Logo

Ze Slov Pravdy a Lásky 1920 - 1922

Vydání časopisu, který připravoval bratr František Jan Křesina, které bylo na několik let pozastaveno. Nabízí mnoho bohatých a v dnešních místních církvích často diskutovaných témat. Za digitalizaci vděčíme bratru Standovi Siwkovi. Časopis je možné opět stáhnout nebo číst online.

Ročník IV.

Číslo 1. ( leden 1920)

"Tento je dědic; pojďte zabíme jej, a uvažme se v dědictví jeho". (Mat. 21,38)
"Nevěděl".
Věčná jistota.
Z blízka i z dáli.

Číslo 2. ( únor 1920)

Modli se v skrytě!
Lotova žena.
Dvě cesty. (Žid 11,4)
Naše vina.
Z blízka i z dáli.

Číslo 3-4. ( duben 1920)

Den smíření (3.Mojž. 16)
Jákobova hůl.
Jistota a očištěné svědomí.
Království.
Kristus a církev.
Nad všecky syny lidské.
Z blízka i z dáli.
Církvi za oceánem!

Číslo 5. ( květen 1920)

K obrazu milého Syna Božího.
V Jeho obraz - naše posvěcení.
Rozhodnost (2.Par. 34,2)
Z blízka i z dáli.

Číslo 6. ( červen 1920)

Moc z výsosti. (Luk. 24,49; 2.Kor.12,9)
Křesťanská láska.
Kristus a církev.(pokracování)
Očištujme lampy! (Luk. 12,35.36).
Z našich rozmluv. (O vzrustu,O mdlých u víre,O dni Páne)

Číslo 7. ( červenec 1920)

Kristus a církev. (pokracování)
Změna předmětu.
Odešli. (Luk. 24).
Z blízka i z dáli.

Číslo 8-9. ( září 1920)

Skryto od věků v Bohu. (Ef. 3,8.9.)
Příští Páně.
Mladým sestrám a bratřím. (Rím. 12,2)
Spasitelova chudoba. (Fil. 2,5-8)
Žena oděná sluncem. (Zj. 12,14)
Kaž Krista.
Kristus a písmo.
Na druhé straně.
Z blízka i z dáli. (Víden, Waršava, Indie)

Číslo 10. ( říjen 1920)

Smrt a život. (Gal 2,20)
Kristus a církev. (Dokoncení.)
Viditelná a neviditelná.
Předivné.
Smlouva s Abrahamem.
Neboj se. (2.Král. 6,16)
Z blízka i z dáli.

Číslo 11. ( listopad 1920)

Naučení u hrnčíře.
Hrích zdržuje. (Žid. 12,1)
Duše pod oltářem. (Zj. 6,10)
Voda k ocišťování. (4.Mojž. 19)
Redakční

Číslo 12. ( prosinec 1920)

Naučení u hrnčíře. (Dokoncení.)
Voda k ocišťování. (Dokoncení.)
Z blízka i z dáli.

1921 - Ročník V.

Číslo 1. ( leden 1921)

O obětech starozákonních.
Tisícileté království. (Mat. 6,10)
Nepřítel v nás.
Vedení duchem Svatým. (Skutky 16,7)
Kristova přítomnost
Z blízka i z dáli.

Číslo 2. ( únor 1921)

O obětech starozákonních,
Vedení duchem Svatým (dokončení).
Předmětem: Pán Ježíš.
Únava v evangelium. (2.Kor. 4,1)
Obrácení K. Boothové.

Číslo 3-4. ( duben 1921)

Sedmero období.
S bázní a s třesením (Fil 2,12).
Čeho nám potřebí (Juda 20,21)
O obětech starozákonních.
Jdeme přece! (4. Mojž. 13,31)
Pevně a cele!
Z blízka i z dáli.

Číslo 5. ( květen 1921)

O obětech starozákonních.
Několik pokynů, jak se modlit ve veřejených modlitebných hodinách.
O ženění.
Jaký On, takoví i my.
Mnoho-li miluješ?

Číslo 6. ( červen 1921)

Dle podobenství či vzoru (2.Mojž. 25,40; Žd 8,5)
Zdali nevíte?
O obětech starozákonních.
Pro koho? (Fil 3,18-21)
Z blízka i z dáli.

Číslo 7. ( červenec 1921)

Veliká žeň (Luk 10,2.3)
O obětech starozákonních.
Zlomky a drobty z bratřejovské konference.

Číslo 8-9. ( září 1921)

"Duch Svatý, který v nás přebývá." (2. Tim 1,14)
Myšlenky o chvalořečení a o shromáždění k chvalořečení. (Žalm 93,6)
Jednota Ducha - Jednota víry. (Efez. 4,3 a 4,13)
Na osamělých stezkách. (Marek 9,2)
O obětech starozákonních.
V Boží škole.
Na nich a v nás.
Boží napomenutí.
Z blízka a z dáli.

Číslo 10. ( říjen 1921)

Svazek bez Boha.
Krev. (3.Mojž. 17,11)
Očištění krví a vodou.
Z blízka a z dáli.

Číslo 11. ( listopad 1921)

O obětech starozákonních.
Duch svatý, který v nás přebývá (2.Tim. 1,14).
Bude souditi. (Skutky 17,31).
Následujme smýšlení Kristovo.
Z blízka a z dáli.

Číslo 12. ( prosinec 1921)

Duch svatý, který v nás přebývá (2.Tim. 1,14) (dokončení).
Užívání umyvadla. (2.Mojž. 40,30)
Spolucestující nebo kapitán?
Co mám udělat?
K nejvyšší instanci! (1.Petrova 2,21-23)

Ročník VI.

Číslo 1. ( leden 1922)

Snaha lásky
O obětech starozákonních.
Umění sebeochrany.
144 tisíc. (Zjevení 14,1...)
Skrytí.
Pokorným milost.

Číslo 2. ( únor 1922)

"Kteří milují to slavné příští jeho" (2.Tim 4,8)
O obětech starozákonních.
Pominutí (Fáze) Hospodinovo a den očištění či smíření.
Týká se to tebe a mne?
Pečuj o spásu druhých.
Z blízka i z dáli.

Číslo 3. ( březen 1922)

O obětech starozákonních.
Vycvičené smysly. (Židům 5,14)
Dej si odpověď!
Z blízka i z dáli.

Číslo 4. ( duben 1922)

Vycvičené smysly (dokončení).
Ozvěny Betanie.
Oddělení. (2.Kor. 6,14)
Z blízka i z dáli.

Číslo 5. ( květen 1922)

Učení o vzkládání rukou. (Židům 6,1.2)
Cesta kříže.
Žalmistovy zkušenosti.
Duch Svatý, který v nás přebývá (2.Tim. 1,14).

Číslo 6. ( červen 1922)

Duch Svatý, který v nás přebývá (2.Tim. 1,14).
Výstraha věřícím.
Sešívání opony. (Mat. 27,51; Mar. 15,38; Luk. 23,45)
Moderní idealisté a evangelium.
Zblízka i z dáli.

Číslo 7. ( červenec 1922)

"Netáhněte jha s nevěřícími." (2.Kor. 6,14)
"Kázeň - kdy a jak?
Tři životní zkušenosti, W. Hosta, B. A.

Číslo 8-9. ( září 1922)

Přijď království Tvé! (Iz. 64,1)
Duch Svatý, který v nás přebývá (2.Tim. 1,14).
Žádný kovář. (1.Sam. 13,19)
Poslouchej moudrosti Boží. (Přísl. 1,33)
Slovo povzbuzení a napomenutí.(2.Král. 6,15)
Barvy ve stánku. (2.Mojž. 25,4)
Rybáři lidí. (Mat. 4,19)
Redakční

Číslo 10-11. ( listopad 1922)

Oslátko a bílý kůň. (Jan 12,15 a Zjevení 19,11)
Duch Svatý, který v nás přebývá (2.Tim. 1,14).
Pavlovo Boží evangelium (Římanům 1,1).
Obnovená mladost. (Žalm 103,5)

Číslo 12. ( prosinec 1922)

Držeti se hlavy - Krista. (Koloským 2,19)
Boží trestání. (Židům 12,10)
Láska k Bohu a k věřícím.
Z blízka i z dáli.

Ročník IV.

Číslo 1. ( leden 1920)

"Tento je dědic; pojďte zabíme jej, a uvažme se v dědictví jeho". (Mat. 21,38)
"Nevěděl".
Věčná jistota.
Z blízka i z dáli.

Číslo 2. ( únor 1920)

Modli se v skrytě!
Lotova žena.
Dvě cesty. (Žid 11,4)
Naše vina.
Z blízka i z dáli.

Číslo 3-4. ( duben 1920)

Den smíření (3.Mojž. 16)
Jákobova hůl.
Jistota a očištěné svědomí.
Království.
Kristus a církev.
Nad všecky syny lidské.
Z blízka i z dáli.
Církvi za oceánem!

Číslo 5. ( květen 1920)

K obrazu milého Syna Božího.
V Jeho obraz - naše posvěcení.
Rozhodnost (2.Par. 34,2)
Z blízka i z dáli.

Číslo 6. ( červen 1920)

Moc z výsosti. (Luk. 24,49; 2.Kor.12,9)
Křesťanská láska.
Kristus a církev.(pokracování)
Očištujme lampy! (Luk. 12,35.36).
Z našich rozmluv. (O vzrustu,O mdlých u víre,O dni Páne)

Číslo 7. ( červenec 1920)

Kristus a církev. (pokracování)
Změna předmětu.
Odešli. (Luk. 24).
Z blízka i z dáli.

Číslo 8-9. ( září 1920)

Skryto od věků v Bohu. (Ef. 3,8.9.)
Příští Páně.
Mladým sestrám a bratřím. (Rím. 12,2)
Spasitelova chudoba. (Fil. 2,5-8)
Žena oděná sluncem. (Zj. 12,14)
Kaž Krista.
Kristus a písmo.
Na druhé straně.
Z blízka i z dáli. (Víden, Waršava, Indie)

Číslo 10. ( říjen 1920)

Smrt a život. (Gal 2,20)
Kristus a církev. (Dokoncení.)
Viditelná a neviditelná.
Předivné.
Smlouva s Abrahamem.
Neboj se. (2.Král. 6,16)
Z blízka i z dáli.

Číslo 11. ( listopad 1920)

Naučení u hrnčíře.
Hrích zdržuje. (Žid. 12,1)
Duše pod oltářem. (Zj. 6,10)
Voda k ocišťování. (4.Mojž. 19)
Redakční

Číslo 12. ( prosinec 1920)

Naučení u hrnčíře. (Dokoncení.)
Voda k ocišťování. (Dokoncení.)
Z blízka i z dáli.

1921 - Ročník V.

Číslo 1. ( leden 1921)

O obětech starozákonních.
Tisícileté království. (Mat. 6,10)
Nepřítel v nás.
Vedení duchem Svatým. (Skutky 16,7)
Kristova přítomnost
Z blízka i z dáli.

Číslo 2. ( únor 1921)

O obětech starozákonních,
Vedení duchem Svatým (dokončení).
Předmětem: Pán Ježíš.
Únava v evangelium. (2.Kor. 4,1)
Obrácení K. Boothové.

Číslo 3-4. ( duben 1921)

Sedmero období.
S bázní a s třesením (Fil 2,12).
Čeho nám potřebí (Juda 20,21)
O obětech starozákonních.
Jdeme přece! (4. Mojž. 13,31)
Pevně a cele!
Z blízka i z dáli.

Číslo 5. ( květen 1921)

O obětech starozákonních.
Několik pokynů, jak se modlit ve veřejených modlitebných hodinách.
O ženění.
Jaký On, takoví i my.
Mnoho-li miluješ?

Číslo 6. ( červen 1921)

Dle podobenství či vzoru (2.Mojž. 25,40; Žd 8,5)
Zdali nevíte?
O obětech starozákonních.
Pro koho? (Fil 3,18-21)
Z blízka i z dáli.

Číslo 7. ( červenec 1921)

Veliká žeň (Luk 10,2.3)
O obětech starozákonních.
Zlomky a drobty z bratřejovské konference.

Číslo 8-9. ( září 1921)

"Duch Svatý, který v nás přebývá." (2. Tim 1,14)
Myšlenky o chvalořečení a o shromáždění k chvalořečení. (Žalm 93,6)
Jednota Ducha - Jednota víry. (Efez. 4,3 a 4,13)
Na osamělých stezkách. (Marek 9,2)
O obětech starozákonních.
V Boží škole.
Na nich a v nás.
Boží napomenutí.
Z blízka a z dáli.

Číslo 10. ( říjen 1921)

Svazek bez Boha.
Krev. (3.Mojž. 17,11)
Očištění krví a vodou.
Z blízka a z dáli.

Číslo 11. ( listopad 1921)

O obětech starozákonních.
Duch svatý, který v nás přebývá (2.Tim. 1,14).
Bude souditi. (Skutky 17,31).
Následujme smýšlení Kristovo.
Z blízka a z dáli.

Číslo 12. ( prosinec 1921)

Duch svatý, který v nás přebývá (2.Tim. 1,14) (dokončení).
Užívání umyvadla. (2.Mojž. 40,30)
Spolucestující nebo kapitán?
Co mám udělat?
K nejvyšší instanci! (1.Petrova 2,21-23)

Ročník VI.

Číslo 1. ( leden 1922)

Snaha lásky
O obětech starozákonních.
Umění sebeochrany.
144 tisíc. (Zjevení 14,1...)
Skrytí.
Pokorným milost.

Číslo 2. ( únor 1922)

"Kteří milují to slavné příští jeho" (2.Tim 4,8)
O obětech starozákonních.
Pominutí (Fáze) Hospodinovo a den očištění či smíření.
Týká se to tebe a mne?
Pečuj o spásu druhých.
Z blízka i z dáli.

Číslo 3. ( březen 1922)

O obětech starozákonních.
Vycvičené smysly. (Židům 5,14)
Dej si odpověď!
Z blízka i z dáli.

Číslo 4. ( duben 1922)

Vycvičené smysly (dokončení).
Ozvěny Betanie.
Oddělení. (2.Kor. 6,14)
Z blízka i z dáli.

Číslo 5. ( květen 1922)

Učení o vzkládání rukou. (Židům 6,1.2)
Cesta kříže.
Žalmistovy zkušenosti.
Duch Svatý, který v nás přebývá (2.Tim. 1,14).

Číslo 6. ( červen 1922)

Duch Svatý, který v nás přebývá (2.Tim. 1,14).
Výstraha věřícím.
Sešívání opony. (Mat. 27,51; Mar. 15,38; Luk. 23,45)
Moderní idealisté a evangelium.
Zblízka i z dáli.

Číslo 7. ( červenec 1922)

"Netáhněte jha s nevěřícími." (2.Kor. 6,14)
"Kázeň - kdy a jak?
Tři životní zkušenosti, W. Hosta, B. A.

Číslo 8-9. ( září 1922)

Přijď království Tvé! (Iz. 64,1)
Duch Svatý, který v nás přebývá (2.Tim. 1,14).
Žádný kovář. (1.Sam. 13,19)
Poslouchej moudrosti Boží. (Přísl. 1,33)
Slovo povzbuzení a napomenutí.(2.Král. 6,15)
Barvy ve stánku. (2.Mojž. 25,4)
Rybáři lidí. (Mat. 4,19)
Redakční

Číslo 10-11. ( listopad 1922)

Oslátko a bílý kůň. (Jan 12,15 a Zjevení 19,11)
Duch Svatý, který v nás přebývá (2.Tim. 1,14).
Pavlovo Boží evangelium (Římanům 1,1).
Obnovená mladost. (Žalm 103,5)

Číslo 12. ( prosinec 1922)

Držeti se hlavy - Krista. (Koloským 2,19)
Boží trestání. (Židům 12,10)
Láska k Bohu a k věřícím.
Z blízka i z dáli.