Logo

Ze Slov Pravdy a Lásky 1929 - 1931

Jak řešili nejrůznější otázky věřící ve 30. letech 20. století? Jak se stavěli např. ke sčítání lidu? Vydání časopisu, který připravoval bratr František Jan Křesina. Nabízí mnoho bohatých a v dnešních místních církvích aktuálních témat. Toto je pátá z deseti knih, které vznikly sebráním všech časopisů. Za digitalizaci vděčíme bratru Standovi Siwkovi. Časopis je možné opět stáhnout nebo číst online.

Ročník XIII - 1929


číslo 1-2


Syn živého Boha
Zkušování duchů
Život apoštola Pavla
Napomínejte se!
Nerozlučné dvojice.
Mikulášenci
Boží zaslíbení
Blahoslavený Bůh
Poslušnost Božího slova
Boží slovo


číslo 3-4


Kázati a věřiti
Učí Písmo (F.B.)
Životopis Davidův
Tiché rozmluvy
Činitelé slova
Saul, Jonata a Mifibozet

číslo 5-6


Slovo Boží a naše rodiny.
Saul, Jonata a Mifibozet
Boží cesta k spasení
Vyvolení a povolaní
Dobré skutky
Elimelech a Noémi
Zdi a mezníky
Drobty z bratislavské konference


číslo 7-8


Napravení všech věcí
Náš dokonalý vzor (F.B.)
Láska
Sbory církve Páně
Drobty z bratislavské konference
Nedovolená směs
Epafras
Duch zhořklý a popudlivý


číslo 9-10


Blízká žeň
Nejvyšší kněz
Kristův příchod
Láska (pokračování)
Dlužníci jsme
Dosti
Malé a nezdařené zázraky. (F.B)
Epafras
Přijdiž brzy
Láska k světu a penězům
Andělé
Láska k Pánu

číslo 11-12


Pán můj a král
Jiří Mullrt ke křtu a k večeři Páně
Duchovní požehnání
Nejvyšší kněz
V Kristu Ježíši
Láska (dokončení)
Semeno v trní


Slovo života - číslo 13.
Slovo života - číslo 14.
Slovo života - číslo 15.
Slovo života - číslo 16.
Slovo života - číslo 17.
Slovo života - číslo 18.

Ročník XIV. - 1930číslo 1-2


Boží moc
Nápadný rozdíl (F.B)
Lid zvláštní, oddělený
Obrácení dětí
Pán Ježíš a Sbory (Zj. 1,13)
Noc se nachýlila (Římanům 13,12)
Nemluvme proti bratřím (4.Mojžíšova 12,8)
Spolu s druhými
Tiché rozmluvy
Zvěstujme evangelium (Řím 1,16)
Návštěvy


číslo 3-4


Krásné nohy (Římanům 10,13) F.B.
Za 16 let.
Co bude označeno před soudnou stolicí Kristovou?
Některé základní pravdy křesťanství
Lid čekající
Hrnčíři (Jeremiáš 18,6)
Dva údery (Sk 12,7.23)
Začněte znovu!
Tiché rozmluvy.
Bázlivý a věrný.
Svádění a oklamávání.
Účel Božího trestání.


číslo 5-6


Památka, Pánem ustanovená (Hy. Pickering)
Působci a ničitelé radosti
Boží uzda a udidla (Řím. 8,14) F.B.
Kdy se scházíme
Co bude oceněno před soudnou stolicí Kristovou? (Řím. 16.)
Hříchy po obrácení
Hřivny (Matouš 25,14-30; Lukáš 19,12-27)
Také Boží úsudek (5. Mojž. 22,28.29)
Naše shromáždění (Židům 10,25)


číslo 7-8


Cíl a konec naší misijní práce (2.Kor 6,2; Jan 9,4) J.Warns
Naše shromáždění
O křesťanském křtu
Bezradnost (Jan 6,6) F.B.
Kam se připojit?
Co bude oceněno před soudnou stolicí Kristovou? (Římanům 16)
Tučnost
O vzrůstu milosti a známostičíslo 9-10


O vzrůstu milosti a známosti (2. Petr. 1,1-8) J.K-z.
Svatý pozdrav (Řím. 16,16)
Naše dokonalost (Žid. 10,14)
S kým se oženit neb vdát?
Biblické zásady
Co bude před soudnou stolicí Kristovou? (Řím. 16)
Služebníci Páně (Skutky 4,31)
Duchovní suchost a vláha (Žalm 32,4; Jeremiáš 32,12)
Výhost světu
Měj o něj péči!
Není Rozdílu.
K příštímu sčítání lidu.
Z dopisu.
Očekáváš Pána?


číslo 11-12


Dítě narodilo se nám...
Jednota (Ef. 4,1-6)
Setkání (1. TEs. 4,17) F.B.
Drobty z bratisl. konf.">- Eliáš
Vždycky hotovi (1. Petr. 3,15)
Co bude před soudnou stolicí Kristovou? (Řím. 16)
Duch svatý
"Hledala jsem ho, ale nenašla jsem ho." Píseň 3,2 C.H.Spurgeon

Slova života 19
Slova života 20
Slova života 21
Slova života 22
Slova života 23
Slova života 24


Ročník XV. - 1931

číslo 1-2


Minulost a budoucnost (Žalm 116,8 a 9)
Trpělivost
Milost k setrvání (2.Tim. 2,1; Žid. 13,9)
Kněží (Ex.28,1)
Osvědčení letci. (Ex. 19,4) F.B.
Tiché rozmluvy
Za oponou
Zblízka i z dáli.
Slavnosti Hospodinovy.

číslo 3-4


Věčné potěšení
Následovníci (Ef. 5,1) F.B.
Krátký život (Jan 9,4; Luk. 2,37; Žid. 6,10; Fil. 4,3)
Zvláštní otázka Páně (Matouš 26,40)
Slavnosti Hospodinovy. (dokončení)
Na mou památku (1.Kor. 11,23-26)
Věčné vykoupení (Žid. 9,12)
Hlavní soudy.
Tiché rozmluvy
Náprava (Žid. 12,13)


číslo 5-6


Jednání s hostmi (Žid. 13,2) O. Podjanský
Spurgeonova rada
Ani jediný přítel? (Lukáš 16,9) F.B.
Proč toužíme po příchodu Páně?
Drobty ze zvolenské konference. (Nehemiáš 10,34-38)
Rovnováha mezi vzděláním a službou (2.Tim 2,15) W.J.MaC.
Boží vyvolení

číslo 7-8


Stádo Boží (Jan 17,12) F.B.
Prach
Pštrosí výchova
Z blízka i z dáli
Co s nervosou? (Iz. 26,3)
Jak žil?
Tiché rozmluvy-
Pán blízko
Boží vyvolení (pokračování)
Nechte je tam


číslo 9-10


Kníže vojska Hospodinova aneb "Vůdce našeho spasneí." (Jozue 5,13-15; Žid 2,9.10) F.B.
Vnitřní krása a užitečnost (I. Mojž. 2,9)
Hermon a Sion (Žalm 133)
Tiché rozmluvy
Jak Bůh jedná.
Uvažování o číslech. W.W.
Nejlepší kázání. (Přísl. 25,11; 2.Tim. 4,2)
Spokojen.
Kacíř
Boží vyvolení.">(Pokračování)
Bůh o tě pečuje
O příchodu Páně.

číslo 11-12


Velmi drahé
Osvědčení či zkušení (1.Kor 11,19) F.B.
Tituly F.B.
Boží vyvolení (dokončení)
Obrazy a písmena (Jan 14,6; 2.Kor. 3,3)
Svazek bez Boha (1.Mojž. 26)
Naše dokonalost (Žid. 10,14)
Pokorným milost
Pán Ježíš věřil
Nenaříkej

Slova života 25
Slova života 26
Slova života 27
Slova života 28
Slova života 29
Slova života 30
Slova života 31
Slova života 32
Slova života 33
Slova života 34
Slova života 35
Slova života 36
Slova života 37
Slova života 38
Slova života 39