Logo

Význam obětí ve Starém Zákoně a dnes

Vděčnost, chvála a uctívání, č.1
V době Starého Zákona se uskutečňoval vztah k Bohu prostřednictvím obětí.
...avšak za těmito rituály byl skryt hlubší smysl, který nám může pomoci pochopit význam starozákonních obětí, ale také to jakým způsobem lidé přistupovali k Bohu. Tyto principy platí i v dnešní době. V době Starého Zákona se uskutečňoval vztah k Bohu prostřednictvím obětí. Izraelité obětovaly určité zvíře tím, že je zabili a vložili na ně ruce. Tím se symbolicky ztotožnili s obětí, která byla zabita místo dotyčného. Pro výkon jednotlivých obětí byli velmi přesné předpisy, avšak za těmito rituály byl skryt hlubší smysl, který nám může pomoci pochopit význam starozákonních obětí, ale také to jakým způsobem lidé přistupovali k Bohu. Tyto principy platí i v dnešní době. Na jednotlivých obětech si ukážeme důvod oběti Izraelců v tehdejší době ( asi 1491 př.n.l. - 29 n.l.) i jejich význam v současnosti.
Existovaly dva základní druhy obětí:

Oběti smírčí – předmětem oběti je člověk
- oběť za hřích, oběť za vinu
Oběti k poctě Bohu – předmětem oběti je Bůh
- oběť zápalná, oběť suchá, oběť pokojná

Všechny tyto oběti však byly pouze symbolem něčeho, co má přijít. Skutečností se stal Ježíš Kristus. On byl tou dokonalou obětí, a proto již není třeba žádných dílčích obětí, ale pro vztah k Bohu je Jeho oběť plně postačující, ať už jako smíření nebo jako výraz pocty svatému a dokonalému Bohu. V dnešní době je nám otevřena cesta ke vztahu s Bohem skrze jeho smrt.

Oběť za hřích
Bůh řekl, že mzdou hříchu je smrt. Prvním hříchem v ráji do světa vešel hřích a lidé se začali rodit do hříchu. U svatého Boha však nikdo hříšný nemohl obstát. Obětí za hřích Izraelita dává Bohu oběť za svou hříšnou podstatu, za hříšné myšlenky apod., za to co se nemusí projevovat navenek, co vidí jen Bůh.
Pán Ježíš Kristus vykoupil lidstvo z hříchu.
Každý člověk, který v Něho věří a vztahuje Jeho oběť i na sebe, je zbaven této hříšné přirozenosti a získává novou podstatu, Ducha Svatého a nový život.
"Jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život." Řím 5,18

Oběť za vinu
Oběť za vinu byla obětí za konkrétní zlé skutky, které Izraelita vykonal a kterými se provinil proti Božímu zákonu.
Pán Ježíš zemřel za všechny zlé skutky, které kdo kdy udělal a očistí z nich před Bohem každého, kdo lituje svých hříchů a uvěří v Ježíše Krista:
" Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti." 1.Jan1,9

Příbuzné, související nebo podobné články

Uctívání
Chvála
Jsem povolán ke chvalám?
Vděčnost, díky
Chvála v Novém Zákoně
Význam obětí ve Starém Zákoně a dnes - část 2.
Evangelium Boží milosti - Mojžíš - Zákon a oběti