Logo

Ze Slov Pravdy a Lásky 1923 - 1925

Vydání časopisu, který připravoval bratr František Jan Křesina. Nabízí mnoho bohatých a v dnešních místních církvích aktuálních témat. Toto je třetí z deseti knih, které vznikly sebráním všech časopisů. Naleznete zde např. pojednání o 11. kapitole epištoly Židům a mnoho dalšího. Za digitalizaci vděčíme bratru Standovi Siwkovi. Časopis je možné opět stáhnout nebo číst online.

Ročník VII - 1923

číslo 1. - leden


Oblak svědků. (Pojednání o 11. kapitole k Židům.)

Bůh mluvil.
Noví dělníci (Matouš 9,37-38)
Patříš k lidu jména Jeho - který je zapsán v knize života? (Skutky 15,14)

číslo 2. - únor

"Zjevení" Jeho a naše. (Římanům 8,19)
"V souženích trpěliví." (Římanům 12,12)
Oblak svědků. (Pojednání o 11. kapitole k Židům.)
Nová píseň.
Řecká slova o příchodu Páně.

číslo 3. a 4. - duben

Nesmrtelnost. (2.Timoteovi 6,13-16)
Oblak svědků. (Pojednání o 11. kapitole k Židům.)
Kam až zpět?
Jednejme dle požehnání, jíchž se nám dostalo.
Zapečetění či znamenání.
Diotrefes.
Mladým sestrám.

číslo 5. a 6. - květen

Oblak svědků. (Pojednání o 11. kapitole k Židům.)
Neboť není jiného jména.
Náš vzor.
Kamení a dříví.
Vložený meč do pochvy. (1. Paralipomenon 21,27)
Nepřítel v nás.
Pamatuješ se?
Potřebovali - upotřebiti.
Slovo Boží. (Židům 4,12-13)
Z blízka i z dáli.

číslo 7. a 8. - srpen

Zkoušení srdce a svědomí. (Skutky 24,16)
Boží jednoduchost.
Oblak svědků. (Pojednání o 11. kapitole k Židům.)
Napodobovati Pána.
Ze tmy k světlu.
Výchova dítek dle Slova Božího.
Stkvoucí tvář (2.Mojžíšova 34,29-30)
Léto milostivé.
Troje přání.
Získávání duší.
Jerusalém. (Ezechiel 48,35)
Víra.

číslo 9. a 10.

Oblak svědků. (Pojednání o 11. kapitole k Židům.)
"Matka v Israeli."
Pošlapal jich tisíce.
Služebníci Šalomounovi. (Ezechiel 3,10)
Podivuhodná odpověď.
Něco vzít.
Žalmy 22., 23. a 24.
Jeho svědectví. (Zjevení 3,4)
Hlína a hrnčíř. (Jeremiáš 18,6)
Naše povahy.

číslo 11. a 12. - prosinec

Synové Jákobovi.
Vážné otázky.
Boží, či vlastní čest? (Soudcům 17,6)
První a poslední kapitoly Bible.
Oblak svědků. (Pojednání o 11. kapitole k Židům.)
Nevěsta se zavřenýma očima.
Odpuštění.
S Pánem Ježíšem. (Židům 13,13)

Ročník VIII - 1924

číslo 1. - leden

Naše naděje. (1. Timoteovi 1,1)
Vznikání výhonků v duchovním životě. (1. Tesalonickým 1,8)
Oblak svědků. (Židům 11,17-19)
Připravená práce (Kazatel 9,10)

číslo 2. - únor

Doprovod (2.Korintským 6,3)
Dvojí zármutek. (Matouš 2,3; Lukáš 24,17)
Oblak svědků. (Víra Abrahamova odpočívala v Bohu, on skutkem dokázal, že věřil.)
Gád.
Správa a vedení v moudrosti Boží. (1. Timoteova 5,17)

číslo 3. - březen

Oblak svědků. (Židům 11,20)
Trní. (Marek 4,7.10.18)
Vzájemná zodpovědnost.(Jozue 22,20; Zjevení 12,4)
Tiché rozmluvy.
Příklad z Izraele.
Z blízka i z dáli.

číslo 4. - duben

Kvas (1.Korintským 5,6; Galatským 5,9)
Dnes! (Židům 3,15)
Oblak svědků. (Źidům 11,21)
Ostrý meč. (Zjevení 19,15)
Tiché rozmluvy.

číslo 5. - květen

Oblak svědků. (Židům 11,22)
Čísla: 5 a 3
Účel Kristovy smrti.
Truhla smlouvy.
Tiché rozmluvy.

číslo 6. - červen

V kterém poschodí byslíš? (1.Mojžíšova 6,16)
Oblak svědků (Židům 11,23)
Jedna věc. (Marek 10,21)

číslo 7. a 8. - červenec

Trpělivost.
Oblak svědků. (Židům 11,24-26)
Po uvěření křest. (Skutky 18,8)
Co bylo v truhle. (Židům 9,4)
Přemáhající slova, aneb dokázání Ducha a moci. (1.Samuelova 25,9)
Knihy a sochory. (2.Mojžíšova 25,12-13)
K ponaučení a výstraze.
Oddělení.
Kázati Krista.
Drobty z bratislavské konference.

číslo 9. - září

Zlí časové. (Daniel 9,25)
Slitovnice.
Oblak svědků. (Židům 11,27)
Tiché rozmluvy.
Drobry z bratislavské konference.

číslo 10. - říjení

Ahod. (Soudců 3,15-30)
Oblak svědků. (Židům 11,28)
Lidské či Boží slovo? (1.Korintským 3,21; Jan 8,32)
Kristova krev. (Židům 9,12)

číslo 11. - 12. - listopad

Oblak svědků. (Židům 11,29)
Dvě protichůdné lásky. (2.Timoteovi 4,8; 2.Timoteovi 4,10)
Beze mne. (Ozeáš 8,4)
Pán v našich souženích. (2.Mojžíšova 15,25)
Elim.
Tiché rozmluvy.
Spasení v Kristu Ježíši.
Pastýřská práce.
Blízcí Bohu.
Věrnost.
Vítězství víry.
"Jest vám užitečné". (Jan 16,7)
Boží radost. (Sofoniáš 3,17)
Petrův pád. (Matouš 26,74)

Ročník IX. - 1925

číslo 1. - 2. - leden

Posečkej, až porozumíš. (Rut 3,18)
Stanovisko Pána Ježíše k Písmu! (Lukáš 24,27)
Stůl s chleby předložení.(2. Mojžíšova 25,23.28; 3.Mojžíšova 24,5. 9.)
Oblak svědků. (Židům 11,30.31)
Den Kristův a doba Antikristova.
Den Kristův a den Páně. (1.Korintským 1,8; 1.Tesalonickým 5,23; 5,2; 2.Tesalonickým 2,2)
List a zrcadlo. (2. Korintským 3,9 a 18)

číslo 3. - 4. - březen

Žárlivost (4.Mojžíšova 11,29)
Sedění a chodění. (Efezským 2,4-6; 4,1)
List a zrcadlo.
Co svět čeká?
Oblak svědků. (Židům 11,33)
Která je ta pravá církev? Napsal Hy. Pickering z Londýna.
Z blízka i z dáli.
Čím je nám Kristus.

číslo 5. a 6.

Oblak svědků.(Barák)
Timoteus.
Komu slouží naše údy?
Stůl s chleby a nádobami.(2.Mojžíšova 25,23-30; 37,10-16)
Z bratislavské konference.
Abigail. (1.Samuelova 23)

číslo 7. - 8. - červenec

Jak budu naplněn Duchem Svatým?
Oblak svědků. (O Samsonovi)
Případná odpověď. (Přísloví 26,4-5)
Zkouška vodou.
Měl Pán Ježíš bratry a sestry pode těla?
Poznáváme a vyznáváme.
Tiché rozmluvy.
Vše s věrou.
Svatokrádež. (Římanům 2,22)
Z blízka i z dáli.

číslo 9 - 10 - září

Naše připodobnění Kristu. (Římanům 8,20; 2.Korintským 3,18)
Meč a harfa. (Žalm 144,1; Žalm 144,9)
Oblak svědků.
V jakém těle vstali? (Matouš 27,52-53)
Z batisovské konference. (2.Petrova 3,10-13)
Z blízka i z dáli.

číslo 11. - 12. - listopad

Čtyři skutečnosti. (Římanům 8,34)
Oblak svědků. (David)
Vždycky světlo. (Žalm 112,4)
Slavná budoucnost.
Abyste nehynuli. (Efezským 313
Z blízka i z dáli.
Dobrý Pastýř.(Jan 10,1-3)
Hrabě Carrick, svědek Boží.
Dvéře - cesta. (Jan 10,9; 14,6)