Logo

Starý a Nový zákon

Chtěl bych vám ukázat, jak by to bylo absurdní, kdyby někdo řekl, že Novému zákonu věří, ale Starému zákonu nevěří....Jak je to s věrohodností starozákonních spisů? Má smysl uznávat novozákonní spisy a starozákonní ne? Jak je užita starozákonní látka v novozákonních knihách. Kolik citovaných míst je v evangeliích, epištolách a knize Zjevení? Kde nacházíme vzor, jak se k tomuto problému postavit? Chtěl bych vám ukázat, jak by to bylo absurdní, kdyby někdo řekl, že Novému zákonu věří, ale Starému zákonu nevěří.

"Nový zákon má své kořeny ve Starém zákoně a nikdy nemůže být od něho oddělen." Velmi zajímavou skutečností je, že Pán uvedl ve svých proslovech neméně než dvaadvacet knih z devětatřiceti knih Starého zákona. Snad citoval ze všech, neboť jsou nám zachovány jen zlomky z toho, co konal a mluvil. Jak známo, řekl apoštol Jan, že kdyby měly být oznámeny všechny řeči a skutky Pána, nemohl by svět pojmout všech knih, které by byly napsány. Asi osm set padesát míst Starého zákona je uvedeno v Novém zákoně nebo je na ně aspoň poukázáno; jen některá z nich se vyskytují více než jedenkrát.

V Matoušově evangeliu je uvedeno přes sto citátů ze dvaceti starozákonních knih. U Marka patnáct citátů ze třinácti knih; u Lukáše čtyřicet citátů ze třinácti knih; u Jana jedenáct citátů ze šesti knih. Ve čtyřech evangeliích nacházíme tedy více než sto šedesát dokladů Starého zákona. Někdy slýcháte mluvit lidi, že nevěří celé bibli, ale pouze učení Ježíše Krista ve čtyřech evangeliích. Nuže věří-li evangeliím, pak se musí také přibrat oněch sto-šedesát citátů ze Starého zákona. V Pavlových listech ke Korintským je obsaženo třiapadesát citátů ze Starého zákona; někdy uvádí apoštol odtud celé odstavce. V listech k Židům, které obsahují jen třináct kapitol, je pětaosmdesát dokladů, v listě ke Galatským je jich šestnáct. Zjevení samo obsauje dvěstěpětačtyřicet citátů a narážek.

Někteří lidé chtějí Starý zákon odsunout stranou jako knihu, která je sice dobrá ke čtení, ale není částí Slova Božího a ke zjevení spasitelných rozhodnutí není hlavní. Naproti tomu právě poslední Pavlův list obsahuje slova: „Od dětství přece znáš svatá Písma, jež ti mohou dát moudrost k záchraně skrze víru, která [je] v Kristu Ježíši.“ (2.Timoteovi 3,15) Celé Písmo, které měli apoštolové, bylo ze Starého zákona.

Když skeptikové napadají učení Písma, pohodlně říkají: „Celý Starý zákon se nás netýká.“ Tím se vyhnou důkazům na obranu Starého zákona. Je nanejvýš důležité, aby každý křesťan nejen věděl, čemu učí Starý zákon, ale aby i jeho učení přijal, protože se o něj opírá celá pravda. Petr říká, že výklad žádného proroctví Písma nezáleží na lidském rozumu. Písmem nerozuměl Nový, nýbrž Starý zákon.

Kdyby Starý zákon nebyl pravdivý, myslíte, že by se byl Kristus tak často na něj odvolával a říkal by: „Jak by se však naplnila Písma?“ Když mu pokušitel řekl, že si má povolat anděly z nebe, aby ho ve skoku do hloubky nesli na rukou, odpověděl: „Je napsáno.“ Kristus se sám obětoval, „aby se naplnilo Písmo“. Nebylo-li o něm předpověděno: „byl započten mezi vzpurné“? Když pak později na cestě do Emauz rozmlouval se dvěma učedníky o svém zmrtvýchvstání, neřekl snad: „Což to neměl Kristus vytrpět a vejít do své slávy? A začal od Mojžíše a od všech proroků a vysvětlil jim ve všech Písmech, to [co] o něm [bylo] napsáno.“ Neboť jediným tématem celého Starého zákona je Mesiáš. V Žalmu 40,8 čteme: „Tu jsem řekl: Hle, přicházím. Ve svitku knihy je o mně psáno.“ – „Ve které knize“, ptá se Luther, a „o které osobě“? Zde přichází v úvahu jen jedna kniha - bible a jen jedna osoba - Ježíš Kristus.

Slýchám, že v Benátkách žádný cizinec nezabloudí, ačkoliv jsou tam ulice úzké a kanály se mnohonásobně proplétají. Ve zdech na kraji kanálů a v dlažbě ulic se totiž táhne tenká čára z červených kamenů, která cizince pokaždé zavede ke chrámu sv. Marka. Tak i celou biblí - dějinami, zákonem, poezií a proroctvím – se táhne červená nit, která přivádí ke Kristu. On je ohniskem, ve kterém se sbíhají všechny paprsky myšlenek Písma. Kristus mluví z Písma a o jeho naplnění v něm, a to nejen po svém zmrtvýchvstání, ale používá ho ještě i v nebi, jak vidíme ve Zjevení Jana. On mluvil na ostrově Patmos s Janem a užil právě oněch míst Písma, která se nyní lidé snaží vymýtit. Nikdy tam nenašel něco vadného nebo hodného zavržení.

Mohl-li Ježíš Kristus používat Starého zákona, pak čiňme totéž. Bože, zbav nás jednostranných křesťanů, kteří čtou jen Nový zákon a Starému se vzpírají.

D.L.Moody
biblické citáty převzaty z Českého studijního překladu