Logo

Uctívání

Vděčnost, chvála a uctívání, č.6
Vděčnost vede k radosti, radost se naplňuje v chvále
a chvála se stává uctíváním Boha.
Význam slova uctívání nejlépe vystihuje anglické slovo worship, jehož kořenem je slovo worth = hodnota

Uctívání je přiznání pravé hodnoty. Narozdíl od chvály může opravdu uctívat Boha pouze znovuzrozený člověk a to proto, že je to práce Ducha Svatého v něm. My samy nemáme Bohu co dát, můžeme Mu pouze vydat sami sebe a nechat se Jím proměnit, nechat působit Svatého Ducha. Jedině On dokáže opravdově uctít Boha.

Uctívání je ryze vnitřní duchovní záležitostí, proto se nemusí projevit navenek. Je to reakce na Boží přítomnost, stav, kdy se náš duch setkává s Božím Duchem.

"Pravé uctívání je nejvznešenější činností, jíž je člověk z Boží milosti schopen." J.R.W.Stott

Bůh si přeje být uctíván:
"A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili." J 4,23

Přeje si ale být jediný uctíván:
"Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit." Ex 20,3-5

Uctívání je znakem spasitelné víry:
"Neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci..." Fp 3,3 (sloužíme lze přeložit také jako uctíváme)

Uctívání je znakem Božího lidu - Izraele, Církve
od Gn 4,26 "Tehdy se začalo vzývat jméno Hospodinovo."
až do Zj 5,13-14 "A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků! A ty čtyři bytosti řekly: Amen; starci padli na kolena a klaněli se."

Uctívání Boha má být v duchu a v pravdě:
"Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě." J 4,23

v duchu
Takto odpovídá Ježíš samařské ženě na otázku kde má být Bůh uctíván, zda v Jeruzalémě, Samaří, nebo jinde. Ježíš tímto řekl, že nastává doba (po Jeho smrti a vzkříšení) kdy už nebude záležet na místě uctívání, ale Bůh bude uctíván v lidském duchu (nemyslí se zde Svatý Duch, ale duch člověka jako složka lidské osobnosti), v lidském nitru, srdci; tedy už nezáleží na místě, ale uctívání bude možné kdekoli.
Znamená to, že přijít v určitý čas na určité místo ještě není uctíváním, ale záleží na vnitřním vztahu k Bohu.

v pravdě
Uctívat v pravdě znamená bez přetvářky, protože takové uctívání se Bohu nelíbí:
"Protože se tento lid přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem..." Iz 29,13
Dále máme uctívat ve shodě s biblickou pravdou a skrze Pána Ježíše Krista, protože On je ta pravda: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." J 14,6

"Vděčnost vede k radosti, radost se naplňuje v chvále
a chvála se stává uctíváním Boha."

Příbuzné, související nebo podobné články

Význam obětí ve Starém Zákoně a dnes
Význam obětí ve Starém Zákoně a dnes - část 2.
Chvála v Novém Zákoně
Vděčnost, díky
Jsem povolán ke chvalám?
Chvála