Logo

Studium Slova (12.kap.)

Nedávno se mi dostalo podivuhodného požehnání zkoumáním sedmera „blahoslavenství“ ve Zjevení Janově. Kdyby Bůh nebyl chtěl, abychom porozuměli této knize, nebyl by nám ji vůbec dal. Mnozí říkají, že je tak temná a tajuplná, že obyčejní čtenáři jí nemohou porozumět. Ale pokračujme jen a zahloubejme se do ní, pak se znenáhla ukážou ukryté v ní poklady. Bibli je možné s úspěchem studovat takto: Vezměme si Slovo a s konkordancí mu jděme všude po stopách. Nebo sledujme Slovo, jež se v knize častěji opakuje.

Nedávno se mi dostalo podivuhodného požehnání zkoumáním sedmera „blahoslavenství“ ve Zjevení Janově. Kdyby Bůh nebyl chtěl, abychom porozuměli této knize, nebyl by nám ji vůbec dal. Mnozí říkají, že je tak temná a tajuplná, že obyčejní čtenáři jí nemohou porozumět. Ale pokračujme jen a zahloubejme se do ní, pak se znenáhla ukážou ukryté v ní poklady. Jednou kdosi řekl: „Je to jediná kniha bible, ve které se nám oznamuje, že ďábel bude spoután“; a poněvadž to ďábel ví, stále obchází mezi křesťany a říká: „Nemá to smyslu pro vás číst Zjevení, protože nemůžete porozumět této knize.“ Příčina však spočívá v tom, že nechce, abyste se někde dověděli o jeho porážce. Obraťme nyní pozornost na blahoslavenství v této knize:

„Blahoslavený, kdož čte, i ti, kteříž slyší slova proroctví tohoto a ostříhají toho, což napsáno jest v něm, nebo čas blízko jest“ (Zj 1,3).

„I slyšel jsem hlas s nebe řkoucí ke mně: Piš. Blahoslavení jsou od této chvíle mrtví, kteříž v Pánu umírají. Duch zajísté dí jim, aby odpočinuli od prací svých, skutkové pak jejich jdou za nimi“ (14,13).

„Aj, přicházímť jako zloděj. Blahoslavený, kdož bdí a ostříhá roucha svého, aby nah nechodil, aby neviděli hanby jeho“ (16,15).

„I řekl mi: Piš: Blahoslavení, kteříž jsou k večeři svatby beránkovy povoláni. A řekl mi: Tato slova Boží jsou pravá“ (19,9).

„Blahoslavený a svatý, kdož má díl v prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moci, ale budou kněží Boží a Kristovi a kralovati s ním budou tisíc let“ (20,6).

„Aj přijduť rychle. Blahoslavený, kdož ostříhá slov proroctví knihy této“ (22,7).

„Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázání jeho, aby měli právo k dřevu života, a aby branami vešli do města“ (22,14).

Rovněž s velkým požehnáním můžete zkoumat ve zjevení osmero „kdo zvítězí“- vedou taktéž vzhůru k nebeskému trůnu; šplhejte se za nimi k trůnu Božímu.

Hojného požehnání dostalo se mi tím, že jsem v evangeliu Janově sledoval slovo „věřiti“. S vyjímkou dvou kapitol každá kapitola mluví o víře. Jak jsem již dříve řekl, Jan napsal své evangelium, abychom mohli uvěřit. Celou knihou zaznívá: „Věř. Věř.“ Chceš-li někoho přesvědčit, že Kristus je Synem Božím, je evangelium Janovo k tomu pravou knihou.

Všimněte si dále šesti „dražších“ věcí v epištolách Petrových nebo v dopise k Efezským šestkrát uvedeného „choditi“ (obcovati). Také v epištole k Římanům 5 se opakuje pětkrát „více“ nebo v Janovi 1 se dvakrát vyskytuje „přijmouti“, nebo sedmkrtá slovo „srdce“ v Přísloví 23, jsou hodna zevrubného pozorování. Rovněž v Přísloví často přichází rčení „bázeň Hospodinova“:
„Bázeň Hospodinova jest počátek umění“ (1,7)
„Bázeň Hospodinova jest v nenávisti míti zlé“ (8,13).
„Bázeň Hospodinova přidává dnů“ (10,27).
„V bázni Hospodinově jestiť doufání silné“ (14,26).
„Bázeň Hospodinova jest pramen života“ (14,27).
„Lepší jest maličko s bázní Hospodinovou, než poklad veliký s nepokojem“ (15,16).
„Bázeň Hospodinova jest cvičení se moudrosti“ (15,33).
„V bázni Hospodinově uchází se zlého“ (16,6).
„Bázeň Hospodinova k životu“ (19,23).
„Pokory a bázně Hospodinovy odplata jest bohatství a sláva i život“ (22,4).
„Choď v bázni Hospodinově celý den“ (23,17).

Jistý přítel mi nedávno dal několik klíčových slov. Pravil: „Petr psal o naději – kdy se zjeví arcipastýř. Pavel psal o víře a Jan o lásce. Víra, naděje, láska byly charakteristické znaky těchto tří mužů a klíče k celému jejich životu. Jakub psal o dobrých skutcích a Juda o kacířství.“

V listech Pavlových označil kdosi jako klíčové slovo „v Kristu“. V listě Římanům nacházíme ospravedlnění vírou v Krista; listy Korintským ukazují posvěcení v Kristu; list Galatským: synovství nebo svobodu v Kristu; v listě Kolossenským máme dokonalost v Kristu; v listech Tesalonickým naději v Kristu.

Jsou různé systémy takových hesel, uveřejněných zkoumateli bible, jež nám mohou posloužit, abychom porozuměli bibli, a každému prospěje, kdo si osvojí ten neb onen systém.