 Až se vás vaši synové zeptají: ‚Co pro vás tento obřad znamená?'27 odpovíte: ‚Pesach je oběť beránka Hospodinu, který v Egyptě ušetřil domy Izraelitů. Udeřil na Egypt, ale naše rodiny zachránil.'" Tehdy lid padl na kolena a klaněl se. 28 Synové Izraele šli a zachovali se přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. 29 O půlnoci pak Hospodin v egyptské zemi pobil všechny prvorozené - od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, až po prvorozeného syna vězně v žaláři, dokonce i všechno prvorozené z dobytka. 30 Té noci byl farao vzhůru, tak jako všichni jeho dvořané a všichni Egypťané. V Egyptě propukl hrozný nářek, neboť nebylo domu, kde by nebyl mrtvý. 31 Té noci si dal zavolat Mojžíše a Árona. "Seberte se a jděte pryč od mého lidu - vy i ti vaši Izraelité!" řekl jim. "Jděte a služte Hospodinu, jak jste žádali! 32 Vezměte si svůj brav i skot, jak jste žádali, jen už jděte! A požehnejte i mně." 33 Egypťané pak lid pobízeli, aby urychlili jeho odchod ze země, neboť si říkali: "Všichni pomřeme!"

(Ex 12,21-30 B21)

Egyptem prošel anděl smrti a pouze prvorození z domácnosti Izraele, které byly „skryty“ v krvi velikonočního beránka, byly ušetřeny. Egypťané nakonec pobízeli Izraelity, aby z jejich země odešli, protože měli strach, z jejich Boha.

Vysvobození z Egypta byla jednorázová událost. Když však byli vysvobozeni, bylo třeba, aby si každoročně připomínali, odkud vyšli, kdo je jejich Bohem a také za jakou cenu. Ačkoli některým skutečnostem izraelité v danou chvíli nemohli rozumět, protože typologicky ukazovali na budoucnost, měli vírou spočinout na Božím zjevení a dodržovat tuto Hospodinovu slavnost. Beránek musel být bez vady. Slavnost se týkala pouze Židů a otrok nebo přistěhovalec ji mohl slavit jen pod podmínkou obřízky (viz Exodus 12,43-50).

Zároveň bylo třeba k slavnosti přistupovat zodpovědně. Pokud byl někdo poskvrněný, měl slavit Hod beránka druhého měsíce a pokud poskvrněný nebyl, ale neslavil, měl být vyloučen z pospolitosti (viz Numeri 9,1-14). Generace, která dorazila do země zaslíbené, slavila Pesach poté, co je Jozue obřezal. (Joz 5,8-10).

Průběh slavnosti

Během slavnosti se zpívaly žalmy 113-118. Tyto žalmy se pravděpodobně zpívali i během „poslední večeře“ před ukřižováním Ježíše Krista. Slavnost v rodině pokračuje tak, že se vždy nejmladší účastník hostiny otáže: „Čím se liší tato noc ode všech ostatních?“ Odpověď je na základě následujícího textu:

Proto řekni synům Izraele:

‚Já jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptských robot, vysvobodím vás z jejich otroctví a vykoupím vás vztaženou paží a velikými soudy. Přijmu vás za svůj vlastní lid a budu vaším Bohem a poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh, jenž vás vyvádí z egyptských robot. (Exodus 6,6-7)Zaslíbení tohoto textu jsou připomínána čtyřmi kalichy s vínem. „Vehotzeti“ – vyvedu vás z egyptských robot. „Vehitzalti“ – vytrhnu vás z jejich otroctví. „Vegaalti“ – vykoupím vás vztaženou paží. „Velakahti“ – příjmu vás za svůj vlastní lid a budu vašim Bohem, a poznáte, že já jsem Hospodin. Někdy se přidává také pátý kalich – „Vehebeti“ – přivedu vás do země, o níž jsem přísahal, že ji dám Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, a dám vám ji za dědictví, já jsem Hospodin. Obecně se očekává, že během Pesachu přijde Elijáš jako předchůdce Mesiáše. Kalich, který Pán Ježíš použil k ustanovení památky a společenství u jeho stolu, byl třetí.

Dále jsou při svátku přítomny tři masoty – nekvašené chleby zabalené v šátku. V jistou chvíli je prostřední z nich zlomen na půl a jedna půlka – afikomen – ukryta. Děti se snaží tento chléb najít a to, kterému se to povede, dostane dárek. Někteří v této věci spatřují poukaz na plnost Boží Osobnosti. Symbolismus je zde zřejmý. Tento poslední kousek chleba je přinesen na závěr a jí se poslední. Tento kousek chleba Pán Ježíš použil k ustanovení Večeře.

Po zničení druhého chrámu se z obřadu vypustil beránek. Je však přítomna kost z nohy, která připomíná naději, že chrám bude znovu vystaven. Kromě toho je také připraveno místo pro očekávaného Eliáše, který má připravit cestu Mesiáši. Celá slavnost je zakončena slovy – další rok v Jeruzalémě.

Typologický význam

Vyčistěte proto starý kvas, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašení. Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl za nás obětován.

(1.Korintským 5,7 ČSP)

Oběť velikonočního beránka poukazuje na zástupnou oběť Pána Ježíše na kříži. Podobně jako Izraelité byli vyvedeni z otroctví v Egyptě, tak každý člověk, který se vírou spolehne na Osobu a dílo Ježíše Krista, je „vyveden“ z otroctví hříchu. Očištění Kristovou krví znamená, že Bůh pomine spravedlivý soud nad hříšníkem. Podobně jako Izraelité v Egyptě potřebovali krev zvířete, aby nedošlo k usmrcení, tak i dnes potřebujeme krev, aby bylo Boží spravedlnosti učiněno za dost. Izraelité měli celý systém zvířecích obětí, které však pouze přikrývali provinění. K definitivnímu očištění došlo na golgotském kříži, kde byl obětován Spasitel světa. Pán Ježíš ze své veliké lásky přišel, aby nás vykoupil z otroctví hříchu svou krví a jako Beránek bez vady smířil Boží hněv. Uvěř, dokud je čas!

Víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jste byli vykoupeni ne pomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista jako beránka bez vady a bez poskvrny. (1.Petrova 1,18-19 ČSP)

Otázky k textu:

1. Které historické skutečnosti se týká slavnost pesach?
2. Kdo mohl slavnost slavit a za jakých podmínek?
3. Co se stalo, když někdo vědomě zanedbal tento svátek?
4. Kolik kalichů s vínem a nekvašených chlebů se během slavnosti používalo a co měly hledat děti?
5. Co si měli lidé, kteří Paschu slavili uvědomit?
6. Které žalmy se během slavnosti zpívaly?
7. Co přinesl Kristus jako výkupné za hříšníky a jak souvisí jeho dílo s touto slavností?

Otázky k zamyšlení:

1. Ve kterých biblických místech se zdůrazňuje slavnost Velikonoc?
2. Jakým způsobem poukazuje neporušenost zvířete na osobu a charakter Pána Ježíše?
3. Kde se nachází člověk, který neprožil znovuzrození?

Literatura:

Festivals of Israel, F.A.Tatford