Logo

Soud nad věřícími

Mezi lidmi je rozšířený a ustálený názor, že v poslední den nadejde očekávané všeobecné vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých, a že teprve potom bude zjeveno, čím lidé opravdu byli, nejen to, co dělali. Pozná se, kdo je dítětem Božím a kdo ne. Písmo však takové učení nezná. Pán pravil: „Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života" (Jan 5,23).

Věřící proto nepřijde na soud, kde by se mělo jednat o jeho spasení nebo zatracení, ale musí se ukázat před soudnou stolicí Kristovou, kde bude zjeven jeho život, který žil po svém obrácení. Když Pán Ježíš přijde v oblacích pro své vyvolené, tak ti, kteří zemřeli v Kristu budou spolu s ostatními věřícími uchváceni do oblak vstříc Pánu (1. Tesalonickým 4,14-18). To je první fáze vzkříšení spravedlivých, neboli „první vzkříšení“ (Lukáš 14,14, Zjevení Jana 20,5) na němž nebudou mít podíl ti, kteří zemřeli bez Krista.

Teprve po tomto vtržení k Pánu bude zvláštní soud nad věřícími před zvláštním tribunálem – Kristovým soudem. Na tomto soudu se nebude rozhodovat o spasení nebo zatracení věřících (protože tito všichni mají věčný život a jsou již u Pána) ale o jejich odměně nebo utrpěné škodě, kterou dostanou podle toho, jak pracovali na Božím díle a jak žili po svém obrácení. „Všichni přece musíme stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal odplatu za to, co v těle vykonal, ať už to bylo dobré anebo zlé“ (2. Korintským 5,10; Římanům 14,10-12).

Tehdy budou Kristovi věrní služebníci odměněni. „Dílo každého vyjde najevo. V onen den se to ukáže; bude to zjeveno ohněm, neboť oheň vyzkouší dílo každého člověka. Zůstane-li něčí dílo, které postavil, získá odplatu. Shoří-li něčí dílo, utrpí škodu; sám sice bude zachráněn, ale jen jako skrze oheň“ (1. Korintským 3,13-15)

Ti věřící, kteří stavěli na Kristově základě to, co se v Písmu označuje jako dřevo, seno a strniště, utrpí škodu, sami však budou spaseni, ale tak, jako skrze oheň. Jejich služba nevydržela zkoušky a oni budou věčně poškozeni, ačkoli sami nezahynou.

Ti, kteří věrně vykonávali své denní zaměstnání, usilovali o život, který se líbí Bohu a oddělovali se od zaměření světa bez ohledu na následky, obdrží odměnu. Jejich služba, v Bibli označovaná jako zlato, stříbro a drahé kamení, v ohni obstála.Přímé stezky pro dítky Boží - A.Marshall
Přeložil: F.J.Křesina