Logo

Svobodná - tři možnosti. Díl V.

Zdá se mi, že jsou tři možnosti, pro které se může svobodná žena rozhodnout... podívejme se na ně zblízka v tomto článku. Za prve může žít v trvalém stavu mezi vzrušeným napětím a skleslým zklamáním. Nedůvěřuje-li pevně dobrotivému a milujícímu Bohu, stane se její život trvalou a vyčerpávající zátěží pro její okolí. Tím škodí sobě, protože takto vůbec nepůsobí přitažlivě na muže, ani na ženy ani na děti.

Za druhé může zapřít svou ženskost. Pak se začne obávat projevovat své mírné, tiché, citlivé stránky. Pokusí se zapírat svou ženskou přirozenost a tím začne popírat své určení jí dané Stvořitelem. Tento neblahý postoj k životu může vést jedině k předčasnému vadnutí a psychickému životu bez vnitřní rovnováhy.

Za třetí může svůj přítomný stav přijmout jako daný Bohem a vidět v tom Boží úmysl, čímž dojde uspokojení jako žena. Skutečně může takto svůj život šťastně a v plné svobodě vložit zpět do Božích rukou. To rozhodně neznamená, že už nikdy nebude přemýšlet o vdávání a nebo že se jí budou zdát všichni muži škaredí. Svoje přání může Bohu svěřovat zcela upřímně. Snad jí chystá manželství na pozdější dobu. Ale ať se stane cokoliv, neztratí při tom svou osobitost.

Boží dar: zůstat svobodná – svobodný
Bůh nám chce ukázat, že i zůstat svobodný může být dar od Něho. Apoštol Pavel je toho dobrým důkazem. Některé ženy mu nedůvěřují, domnívají se, že nemá valné mínění o nich a o manželství. To však vyplývá z toho, že jeho slova nečtou dost pečlivě. Pavel píše: „Neboť chtěl bych, aby všichni lidé tak byli jako já, ale jeden každý svůj vlastní dar od Boha má, jeden tak a jiný jinak… Chci pak, abyste vy bez pečování byli. Nebo kdo ženu nemá, pečuje o to, co je Páně, jak by se líbil Pánu. Ale kdo se oženil, pečuje o věci tohoto světa, jak by se líbil ženě. Rozdílné jsou žena a panna. Nevdaná pečuje o to, co je Páně, aby byla svatá i tělem, i duchem, ale vdaná pečuje o věci tohoto světa, jak by se líbila muži." (1. Kor. kp. 7, 7, 32 – 34) Dar je na to, abychom ho přijali a se z něj radovali. Jaká to urážka pro dárce, kritizujeme-li dar, který nám z upřímné lásky věnoval!
Za studií jsem dostala od sestry v vánocům dar. O prázdninách pracovala dva týdny, aby si na něj vydělala peníze. Později jsem se dověděla, že šetřila každý haléř, aby mi mohla koupit drahou, v kůži vázanou Bibli s poznámkami, protože věděla, že se mi taková Bible bude výborně hodit. Nikdy jsem nedostala dar, který by byl spojen s větší obětí. A přece jsem byla zklamaná. Přála jsem si nový plášť nebo vkusný svetřík. Netrvalo však dlouho a naučila jsem se tuto Bibli používat k požehnání sobě i službě druhým. Tím získal tento dar pro mě na ceně. Také láska mé sestry se mi tímto způsobem stala vzácnější.

Právě tak jsem se nemohla smířit s tím, že můj svobodný stav je dar Boží. Nebyla jsem proto sice mrzutá, ale ve své mladistvé nezkušenosti jsem myslela: „Rozhodnu-li se zůstat svobodná, prokážu tím Bohu zvláštní laskavost.“ V pozdějších letech se tento postoj stálým ověřováním změnil, pochopila jsem, že mi Bůh vlastně daroval cenný dar, že jsem zůstala svobodná. Toto poznání mi bylo pravým osvobozením. Teď teprve jsme začala správně žít a objevovat nové a nové možnosti pro náplň svého života. Místo, abych se jako až posud s pokrčením rmen podrobovala svému svobodnému stavu, vrátila jsem teď všechno s radostí Bohu a dala jsem se mu zcela k dispozici. Ukázalo se, že měl se mnou moudré úmysly a nezůstal mi nic dlužen. Zahrnoval mně štědře svou láskou a svými bohatými dary.

Tehdy jsem také pochopila, co chtěl Pán Ježíš říci slovy: „Ne všichni pochopí to slovo, jen ti, kterým je to dáno. Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nezpůsobilí. A někteří nežijí v manželství proto, že se jej dobrovolně zřekli pro království nebeské . Kdo to dokáže pochopit, pochopí.“ (Mat. 19,11 – 12)
Pro svobodné není nejdůležitější otázkou: Jak mohu najít muže, abych byla šťastná? Otázka má naopak znít: Jak mohu žít život, který mi Bůh ve své lásce určil? Jak už jsme si řekli, rozhodně to neznamená, že se musíme vzdát naděje na manželského partnera ani nemusíme zavírat oči před problémy svobodného člověka. Naopak jsme si plněji vědomi, že naše touhy a všechny naše problémy, které souvisejí se stavem bez manželství jsou podrobeny vládě milujícího, chápajícího Boha, který nás stvořil a dobře nás zná.

Pokračování příště
Autorka článku: Adda Lum

Příbuzné, související nebo podobné články

Svobodná - a co dál? - VII.