Logo

„Slova má nepominou“

Jakým způsobem přistupoval k Božímu Slovu Kristus? Čemu z bible je třeba věřit? Jak je to s pasážemi, kterým zatím člověk nerozumí? Jakým způsobem v Chicagu rozšířili nový překlad Nového zákona? Proč mnozí lidé útočí na bibli? Jak je možné proniknout do plnějšího poznání Písma? Když Kristus mluvil o zákonu, řekl: „Nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.“ Jindy řekl: „Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou.“ Mějme na zřeteli, že celé Písmo, kterého používal Kristus a apoštolové, byl Starý zákon. Nový zákon ještě nebyl napsán. Tyto výroky platí pro Starý i Nový zákon. „Jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.“ - tu je Starý zákon; a pak přichází Kristus a dodává tato slova: „Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou“ - tu je Nový zákon. Pohleďte nyní, jak se toto všechno vyplnilo. Tehdy nebylo zpravodajů, kteří ho krok za krokem následovali, aby jeho slova přenášeli na papír. Nebyly noviny, které by byly mohly tisknout kázání; a kdyby byly tehdy vycházely denní listy, nebyly by tiskly jeho řeči, neboť celý náboženský svět byl proti němu. Kdyby se tak zastavil u Krista jeden z našich moderních volnomyšlenkářů a uslyšel: „Nebe a země pominou, ale má slova nikoli nepominou.“ Představuji si takový případ a je mi, jako bych viděl výsměšný posunek na tváři tohoto rozumáře říkajícího: „Poslechněte si toho selského Žida. Slyšeli jste kdy o takové domýšlivosti a ztřeštěnosti? ,Nebe a země‘ praví, ‚pominou, ale slova má niko-li nepominou.‘“ Příteli, chtěl bych se té otázat: „Pominuly snad?“ Zajisté již víš, že slunce dnes osvětluje více biblí, než tomu bylo ve světových dějinách kdy předtím. V posledních deseti letech bylo vytištěno více biblí, než v celých osmnácti stech let dohromady. V dobách temna se sice lidé pokoušeli spoutat bibli a upírali ji národům; avšak Bůh ji zachoval a nyní „Britská a zahraniční“, jakož i „Americká biblická společnost“ a jiné denně tisknou tisíce biblí.

Což teprve, řekl kdosi, kdybychom měli revidovaný překlad Nového zákona, došlo by k jeho rozšíření až tak daleko, kam až zaznívá anglický jazyk. Mohla být tato výpověď věrohodná? - Jednoho pátku vyšel v New Yorku nový překlad, tentýž den, kdy byl vydán i v Londýně. Chicago nechtělo zůstat pozadu za New Yorkem. Ale i nejrychlejší vlak mohl by urazit dráhu mezi oběma městy nejvýše šestadvacet hodin, takže výtisky tohoto překladu mohly by dospět touto cestou do Chicaga v sobotu pozdě večer, kdy byly krámy již zavřeny. Co tedy udělal jeden deník v Chicagu? V New Yorku najal devadesát telegrafistů a celý nový překlad od Matouše až po Zjevení Janovo dal v pátek telegrafovat z New Yorku do Chicaga; v Chicagu byl ihned vysazen a následujícího dne jej mohli prodávat na ulicích. Kdyby to byl někdo předpověděl před lety, kdy ještě nebylo telegrafů, byla by se taková předpověď považovala za nemožnou. A přece se stala.

První oficiální pokus o zasílání dopisů Potrubní poštou byl zahájen v Americe roku 1893 na poštovním úřadě ve Filadelfii za přítomnosti sta vynikajících osobností. Když generální poštmistr vysvětlil, že tento systém může zprostředkovat rychlé spojení mezi dvěma městy na protějších koncích rovnoběžky, zabalil bibli do americké vlajky, sepsal poselství a obojí dohromady odeslal jako první balík potrubní poštou. Poselství znělo: „Při prvním použití potrubní pošty ve Spojených státech Severní Ameriky byl odeslán jeden exemplář Písma svatého, nejdůležitějšího poselství, které kdy na světě vyšlo. Obalem bible je americká vlajka, odznak svobody Pětašedesáti miliónů Nevšímajíc si ničeho, co skeptikové a nevěrci mluví proti této staré knize, pokračuje klidně ve svém chodu. Tito odpůrci nám připomínají psy, kteří štěkají na měsíc. Měsíc si toho nevšímá, ale svítí klidně dále. Ateisté neustávají psát proti bibli, mají-li však velké úspěchy? Ona se šíří vždy dále bez hluku. Maják nepotřebuje troubu, ale spokojí se prostě tím, že šíří světlo kolkolem. Tak svítí bible všem národům země. O komsi, kdo měl přednášku o volnomyšlenkářství, se vypráví: Byl otázán: „Proč nenecháte bibli na pokoji, když jí nevěříte?“ Odpověděl čestně: „Protože bible nedá pokoj mně.“

Bible byla asi první knihou, která byla vytištěna, a nyní je Nový zákon - nebo jeho části - tištěn ve 353. jazycích a rozšířen po všech světadílech. Národ, do jehož jazyka není bible přeložena, nemá dosud vůbec literaturu. Ale není daleká doba, kdy slova Ježíše Krista proniknou do nejtemnějších území země a na nejskrytější ostrovy v moři. Když Kristus řekl: „Nemůže zrušeno býti písmo“, mínil tím každé slovo, které pravil. Ďábel, svět a peklo se od staletí spolčují, aby zrušili Slovo Boží, ale nemohou. Když na něm stavíte, tedy máte nejpevnější základ pod svýma nohama pro přítomnost a věčnost. „Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou.“ Přátelé, to obstojí a žádná moc pekla nebo země není s to je vymýtit.

Nejvíce je nám dnes zapotřebí mužů, kteří od hlavy až k patě věří bibli, kteří věří celé bibli, jak tomu, čemu rozumějí, tak i tomu, čemu nerozumějí. Mluvte o tom, čemu rozumíte, a to čemu nerozumíte, ponechte nedotčeno. Myslím, že důvod, proč angličtí a skotští křesťané vynikají nad nás Američany, je: oni studují celou bibli. Odvažuji se tvrdit, že v Londýně se každý večer koná na sta biblických hodin. Víte, že je mnoho křesťanů, kteří v něčem jsou zdatní, ale v jiných bodech velmi ubozí, protože nepřijali bibli v celém jejím rozsahu.D.L.Moody
(Užitek a prospěch pro zkoumatele bible)