Logo

Služba andělů

První a nejdůležitější službou andělů je uctívání Boha a vzdávání Mu chvály, jak to vidíme na mnoha místech v Bibli. Skutečnost, že andělé v tak velikém množství chválí Pána Boha, by měla i nás povzbuzovat k chválám. Jednoho dne se i naše hlasy připojí k tomu velikému andělskému chóru. Šestý dík seriálu Angeologie. 1. První a nejdůležitější službou andělů je uctívání Boha a vzdávání Mu chvály, jak to vidíme na mnoha místech v Bibli (Iz 6,1-7; Da 7,9-10; Zj 4,8; 5,9-12). Skutečnost, že andělé v tak velikém množství chválí Pána Boha, by měla i nás povzbuzovat k chválám. Jednoho dne se i naše hlasy připojí k tomu velikému andělskému chóru (Zj 7,9-12). Sami však nemají být objektem našeho uctívání!

2. Slouží Pánu Bohu jako zprostředkovatelé mnoha Jeho činů:
  • byli přítomni při stvoření světa Jb 38,7
  • byli při předání Zákona Sk 7,53; Ga 3,19
  • byli nástrojem Božího zjevení Danielovi a později apoštolu Janovi
  • působili i v životě Pána Ježíše (viz níže)
  • zprostředkovali Boží soud Sk 12,23
    Doprovázejí Boží zjevení, ale nejsou jeho cílem Žd 2,2 násl
3. Andělé jsou jako služební duchové vysíláni, aby pomáhali Božímu lidu a bránili jej. (Ž 34,8 „Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit“ ; 2 Král 6,15-17; 2Král 19,35; Iz 63,9; Sk 5,19-20; Sk 12,7-17; Sk 27,23-24). Zvláštní vztah mají k dětem Mt 18,10.

4. Andělé mají být Božími zmocněnci v posledních soudech prorokovaných proti lidem, ďáblu i tomuto světu. Nejvíce zmínek je v knize Zjevení – rozlomení pečetí, troubení na polnice, vylití nádob hněvu, soud proti Babylónu a lidem, soud proti šelmě a proti satanu.