Logo

Třetí den - Pravé místo pro stvoření

Kéž bychom dovedli v této knížce ukázat, co znamená pro věřícího člověka očekávání na Boha, jak je máme prožívat a prakticky využít v práci, jaké požehnání nám vzejde z toho, že se k tomu odvážíme znovu a znovu, a jak převzácné a milé je pozvání, které k nám zaznívá od Božího trůnu: „Očekávej jediné na Boha!“ „Všichni tito tvorové na tě očekávají, abys jim dával pokrm časem svým. Když jim dáváš, sbírají, když otvíráš ruku svou, nasyceni bývají dobrými věcmi.“

„Ti všichni vzhlížejí k tobě, že jim dáš potravu ve svůj čas. Dáváš jim, a oni si berou, otvíráš svou ruku a sytí se dobrem.“
Žalm 104,27-28 ČSP


Tento žalm chválí Stvořitele, mluví o ptactvu, o zvěři v lesích, o lvíčatech a člověku jak jde ke své práci a ke svému dílu; vypráví o velikém moři, kde je nesčíslný hmyz a malí a velcí živočichové. A ukazuje, jak je všecko tvorstvo spřízněno se Stvořitelem, pozoruje jeho poměr a vztah ke Stvořiteli a pokračuje v líčeni povšechné závislosti na Něm: „Všecko to na tebe očekává!“ Právě tak, jako Bůh stvořil své dílo a všecky tvory, tak také o ně pečuje a zachovává je při životu. Tvorstvo se nemohlo stvořit samo; a tak se také nemůže samo udržet a zachovat. Veškeré tvorstvo je řízeno nezměnitelným zákonem —„očekáváním na Boha“.

Toto slovo je jednoduchým vyjádřením toho, čím bylo tvorstvo přivedeno ke své existenci a CO je základem jeho bytí, složení, síly a celé konstituce vůbec. Důvod, proč daI Bůh tvorstvu život, spočívá v tom, že chce na něm ukázat svou moudrost, moc a dobrotivost, že chce do něho vlévat každý okamžik štěstí a radost podle bohatství své dobroty a moci a podle schopností jednotlivých tvorů. A zrovna tak jako je převzácným rysem Boží povahy skutečnost, že dává svému tvorstvu vše, co potřebuje k životu, tak také i nás, lidi, vychovává k tomu, abychom na něho očekávali a přijímali z jeho ruky všecko, co nám jen může dát a co také rád dává.

Kéž bychom dovedli v této knížce ukázat, co znamená pro věřícího člověka očekávání na Boha, jak je máme prožívat a prakticky využít v práci, jaké požehnání nám vzejde z toho, že se k tomu odvážíme znovu a znovu, a jak převzácné a milé je pozvání, které k nám zaznívá od Božího trůnu: „Očekávej jediné na Boha!“ Pak porozumíme, že očekávání na Boha není jen jakýsi libovolný příkaz. Poznáme, že je nám nezbytně nutné k tomu, abychom se vymanili z moci hříchu a bídy. Očekáváním na Boha jsme přeformováni ke svému původnímu určení, k obnovení, k podobnosti s Bohem, abychom tak jakožto šťastné Boží stvoření, závislé jen na všemocném Bohu, dosáhli jednou věčné slávy v nebesích.

Zahledí-li se naše oči aspoň jednou na tyto vznešené pravdy, celá příroda se nám stane mocným kazatelem a bude nám připomínat příbuznost s ostatním tvorstvem, jež očekává na Boha, touží po něm a po jeho milosti. Čteme-li 104. žalm, nemůžeme nevidět, jak Bůh v přírodě neustále zachovává veškerý život, jak myslí na každého tvora, jak ani na jednoho nezapomene; pak se nám očekáváni na Boha bude jevit jako nutnost a předpoklad našeho bytí; my se prostě bez něho neobejdeme. Při čtení tohoto žalmu myslíme na lvíčata a havrany, jak volají k Němu, na ptactvo a ryby, ba i na každý hmyz, jak očekávají na Stvořitele, aby jím dal svým časem pokrm, a pozorujeme, že se v tom všem, i v každé maličkosti, projevuje pravá přirozenost a Boží sláva, že i nám vychází vstříc jako dobrotivý Bůh, na kterého máme očekávat. Každé hloubáni o tom, co je příroda a Bůh, nám dá novou sílu a my budeme v údivu volat: „Duše má, čekej jedině na Boha!“

„Všecko na tě očekává, abys jim dával …“ Ano, Bůh dává, rozdává, má pro tebe všechno. Kéž se toto vědomí a důvěra v jeho moc a pomoc zakoření hluboko v našich srdcích! Než porozumíme plně všemu, co v sobě obsahuje očekávání na Boha, a než v tom budeme řádně pocvičeni, dovolme, aby tato pravda vnikla hluboko do našich duší“ očekávej ustavičně na Boha“ nauč se žít v naprosté závislosti na něm! Toto je jediné pravé náboženství na nebi i na zemi. Je to všeobsáhlým, nezměnitelným vyjádřením toho, že náležíme jen jemu, že žijeme jen pro něho, že jsme jeho na věky věků! Rozhodněme se ještě dnes pro něho, aby naše ustavičné pokorné a pravdivé očekávání na Boha bylo znakem našeho nového, změněného a Kristu cele oddaného života! Pak budeme ujištěni o tom, že on, který nás stvořil pro sebe, dává nám také sám sebe, chce žít v nás a nikdy nás nezklame. V očekávání na něho proudí do našich srdcí ustavičný pokoj, radost, síla, a všecko, čeho je nám třeba.

Duše má, čekej jedině na Boha!

Přeložil: Z.K.
redakčně upraveno