Logo

Ze Slov Pravdy a Lásky 1926 - 1928

Vydání časopisu, který připravoval bratr František Jan Křesina. Nabízí mnoho bohatých a v dnešních místních církvích aktuálních témat. Toto je třetí z deseti knih, které vznikly sebráním všech časopisů. Za digitalizaci vděčíme bratru Standovi Siwkovi. Časopis je možné opět stáhnout nebo číst online.

Ročník X.1926


1.


Která jest to? (Píseň Šalomounova 3,6; 8,5
V rukou prvého či druhého člověka? (2.Moj. 32,19)
Ku předu - vzhůru (V.Mojž. 34,13; Iz 40,9; Fil. 3,12-14
Oltář ke kadění (2.Mojž. 30,1-10
Drž se toho co máš, aby žádný nevzal koruny tvé" (Zj 3,11)
Oblak svědků
Přímé jednotlivce i sboru s Bohem.
Vzájemná poddanost.
"Modlete se za nás".(Židům 13,18)
Svoboda
Z blízka i z dáli

3-4


Timoteus
Boží a lidský vzrůst. (Kol. 2,19; Zj 3,17)
Částečně ponořen
Cesta pokoje a smrti (Řím 3,17)
Oblak svědků
Obecenství věřících
Žalm 51
Z blízka i z dáli
Oltář zápalu (2.Mojž. 27,1-8
Maše dokonalé odpočinutí.
Naše nové věci.
Petrův pád. (Lukáš 22)

5-6 květen


Oblak svědků. (Židům 11,33)
Petrův pád.(Dokončení)
Oltář zápalu
Padlý Petr a věrný Pán
Drobty z bratislavské konference.

7-8 červenec


Svatí v obcování. (1.Petrova 1,15-17)
Člověk a Bůh
Bible
Oblak svědků
Svatá nutnost. (Matouš 26,51)
Z blízka i z dáli
Měděné umyvadlo. (Exodus 30,17-21)
Svědectví o prvních křesťanech
Tiché rozmluvy

9-10 září


Sviťme! (Filipským 2,15)
Den postní.(F.B.) (Marek 2,20)
A ti druzí?
Stojíš sám? J.Z.
O důvěře v Pána
Filemonovi.(G.)
Oblak svědků. (Zidům 11,34)
Živé slovo.
O Duchu svatém.
My víme. (1.ep. Janova)
Nemožné!
O soudech (Jan 5,22.23)
Máme jméno!

11-12 Listopad


Střežte výhybky!(Lukáš 4,15-22) (v.d.K.)
Cesty Boží milosti.
Oblak svědků. (Židům 11,34-35)
Poslední slovo.
Koruny.
O soudech. (dokončení)
Z dopisů.
Matouš 26,41
Využíjme neděli.Ročník XI 1927


1-2 leden


Patřiti, následovati a očekávati.
O smrti.(J. K-z.)
Vítězství víry. (Abakuk 2,4)
Dluhy. (Římanům 13,8) (dle W. v. S.)
Pravá svoboda. (2.Kor. 3,17) (K-z.)
Odění svědků. (2.Král 1,8) F.I
Oblak svědků (Židům 11,35.36)
Drobty z bratrské schůze (Předmět: 1.Tim. kapitoly 4,5 a 6)

3-4 duben


"Vstal Pán v pravdě." (Lukáš 24,34;1.Kor 15,20) (A.Adlof)
Příběh mého života.
Jsme synové nové smlouvy? (Skutky 3,25)
Drobry z bratrské chůze - dokončení(Předmět: 1.Tim. kapitoly 4,5 a 6)
Andělé
Měkký jazyk (Kol. 4,6) F.B.
ukázněnost(Jakub 3,2)
Noe, Daniel a Job (Ezechiel 14,14-20)

5-6 květenOblak svědků. (Židům 11,36.37)
Otče náš!
Milý nad všecky milé. (Píseň 5,9)
Z dopisu.
Hotová pomoc. (Daniel 9,19)
Vůdě dobrá a mast výborná.(M.R.)
Poddáni vrchnostem (1.Petr. 2,13.14)
I sedna přečišťovati bude... (Malachiáš 3,3)
Všecko, všecko nové! (Zjevení 21,5)
Blízký příchod Páně.

7-8 červenecSatan napodobuje. (2.Timoteovi 7,8) F.B.
Křest Duchem a ohněm. (Matouš 3,5-12)
Ježíš pravý Král. J.K.
Milý nad všecky milé.
Úvaha o podporování práce Páně (1.Kor. 9,7-14)
Bolest (1.Mojž 3,16-19; Zjevení 21,4) J.K.
Oblak svědků. (Židům 11,37.38)
Síň či nádvoří stánku. (Exodus 27,9-19)
Slovo Boží
Jsme bohatí (2.Kor. 4,7) J.K.


Správné použití sluchu. ( Zjevení 2,7) F.B.
Jerusalém
Oblak svědků. (Židům 11,39.40)
Můj Ježíš. J.K.
Rozdíl zde i tam. Saphir
Neboj se.
Podlaha stánku.
Hřích k smrti. (1.Jan 5,16.17)
Jak tlouci? (Matouš 7,7)
Domýšlivost (Filipským 2,3)
Pravý a nepravý půst. (Zachariáš 7,5; Izaiáš 58,3-7)
Modli se v skrytě.
Veliké soužení11-12 listopadOblak svědků (Židům 12,1.2)
By možné bylo. (Matouš 24,24)
Amen.
Halelujah.
Světlo a tma.(J.K.)
Nevadtěž se na cestě. (Genseis 45,24)
Kolíky a provazy. (Exodus 38,20)
Výborný poklad. (2.Timoteovi 1,13.14)
Boží soudy.
Ale Bůh.
SLOVA ŽIVOTA - ČISLO 1 - příloha
SLOVA ŽIVOTA - ČISLO 2 - příloha
SLOVA ŽIVOTA - ČISLO 3 - příloha
SLOVA ŽIVOTA - ČÍSLO 4 - příloha
SLOVA ŽIVOTA - ČÍSLO 5 - příloha
SLOVA ŽIVOTA - ČÍSLO 6 - příloha

Ročník XII 19281-2 leden


Rok 1928 (Žalm 90,12)
Kristus nebo svět. (W.E.Vine)
Dosáhl pokoje. (Matouš 10,28)
Na každý den. - mladým křesťanům
Fík bez ovoce (Lukáš 13,6-9)
Nemoc (Exodus 15,26) F.B:
O ženění a vdávání.

3-4 březen


O shromážděních, kdy se schází sbor či církev svatých. (Židům 10,25) F.B.
Na každý den.
Rozšiřování letáků.
Jan Jones. (Přel. M.H.)
Duchovní svěžest.
V nebesích.
O ženění a vdávání.
Spasen k obecenství. (5.Mojž. 33,29)
Posluhovaly Jemu. (Lukáš 8,1-3)
Svícen stůl a oltář.

5-6 květen


Od koho se to naučili? (Skutky 4,13) F.B.
Slovo k mladým věřícím.
Tmou k světlu. J.K-z.
Desky svatyně. (Exodus 26,15-30)
Milost evangelia.
Veliký rozdíl mezi symboly starozákonními a ceremoniemi církve římské.
Drobty ze zvolenské konference.

7-8 červenec


Raď se s Pánem! (Soudců 18,5; Jozue 9,14) F.B.
Drobty ze zvoleňské konference.
Připomenutí Korintským. (1.Kor. 16,10-11)
V Pánu drazí!
Odpuštění (Koloským 3,13)
Náprava a kázeň.
Slova k příchozím.
Tvou příčinou. (Římanům 2,24)

9-10 říjenOstříhej srdce svého. (Přísloví 5,23)
Slovo k příchozím.(dokončení)
Ruce k dílu! (1.Kor. 15,58)
Hříchy Jeroboámovy. (1.Král. 14,16) F.B.
Modlitba v skrytě. (Matouš 6,6) dle J.N.D.
Dopis F.J.K.
Tiché rozmluvy.
O správě a vedení v církvi.
Maličko.

11-12 listopad


Cestou k Němu
Žena a pacholík. (Zjevení 12,1-5)
Služba mamonu. (Matouš 6,24; Lukáš 16,13)F.B.
Páně jsme. (Římanům 14,8)
O očištění neposkvrněných. (Numeri 19,13)
Pokoj v utrpení. (dle Jiřího Müllera)
Sinai a Sion. (Židům 12,18-22)
Drahocenná víra (1.Petrova 1,7)


S Kristem (Filipským 1,23)
Nádoby hliněné. (2.Kor. 4,7)
Lid čekající.
SLOVA ŽIVOTA - ČISLO 7 - příloha
SLOVA ŽIVOTA - ČISLO 8 - příloha
SLOVA ŽIVOTA - ČISLO 9 - příloha
SLOVA ŽIVOTA - ČISLO 10 - příloha
SLOVA ŽIVOTA - ČISLO 11 - příloha
SLOVA ŽIVOTA - ČISLO 12 - příloha