Logo

Věčné zabezpečení věřících

Základem našeho spasení je Kristovo dílo, které pro nás vykonal a o němž pravil, když umíral: „Dokonáno jest“. Jestliže toto dílo někdy přestane být platné, tak přestává platit i naše spasení. Ale díky Bohu se toto nikdy nestane. O toto spasení, které stojí na Kristu, nemůže věřícího člověka nic připravit. Může se ovšem stát (a žel Bohu se i stává), že věřící v důsledku neposlušnosti ztrácí pokoj, který převyšuje veškerý lidský rozum. Ale to neznamená, že by ztratil spasení. Když zhřeší, není samozřejmě nutné být podruhé znovuzrozen, protože nadále zůstává Božím dítětem a náleží k rodině, jejíž součástí se stal skrze víru (Jan 1,12-13; Galatským 3,26); a toto příbuzenství nelze zrušit. Jeho povinností (a potřebou) je v takovém případě svůj hřích vyznat Otci, který zaslíbil odpuštění (1. Janova 1,9). Kdo patří ke Kristovým ovcím, ten nemůže setrvávat ve hříchu.


Pán řekl: „Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mne. Já jim dávám věčný život a nezahnou navěky (Jan 10,28). Věčný život je darován v tom okamžiku, kdy Kristus přijímá hříšníka a nikoliv až na konci životní cesty, nebo při vzkříšení (Jan 3,16; 6,47). Život věčný je dar – Boží milost (Římanům 6,23), ale koruna života je cena nebo odměna, kterou bude věřící poctěn za svoji věrnost.


Ačkoliv každé Boží dítě má věčný život, nebudou mít všichni korunu života. Věřící ve Smyrně byli napomenuti, aby byli věrní až do smrti (i kdyby měli svoji věrnost smrtí potvrdit), aby nakonec dostali korunu života (Zjevení Jana 2,10).


V Písmu je zmínka o několika rozdílných korunách, které budou Pánem Ježíšem věřícím darovány (ne všem; Pán rozsoudí komu). Jsou to tyto:

- koruna spravedlnosti (2. Timoteova 4,8)
- koruna života (Jakub 1,12; Zjevení Jana 2,10)
- koruna slávy (1. Petrova 5,4)

Pánova slova řečená ke křesťanům ve Filadelfii jsou stejně platná i pro dnešní věřící: „Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu“ (Zjevení Jana 3,11).Přímé stezky pro dítky Boží - A.Marshall
Přeložil: F.J.Křesina