Logo

Věnování a předmluva - Myšlenky o křesťanské dokonalosti

...kterou Bůh svým vyvoleným ukazuje ve svém slovu, svým Duchem vkládá dovnitř a v nich ji rozněcuje k jejich nevypravitelnému potěšení různými odpornými věcmi a přivádí je k plnosti.

Věnování


Manželko má milá, klenote můj po Pánu Bohu nejdražší!

Poněvadž z Boží vůle a Božího dopuštění ustupuji před lidskou vzteklostí, musel jsem se od tebe vzdálit a tělem nemůžu být u tebe. Z toho vím, že zármutek a tesknost, kterých ani já nejsem prázden, jsou návštěvníci tvého srdce: tak tedy, posílám pro tvé potěšení teď tuto knížečku místo mně.

Protože kráčím svými smutnými cestami, nejednou jsem přemýšlel o divném Božím vedení nás vyvolených, které není vždy příjemné, ale vždy bývá spasitelné a zjišťuji, že přes různé sladkosti kryjící se pod tou hořkostí, dal jsem si za úkol, dříve než-li bych od tebe dále odešel, abych v tomto místečku, kde jsem mohl mít stín, pozdržet se pár dní, sobě i tobě v našem rozloučení k potěšení anebo aspoň ke zmenšení tesknosti o těch věcech něco napsal a tobě poslal jeden kus, druhý místo cesty tovaryše vzal s sebou. A tak se zrodil tento ve slovech krátký, ale hutný ve smyslu spisek o křesťanské dokonalosti – na čem záleží a jakými divnými cestami k ní vede Pán Bůh toho, koho chce.

Z tohoto spisu budeš moci pochopit, že marné je na světě sobě vybírat cestu od Boha – jak by měl člověk od něj být veden, ale nejlépe je povolně, třeba s pláčem, za Pánem Bohem jít a všecko – štěstí i neštěstí, radost i zármutek, smích i pláč, s poděkováním přijímat z jeho ruky.

Najdeš tam nejedny věci, které si zapamatuješ, poučíš se z nich, ze kterých se připravíš na snášení dalšího utrpení nebo naposledy se naučíš pobožně užívat potěšení, k němuž nás po přejití kázně, věříme, navrátí náš Pán Bůh.

Čti tedy pilně tuto knížečku a ne jen čti, ale bedlivě rozvažuj a cvič se ve svatých přemýšlíváních, na mně při tom laskavě vzpomínej na svých svatých modlitbách, jako to i má být, ale více na Boha, který ať je tvá i má největší útěcha.

Měj se dobře! a Pán Bůh ať tobě i ve tvém nastávajícím utrpení pomáhá vše to vystát, aby to bylo k našemu společnému potěšení.
Datum je z místa známého Bohu, který počítá naše utíkání a naše slzy do své lahvice sbírá a naše trápení do svých knih zapisuje.
Mé bloudění máš zapsáno; ulož do měchu mé slzy -- což nejsou ve tvých záznamech? (Žalm 56:9)

Tvůj věrný manžel až do smrti

J. A.

Léta 1622, 18.února

Předmluva


(psáno Komenským; vybráno z rukopisu Vratislavského)

Poněvadž každého dne, každé chvíle a každé hodiny vždy více a více se přibližujeme ke své jisté smrti, k soudu spravedlivému a k věčnosti bez konce: každé tedy chvíle, a ustavičně o tom máš přemýšlet, křesťanský člověče, jak by jsi při smrti i při posledním soudu mohl obstát a mohl obdržet příjemný dům věčnosti za neuvadlé dědictví. Jistě pak věř tomu, že ke všemu tomu je potřeba dokonalé přípravy, s níž bys byl hotov, kdykoli se Bohu líbí, odsud se přestěhovat a na jeho soudu se postavit. K takové přípravě a její dokonalosti, která má být v životě lidí, kteří chtějí být spaseni, různě každodenně pomáhá Pán Bůh, když s námi lidmi zvláštně zachází, učí, cvičí, jednak sladký, jednak hořký kalich nalévá a tak těmito divnými cestami k té křesťanské dokonalosti vede. Čehož namítá i tento kratičký spisek; který kdo bedlivěji budeš číst, porozumíš, že je marné si na tomto světě vybírat, jak by člověk od Pána Boha měl a chtěl být veden; než že nejlépe je povolně, byť i s pláčem, za Pánem Bohem jít a všecko, štěstí i neštěstí, radosti, zármutek, smích i pláč s poděkováním přijímat z jeho ruky. Najdeš tam nejedny věci, které si zapamatuješ, poučíš se z nich nebo potěšíš, ze kterých se připravíš na snášení dalšího utrpení kdyby je na tebe Pán Bůh dopustil, naposledy se naučíš pobožně užívat potěšení, ke kterému nás po přejití kázně, navrátí náš Pán Bůh, jak i věříme. Až všemu tomu z tohoto spisku porozumíš, mám za to, že si jej zamiluješ, a tu trochu co v sobě máš načrtnutou, v té se více budeš rozrůstat a toho svatého přemýšlení nikdy a ničím nedáš vyrazit ze své mysli, ale skutkem a pravdou je na sobě budeš prokazovat. Měj se dobře, Bohu milý křesťane, a On kéž ti dá svaté chtění i skutečné činění, aby jsi mohl, následujíc Krista a jeho dokonalého života, přijít k němu do nebe. Amen.

Redakčně upraveno.