Logo

Svobodná - a co dál ? IV.

Jak může svobodná žena nebo svobodný muž dosáhnout plnosti života, jsou-li, jak jsme viděli, určeni pro manželství? Musíme si především uvědomit, jak Bůh chápe jednotu muže a ženy. Podle 1. Moj. 1–2 zamýšlel Bůh manželstvím ... Boží úmysl pro manželství

Jak může svobodná žena nebo svobodný muž dosáhnout plnosti života, jsou-li, jak jsme viděli, určeni pro manželství?

Musíme si především uvědomit, jak Bůh chápe jednotu muže a ženy. Podle 1. Moj. 1 – 2 zamýšlel Bůh manželstvím dokonalou jednotu muže a ženy ke společnému životu pro: uspokojení sexuality obou stran, spolupráci v užívání a získávání darů okolního světa, zachování lidského rodu. Dnes však jen málo manželských párů uskutečňuje tyto cíle. Naopak, můžeme pozorovat stále rostoucí počet manželství, která se podobají spíše peklu na zemi. Zhrozila jsme se, když jsem četla zjištění docenta, předneseném na jednom kazatelském semináři: „Znám 29 našich bývalých studentů, jejichž manželství je ohroženo jinými ženami z jejich vlastních sborů.“
Nedokonalý svět neplodí jen „staré panny“ a „podivínské staré mládence“, ale taká nešťastná a rozbitá manželství. Svobodné ženy bývají někdy velice naivní. Myslí si, že jim svatba přinese samozřejmě štěstí, radost a splnění všech jejich lidských přání.

Chyba lávky! Boží Slovo ani neučí, ani neslibuje, že manželství samo o sobě je nejvyšším životním cílem. Pán Ježíš říká: „Mýlíte se a neznáte Písma ani moc Boží. Po vzkříšení se lidé nebudou ženit ani vdávat, ale budou jako andělé Boží v nebi.“ (Mat. 22, 29 – 30)
Svým výrokem Pán Ježíš vysvětluje (kromě varování, aby zamilovaný mládenec nenazýval svou vyvolenou „andělem“ – bezpohlavní bytost by mu jistě nevyhovovala) především, že manželství není věčný stav, ačkoli trvale ovlivní osobitost. Je to nádherné zřízení pro časný život.

Za druhé je manželství uprostřed života – zvláštní osobní jednota dvou lidských životů na zemi uvnitř větší oblasti věčného života. Právě tak žije svobodná křesťanka uvnitř této oblasti věčného života. Boží lid – svobodní nebo manželé – žije v tomto větším, mnohem skutečnějším životě před Bohem.

Za třetí je to tento širší, věčný život, který nás v každém ohledu v daleko vyšší míře uspokojuje a ne manželství. Pán Ježíš říká: „ Toto pak je věčný život, aby poznali tebe, samého pravého Boha a kterého jsi poslal Ježíše Krista.“ (Jan 17,3) Jedině to platí, tak se dívám i na svůj život ve vztahu k věčnému Bohu. Záleží na tom, jak zodpovědně utvářím svůj pozemský život, ať svobodná, či vdaná, uprostřed onoho mnohem významnějšího života, který teprve dává mému životu cenu a plnost. Bohu nezáleží tak na mém rodinné stavu jako na tom, co udělám s tím, co mi bylo dáno, jak se chovám ke svým bližním.
Přes bídný stav, do kterého se tento svět dostal, se Bůh nedá přimět ke změně svých úmyslů s lidmi ani s veškerým lidstvem, by ani s jednotlivými manželstvími, ani se svobodnými. List Žid. 2, 5 – 18 to vysvětluje. Mám za to, že toto místo nejzřetelněji objasňuje, co Bible říká o člověčenství Pána Ježíše. Pisatel vysvětluje, že Boží „plán A“, tj. vláda člověka nad touto zemí, musel být odsunut, protože člověk jednal nezodpovědně. Plán A byl nahrazen plánem B, tj. vládou Pána Ježíše nad tímto světem. Tím byla dána lidstvu druhá příležitost k poznání vlastní bídy. Bůh však zůstává nezměrně svrchovaný.
Předmětem Bible je vždy znovu spasení. Křesťané se dokáží vyrovnat s nedokonalostmi a utrpením této často zoufalé lidské existence, protože vědí, že je to jenom přechodný stav. Věří, že Ježíš Kristus se stal jejich Zachráncem a Pánem svou smrtí a svým vzkříšením, tato záchrana zahrnuje jak manželství, tak svobodné. To je také důvod, proč křesťané jako následovníci Pána Ježíše, ať svobodní nebo ženatí jsou připraveni k službě svému Pánu. Všichni směřují k jedinému cíli dějin lidstva: zřízení viditelného království Pána Ježíše.


Pokračování příště
Autorka článku: Adda Lum

Příbuzné, související nebo podobné články

Svobodná - a co dál? - VII.
Svobodná - a co dál?
Svobodná - a co dál? - II.
Svobodná - a co dál ? - III.