Logo

Ze Slov Pravdy a Lásky 1932 - 1934

Jak řešili nejrůznější otázky věřící ve 30. letech 20. století? Boží Slovo má tu výhodu, že je nadčasové! Vydání časopisu, který připravoval bratr František Jan Křesina. Nabízí mnoho bohatých a v dnešních místních církvích aktuálních témat. Toto je šestá z deseti knih, které vznikly sebráním všech časopisů. Za digitalizaci vděčíme bratru Standovi Siwkovi. Časopis je možné opět stáhnout nebo číst online.

Ročník XVI 1932číslo 1-2Vzrůst (Ř 8,29)
„To není večeři Páně jísti“. (1K 11,20) E. H. Broadbent
Sedm důležitých modliteb
Ke které církvi patříte? (M. J. S.)
Poutníci
Jména Boží (Př 18,10; Ž 9,11; J 17,6.8.26)
Dopis bratra, který už je u Pána. (Žd 10,22-25 a 37)
„Modlete se za nás!“ (Žd 13,18)
Z blízka i z dáli.

3.-4.


Rozkošné proroctví (Iz 42,3; Mt 12,20) F.B.
Večeře Páně.
Zase přijdu. (J 14,2-3)
Práce mezi dětmi. „Radostné poselství“.
Učenlivý duch. (Job 33,16) F.B.
Olej, kadidlo, sůl a med. (Lv 2)
Jména Boží
Podruhé (Jonáš 3,1)
Z dopisů
Kristus v Písmě
Písmo svaté.


5.-6.


Vidění Boží (Ezechiel 1,1) F.B.
Kosti Suché (Ezechiel 37)
Spasení
Krásný náhrobní nápis (Sk 13,36)
Svědkové stále mluvící (Abakuk 2,11) J.M.
Jména Boží
Smetí (Fil 3,8)
Přátelství
Rozmluvy s mladými věřícími.
Z blízka i z dáli.

7.-8.


Duchovní teplota (Lk 24,22; Zj 3,15) F.B.
Tři zprávy o křtu. (R.W.C.)
Proč se Pán Ježíš nechal pokřtít?
Komu věříš - Bohu nebo lidem? (Ř 11,33.34)
Jména Boží
Vzat - ponechán (Mt 24,37-41)
Rozsévejme! (1K 15,58; Kaz 11,6).
Laodicea.
Všechny potáhnu k sobě.
Víš o tom, co máš v pokladně?
Co bys měl vědět z bible. (1.část)
Velmi šťastný muž. (Svědectví Jiřího Müllera)

9.-10.


Život víry (Žd 10,38)
Opatrné chození (Ef 5,15) F.B.
Co bys měl vědět z bible. (dokončení)
Budoucí král. (J 5,43; Ž 2,6)
Drobty z bratislavské konference (2Pt 3,10-16)
Několik pokynů pro bratry, kteří slouží Slovem.
Sen dělníka na vinici Páně.
Doporučující dopisy (2K 3,1). F.B.
Jména Boží.

11.-12.


Plnost radosti ve vězení. (Filipským 2,2) F.B.
Jména Boží (Dokončení o jménu: Nejvyšší)
Věřil na slovo (1J 5,9).
Neruč za nikoho (Př 22,26; 11,15)
Pán Ježíš a jeho morální dokonalost.
Třepení - třapce (Num 15,38)
Pán Ježíš trpěl v pokušeních (Žd 2,18).
Tiché rozmluvy.
Známky úpadku a živoření.
Spurgeon a statkář.
Slova života (40) - Na vrcholu Civilisace
Žádoucí změna.
Z lásky k nám.
Lidské povídání a Boží moc.
Bible
Slova života (41) - Svědectví bývalého římského katolíka.
Pevný základ (1K 15,3.4)
Život bitvou - jakou?
Evangelium.
Slova života (42) Kniha knih.
Jak čtete svou Bibli?
Kam jdeš?
Za koho zemřel Pán Ježíš?
Slastná zkušenost.
Slova života (43) Kam spějeme?
Za tebe. (D. L. Moody)
Uvěř tomu!
Slova života (44) Z poslední knihy v Bibli.
Stará a nová píseň.
Indiánovo svědectví.
Známost s autorem. Nejistota. Komu věříš - Bohu nebo lidem. Pán Ježíš - mé spasení.
Slova života (45) Pošetilý dlužník
Kříž Kristův a Pavel
Slova života (46) Život skrze víru.
Koho každý uvidí, uslyší a co každý bude dělat.
Odpuštění hříchů (Žd 9,22).
Vyrovnáno...
Slova života (47) Odpověď věřící dívky své římsko-katolické přítelkyni.
Slova života (48) Obraz z dálky
Lupiči a radium. (R.W.C.)
Nic nen skrytého.
Slova života (49)
„Další prosím!“
Drazí přátelé!
Slova života (50)
2 - Pouze dvě brány a dvě cesty.
Pouze vůdce a svůdce.
Pouze dvě skupiny lidí.
Pouze dvě místa na věčnosti.
Dost času.


1933 Ročník XVII


1.-2.


Ty pak jsi tentýž (Žd 1,12). J.S.
Modlitba v skrytě (Mt 6,6). F.B.
Mocní modlitebníci (Jk 5,17)
„Jistě přijdu brzo. Amen“ (Zj 22,20).
Proč to Bůh dopouští? (Jeremiáš 48,11)
Těm, kteří slouží Slovem.
Jak kázal Pán Ježíš?
Tiché rozmluvy.
Přátelství s kým?
Jména Boží. (ADONAI - PÁN, PANOVNÍK)
Běh o závod.
Čemu nás učí stánek úmluvy.
Nesuďme služby druhých.

3.-4.


Pán Ježíš - oběť zápalná (Lev 1,1-9.13.17).
Odplata (Zj 22,12). F.B.
V čem vázneme?
Čemu nás učí stánek úmluvy. (Dokončení.)
Jména Boží (Dokončení o jménu „Pán“.
Dalilin holič (Soudců 16,19).
Pochybení sedmi králů judských. (Filip Mauro)
Podle srdce Božího.
Lukáš 16,1-8
Tiché rozmluvy.


5.-6.


Obecenství v evangelium. (Dr. E. A. Martin)
Spozoroval jsi už...
Aj dotkl se jeho ucha a uzdravil jej (Lk 22,51). F.B.
Nač hledíme? (Ž 119,37)
Dary v církvi v činnosti (1K 12 a 14) John Ritchie, Jun. Kilmarnock.
Svědectví umírajícího Jákoba. (Gen 48,15.16)
Svědectví ze závětí Božího svědka v. Viebahna.
Vírou.
Zhladil (Žd 2,14.15).
Co nyní mají věřící lidé?
„Slovo mé nenavrátí se ke mně prázdné“ (Iz 55,11). R.W.C.
Tiché rozmluvy.
Písmo, naše potěšení.
Sdělení.

7.-8.


Kdo je podobný Tobě?
Pečetní prsten. (Ag. 2,24) F.B.
Mohl Pán Ježíš zhřešit?
Za zavřenými dveřmi. (2Kr 4,1-7)
Obrovské sochy.
Zkoušky víry v čase čekání (Žd 11,39-40). V. d. K.
Slovo Boží a jeho moc.
Celé odění Boží (Ef 6,10-18)
Náměty k proslovům.
Úryvky z bratislavské konference.

9.-10.


Hůl MOjžíšova a prut Aronův.
Celé odění Boží. J.K-z.
Křest Duchem svatým aneb v Duchu svatém (Mt 3,11). F.B.
Mluvme o svých těžkostech s Bohem. (Prof. Tholuck)
Kdy se stal křest Duchem svatým?
Jeden lék pro všecky a na všecko.
Kde je naše místo? (Zd 13,14)
Tiché rozmluvy.
Bůh vrací s úroky (Kaz 11,1; Př 19,17). F. Pokorný. Z „Chelčického“.
Smíření (2K 5,17.18)
Co jsi?
Úryvky z bratislavské konference.
Abychom sloužili a očekávali (1Tes 1,9.10)

11.-12.


Pravý zisk (1Tm 6,6)
Kde je chrám Boží vněmž je tvé místo? (Ž 42,3)
Úryvky z bratislavské konference.
Zrádná křídla. (Zachariáš 5,9).
Tiché rozmluvy.
Pavel a starší z Efezu (Sk 20)
Slova života (51) Z nevěrce - křesťan.
„Příliš pozdě!“
Hluk niagarského vodopádu.
Slova života (52)
Předpověď budoucnosti. (J.M.)
Je řeč v Bibli o očistci a o přímluvě svatých?
Dobré poselství (Ef 1,13).
Není odbyta!
Slova života (53)
„Já jsem cholera!“
Dobrá rada.
Dobré skutky.
Slova života (54)
Proč?
Slavné prohlášení.
Poslední slova.
Můžeme se zastavit kdy chceme?
Vliv bible.
Bázeň před biblí.
Jak k němu promluvil Bůh.
Slova života (55)
Nevzpomínejte toliko - ale následujte! (Žd 13,7)
Kristova dokonalá oběť.
Slova života (56) - Na vrcholu civilizace (Iz 59,10)
Žádocí změna.
Dokud máme čas!
Slova života (57) - V posledních chvílích.
Slova života (58) - Pavel Kravař.
Simeon a Pán Ježíš.
Koho následuješ?
Vliv Bible.
Slova života (59)
Nouze při nadbytku.
Kam spějeme?
Bible.
Co je obrácení!
Slova života (60) Rozmluva s knězem aneb čemu věříš - lidským či Božím slovům?
Zdroj úspěchů slavného cestovatele Sven Hedina.
Slova života (61) Můj zástupce.
Spasení je zdarma.

Ročník XVIII 1934


1.-2.


Jméno Pána Ježíše. (Píseň 1,3)
Jak se pozná starší?
Osudný pohled zpět (Lk 9,59-62).
Velmi drahý. O. Podjaski.
Vývoj duchovního života (Mk 4,27; Žd 12,4-11). F.B.
Elizeus (2Kr 8,4).
Zdrženlivost (2Pt 1,6). J.S.
3.-4. Boží klenoty (Mal 3,17) J.S.
Výchovná ruka Boží! (Žd 12,4-12) A. v. d. K.
Smýšlení Božího muže.
Boží přesnost (Lk 22,14) F.B.
Posměvači.
Elizeus (2Kr 8,4) (pokračování)
Sprvné pojmenování.
Úryvky z brněnského sjezdu. (Předmět: Ř 12,1-2)
Naše postavení a náš stav.

5.


Tři veliké úlohy našeho Pána. (Lk 12,50). F.B.
Vzácné umění (Filipským 4,12) J.S.
Elizeus 2Kr 2
Dokonalá cesta (Ž 18,13.33) upravil J.S.
Úryvky z brněnského sjezdu - dokončení Ř 12,1.2
Můj Bůh.
Tři hlavní věci (Mt 26,64). F.B.
Kristovo vlastnictví (Ef 1,14).
Elizeus 2Kr 2.
Co dělat v soužení? (Ž 55,23; Ž 118,8)

7.


Trojjediný Bůh. (Podle 2. žalmu) F.B.
Úryvek ze sjezdu věřících v Mostě.
Nemilujtež světa ... (1J 2,15) J.S.
Elizeus 2Kr 2,24-25

8.


Poslední příkaz Páně (J 21,15-17). F.B.
Úryvky ze sjezdu věřících v Mostě.
Elizeus
Pokyny k zvěstování Božího Slova
Nenoste břemen (Jeremiáš 17,21).

9.


Příchozí a hosté (Žd 11,13) J.M.
Elizeus
Modlitba ve jménu Pána Ježíše. (Upravila z něm. M.Z.)
Lavice.
Zármutek a radost Boží.
Zachraňujme vysvobozujme.
Léto milostivé.

10.


Vzorný zahradník (Lk 13,8). F.B.
Jistota víry a naděje (Žd 6,11).
Elizeus (2Kr 4,8-37).
Kdy nesl Pán Ježíš naše hříchy? (1Pt 2,24)
Pán blízko! (Žd 10,25)

11.-12.


Co máme zvěstovat při kázání evangelia? (1K 1,23) F.B.
Milosti radostného poselství
Které písně máme volit v našich shromážděních, zvlášť při zvěstování evangelia?
Abigail (1Sam 25) O.Z.
Drobty z brněnské konference (Duchovní výchova dětí a nedělní škola)
Hospodin tam.
Ty sám.
Slova života 62 - Odpustky jen na 50 dní!
Svědectví Moravanky.
Před smrtí...
Jak můžeš předstoupit před svého Boha?
Slova života 63 - člověk a zvíře.
„Ale Bůh“.
Nechcete.
Slova života 64 - „Odešel do daleké krajiny“ (Lk 15,13)
Zapravené dluhy.
Útěcha v posledních chvílích života.
Dokonáno. (přel. F. Čáslavský).
Slova života 65 - Kdo může být vděčný a za co? (Kazatel 9,14.15). podle J.M.
„V které víře jsem se narodil, v té také zemřu.“
Jistota spasení.
Nebál se lidí.
Slova života 66 Jistota spasení (Totpvo 3,4.5; Ef 2,8.9)
Mladá herečka.
Pán Ježíš - naše spasení.
Slova života 67 - Odkaz Husův
Z lásky k nám.
Založena na skále.
Co je Evangelium?
Slova života 68 - Ze smrti do života (Svědectví železničního zřízence) Ef 2,5 podle A.K.
Jak a ke komu se modlíš? (Mt 6,7.8)
Slova života 69 - Zanechal zde všecko.
Jsi křesťan?
Jsi křesťan: skutečný, čili podle jména?
Slova života 70 - Umělec a mladá cikánka.
Slova života 71 - Někteří lidé zemřou ve svých hříších. Podle P. J. L.
Co jsi učinil pro mne?
Slova života 72- Zlý člověk, který byl přemožen Slovem Božím.
Slova života 73 - Kapitán Jan Coutts