Logo

Vděčnost, díky

Vděčnost, chvála a uctívání, č.4
Téma na které tak často zapomínáme, ale které nás může tolik obohatit a dát našemu životu úplně jiný rozměr. Rovnají se naše prosby našim díkům? Jsme vděčni za každý den do kterého se probudíme a ve kterém můžeme prožívat Boží milost? Ve Starém Zákoně byla projevem vděčnosti suchá oběť. Navíc byly ustanoveny slavnosti, které byly vyjádřením vděčnosti Hospodinu. Ze sedmi slavností a svátků Izraele to byly dvě:

Slavnosti prvotin (první ovoce)
"Až přijdete do země, kterou vám dávám, a budete sklízet obilí, přinesete snopek jako prvotiny své žně knězi." Lv 23,10
Svátek týdnů (pentekost, letnice)
"Přinesete ze svých sídlišť chléb k oběti podávání; budou to dva chleby ze dvou desetin éfy bílé mouky, budou upečeny kvašené, jakožto prvotiny Hospodinu." Lv 23,17

Izraelité měli dát vždy to první co se jim urodilo Bohu. I my máme dát vše první Bohu
- začátek nového dne, začátek sejití věřících lidí, začátek jakékoli činnosti, modlitba před jídlem - a projevit tak vděčnost našemu Bohu za vše dobré, co od Něho smíme přijímat.

Smyslem vděčnosti je nejenom oslava Boha, který to vše dává, ale také abychom nevnímali
v životě pouze negativní věci, ale mohli vidět i ty dobré a dokázali si jich vážit.
Vděčnost mění úhel pohledu na skutečnost a vede k radosti.

Naše vděčnost se má projevovat v mnoha oblastech:
za vyslyšené modlitby,
za materiální zajištění, svobodu v zemi,
za rodinu, přátele, vztahy
za Boží lásku, dílo Pána Ježíše, odpuštění, vykoupení,
za Boží Slovo, Ducha Svatého, Církev atd.

Příbuzné, související nebo podobné články

Uctívání
Chvála
Jsem povolán ke chvalám?
Význam obětí ve Starém Zákoně a dnes
Význam obětí ve Starém Zákoně a dnes - část 2.
Chvála v Novém Zákoně