Logo

Význam obětí ve Starém Zákoně a dnes - část 2.

Vděčnost, chvála a uctívání, č.2
Oběti za hřích a za vinu dokonale naplnil Pán Ježíš, ale co ty ostatní? V čem jsou stále aktuální i bez obětních zvířat? Jaký je jejich smysl v Kristově oběti? Oběť zápalná, suchá, pokojná... Oběti za hřích a za vinu dokonale naplnil Pán Ježíš, ale co ty ostatní? V čem jsou stále aktuální i bez obětních zvířat? Jaký je jejich smysl v Kristově oběti? Oběť zápalná, suchá, pokojná...

Oběť zápalná
Tato oběť byla spálena celá, což nám ukazuje na úplnost, dokonalost.
Pán Ježíš žil svůj život cele pro Boha. Byl dokonalý a bez hříchu a jedině tak mohl uspokojit Boží požadavky aby se mohl stát obětí za hříchy všech lidí.
"...jako oběť ohnivá bude libou vůní pro Hospodina." Lv 1,9
V dnešní době máme tuto oběť uskutečňovat tak, že se oddáme cele Bohu, zasvětíme svůj život Jemu, necháme se Jím proměňovat a dáme se Mu k dispozici.
Čtyři hlavní části těla zvířete, které měly být spáleny nám ukazují oblasti, které máme Bohu odevzdat:
hlava - myšlení, uvažování, intelekt
tuk - blahobyt, nadbytek, materiální zajištění
vnitřnosti - srdce, city, emoce
nohy - chování, způsob života
Z toho vyplývá, že se máme sami obětovat:
"Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba." Řím.12,1
Účelem celkového odevzdání se Bohu je, jak vyplývá ze závěru verše, abychom byli pro Něho použitelní a mohli Mu sloužit. I sám název oběti nás vyzývá, abychom byli zapáleni pro službu Jemu.

Oběť suchá
Suchá ze nazývá proto, že při ní nebyla prolita krev, proto také nemohla být obětována samotná, pouze se zápalnou nebo pokojnou obětí (nazývá se také oběť přídavná).
Pán Ježíš tuto oběť naplnil svým životem (narozdíl od ostatních obětí, které naplnil svou smrtí, protože prolil krev.) Svým životem oslavil Boha.
Suchá oběť v dnešní době znamená, že svým životem máme oslavovat Boha, pokud se však omezíme pouze na to žít "dobře," před Bohem to nestačí, musíme svůj život plně odevzdat Bohu skrze prolitou krev Ježíše Krista.
"...bez vylití krve není odpuštění." Žd.9,22
Tuto chybu udělal Kain (Gn 4), který obětoval Hospodinu pouze oběť suchou, pouze něco z toho, co on sám ve svém životě dokázal, ale bez vylití krve. Takovou oběť nemohl Bůh přijmout.
Pravá oběť suchá je vděčnost, ne za to, co jsme sami dokázali, ale za to, co pro nás udělal Pán Ježíš Kristus.
V našich životech se má projevovat každodenní vděčnost za všechno dobré, co nám Bůh ve své milosti dává. Tato vděčnost má být spojená se službou nebo s chválou.

Oběť pokojná
Je to oběť oslavy pokoje s Bohem i s lidmi.
Pán Ježíš svou smrtí smířil člověka s Bohem, a proto skrze Něj můžeme Boha oslavovat.
Oběť pokojná byla trojího druhu:
- oběť ze slibu - př: Jákob, Anna, atd., slíbili něco Hospodinu, když je vyslyší - dnes to jsou díky za vyslyšené modlitby
- oběť díkuvzdání - díky za pokoj s Bohem - dnes to jsou díky za smíření v Pánu Ježíši Kristu
- oběť dobrovolná - bez žádné příčiny, pouze touha srdce chválit Hospodina - dnes to je chvála za to, kým Bůh je, oslava Jeho vlastností...
Pokojná oběť je obětí díků a chval.
" ...ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista." Ef.5,19-20

Příbuzné, související nebo podobné články

Uctívání
Chvála
Jsem povolán ke chvalám?
Vděčnost, díky
Chvála v Novém Zákoně
Význam obětí ve Starém Zákoně a dnes
Evangelium Boží milosti - Mojžíš - Zákon a oběti