Logo

Ze Slov Pravdy a Lásky 1935 - 1936

19. a 20. ročník vydání časopisu, který připravoval bratr František Jan Křesina. Mimo jiné bych chtěl upozornit na nesmírně důležité téma ohledně správného rozdělování slova pravdy a nauce ohledně církve, ve které je v křesťanstvu všeobecný zmatek. Kéž pravda obsažená v těchto spisech je objevena podobně jako byla kniha Božího zákona v době krále Joziáše (2Kr 22,8-20)!

Ročník XIX.19351.


V Kristu Ježíši (Ef 1,3)
Církve (neboli sbory) svatých A.J.Holiday
Saulova otázka. "Abnere, čí jest syn ten mládeneček? (1Sm 17,55) F.B.
Správně rozděluj slovo pravdy (Dr. C.J.Scofield)

2.


Navštíví vás... (Gn 50,24.25)
Církve (neboli sbory) svatých
Satan a jeho taktika. (2K 2,11; 4,3-6; 11,2.3.14; 12,6-9)
Správně rozděluj slovo pravdy
Smrt Pána Ježíše - svobodný čin Jeho vůle

3.


Na ničem. (Job 26,7)
Církve (neboli sbory) svatých
Obecenství se vzdálenými svatými.
Správně rozděluj slovo pravdy

4.


Skrýše Nejvyššího (Ž 91,1.2) F.B.
Církve (neboli sbory) svatých
Blázni (Ž 14,2; Lk 12,16-20; Mt 25,3; Jb 2,10; Gl 3,1-13) J.S.
Správně rozděluj slovo pravdy
Slovo věřícím, mladým u víře. R.W.C.
Dokonalý spasitel a prostředník.
Víme o svém postavení v Kristu? (Ef 1,3)
KRISTUS V NEBESÍCH (Žd 2,9)

5.


Elizeus
Církve (neboli sbory) svatých
Správně rozděluj slovo pravdy
Kristova láska.

6.


Církve (neboli sbory) svatých
Evangelium Matouše 18,20
Elizeus (2Kr 4,24-27)
Správně rozděluj slovo pravdy
Kázeň a výchova.

7.


Člověk v Kristu (2K 12,2) J.S.
Elizeus (2Kr 4,27)
Správně rozděluj slovo pravdy
Doporučovací listy
Hříchy, nevěra a odsouzení.

8.


Meč Hospodinův v pošve (1 Paral. 21,27) F.B.
Elizeus (2Kr 4,34-37)
Správně rozděluj slovo pravdy
Tiché rozmluvy
K čemu si nás Bůh vyvolil (Ef 1,4)
Co nacházíme na svých bratřích (Žd 10,24)

9.


Poslední kniha J.A.Komenského
Správně rozděluj slovo pravdy
Otázka o odpuštění (Mt 18,21.22) F.B.
Pán Ježíš
Tiché rozmluvy
Příští Páně.

10.


Elizeus (2Kr 4,38-41)
Odnětí víka korábu. (Gn 8,13; Kolos 3,4) F.B.
Správně rozděluj slovo pravdy
Pražský sjezd (úryvky z pražského sjezdu 17.března 1935)
Čím se zaměstnáváš?

11.


Správně rozděluj slovo pravdy
Pobožnost
Elizeus
Pražský sjezd (dokončení)
Hřích odděluje
Budeme odměněni korunou spravedlnosti?

12.


Elizeus - O námanovi (2Kr 5)
Správně rozděluj slovo pravdy
Doklady z Písem svatých


Ročník XX.19361.


Dvacátý ročník
Dělení kořisti (1Sm 30,26; Iz 53,12) F.B.
Vyjděmež k Němu ven! J.K.
Drazí bratři v Pánu Ježíši! (Vizovice 8.prosince 1910) F.J.Křesina
Víra, láska naděje. (1K 13,13) J.K.
Elizeus
Z blízka i z dáli.
Zprávy

2.


Elizeus 2K 5,20-27
Ptejte se adventistů neb sobotářů
To čiňte na mou památku.
Hadí taktika (Gn 3,1-5)
Jak se modlíš?
Mikulášenci - klerikalismus.
Z přítomnosti Boží.
Vaše shromáždění

3.


Duše pod oltářem. (Zj 6,9-11)
Několik myšlenek o službě podle epištoly k Filipenským. J.K.
Elizeus (2Kr 6,1.2)
Ezau nebo Izák?
Je Duch svatý osoba anebo pouhý vliv?
Zůstaňtež ve mně. (J 15,4) J.K.

4.


Ostrý protiklad (J 20,19; Zj 3,20)
Několik myšlenek o službě.
Kristova a naše utrpení. (1Pt 2,21; 2,23; 3,18)
Z blízka i z dáli
Elizeus
Jasná svědectví
"S šetřením."

5.


Komu se máme líbiti? (Ř 15,1; 1Tes 2,4;4,1) J.S.
Několik mzšlenek o službě J.K.
Pocta
Poslední živý kámen
Příští Páně
Elizeus 2Kr 6,8-17

6.


Několik myšlenek o službě.J.K.
Řecká slova o příchodu Páně.
Vykoupení a čas našeho putování (1Pt 1,17)
Diotrefes
Mamon a lajdáctví (Mt 6,24; Ef 4,28)
Elizeus (2Kr 6,15-23)
Úryvky z pražského sjezdu.

7.-8.


Boží dech (Gn 2,7; J 20,22; 2Tes 2,8) F.B.
Následuj Pána!
Sedm mužů z 1. knihy Mojžíšovy J.K.
Úryvky z pražského sjezdu
Vzdal se Pán Ježíš někdy lásky svého Otce?
"Uprostřed" F.B.
Rosteme i my?
Elizeus (2Kr. 6,24-33)
Z blízka i z dáli
Jak byl vydán Jeruzalém Angličanům? H.A.Cameron
Živé skutky (Žd 9,14) J.K.
Víra
Rozličné troje věci
Zprávy

9.


"Pokoušíni"
Kristus či Maria?
Stav našeho srdce (Ezd 7,10; 2Par 12,14)
Nechoďme pozdě do shromáždění (Lk 22,14)
Elizeus
Z blízka i z dáli
Milujme Jeho příští
Zprávy

10.


"Věrou Enoch přenesen jest."
O listu k Filipenským
Dejme se vésti Duchem svatým
Jiří Müller a A.T. Pierson
Církevní postávání a duchovní stav. (Mal 1,8) F.B.
Bojujme dobrý boj víry.
Elizeus.
Zkušenosti A.T.Piersona

11.-12.


Elizeus 2Kr 8,1-6
Jedni druhých údové (Ř 12,5) J.S.
Úryvky z brněnského sjezdu
Čeho čekáme v příchodu Páně
Hladké kaménky
Vyznání, odpuštění a očištění (1J 1,9)
Hvězda jasná i jitřní a slunce spravedlnosti
Desatero a evangelium. 2K 3,1-18
Novela k tiskovému zákonu
"A budete mi svědkové"
Co nepřivedl zákon, to přivedlo evangelium k dokonalosti. (Žd 7,18.19)
Doklady z Písem svatých.