Logo

Ze Slov Pravdy a Lásky 1937 - 1938

Dva předválečné ročníky měsíčníku "Ze Slov Pravdy a lásky", který připravoval bratr František Jan Křesina. Stále aktuální témata Božího slova - studie SZ, NZ, tématické, pro mladé, zápisy z konferencí a mnoho dalšího.

Ročník XXI.19371.


Tentýž - včera, dnes i na věky. (Žid 13,8)
Pán ho potřebuje (Lk 19,34)
Smíření s Bohem (2K 5,20)
Úryvky z brněnského sjezdu.
Elizeus (2Kr 8,3-6)

2.


Vyvoleni - abychom nesli ovoce (J 15,16)
Oběť slitování a Kristus smírce.
Úryvky z brněnského sjezdu.
Elizeus 8,7-15

3.-4.


Kristův příchod a naše chození. (2Te 5,9; Žd 10,37)
Srdce ochotná a srdce vtipná.
Matouš 16,28
Jeho moc v naší nemoci.
Zemřel Kristus za všecky lidi aneb jen za věřící?
Mladým bratřím a sestrám.
Vůle člověka a vůle Boží. (Žd 11,21)
Urim a thumim. (Ex 28,30)
Johannes Warns
Tiché rozmluvy.
Jak se chováte před shromážděním?
Církev Páně.
Z blízka i z dáli.
Věřme našemu Pánu.
Elizeus (2Kr 9. a 10. kap.)
Kdo je kazatel?
Oddělení a zaslibení.

5.-6.


Jak se modíme?
Velice vážná otázka pro starší. John Bloore
Kteréhož milueš, nemocen jest". (Jan 11,3) J.S.
Nebezpečný pohled.
Jsme podobni Abrahamovi nebo Lotovi?
Elizeus (2Kr 13,14-19)
Jákobův zápas s andělem.
Co se může stát dnes?
Nepřipodobňujte se světu tomuto! (Řm 12,2)
Urim a thumim II.
Dítky Boží.

7.-8.


Dobrovolný předběžná zkouška. (Gl 2,2) F.B.
Mé přání.
Elizeus (2Kr 13,20.21)
Zvěstujme evanglium - aby posluchačům mohl býti zjeven Kristus
Víra a její sídlo - srdce. Saphir
Prosme za starší bratry.
Dítky Boží. (Dokončení.) J.Ritchie
Prostěradka s těla Páně.
"Líbí se mi" (Sd 13,14)
Antikrist Zj 13,11-18
Pán se svěřuje a i práci svěřuje. (J 2,24)
Kam utéci?
Zasnoubení a sňatek věřících ve světla Slova Božího (Pokračování.)
Nezapomeňme!

9.


Nikam?
Církev a andělé? A.C.Gaebelein
O ženách ve sboru a při modlitbě.

Zasnoubení a sňatek věřících ve světla Slova Božího (Pokračování.)

10.


V útulně.
Lid zvláštní. (Mal 3,17; Ex 19,5; Ef 1,5; Tit 2,14) F.B.
Zaměstnávejme se Kristem. (Jan 1,29-39)
Zasnoubení a sňatek věřících ve světla Slova Božího (G. v. Viebahn)
Požehnal nám všelikým požehnáním Ef 1,3
Příchozí - jako Abraham.

11-12.


Poměr Pána Ježíše k Duchu sv. jako příklad pro služebníky Páně. (Iz 11,2; Iz 42,1; Iz 61,1)
Zasnoubení a sňatek věřících ve světla Slova Božího (Pokračování.)
Pohled Páně.
Na svém místě.
Raději by zemřel, než by se zamazal.
Zmocněni v mdlobě.
Z blízka i z dáli.
Svědectví životem. (Sk 20,18-21)
Bůh modlitby vyslýchající.
Abychom nebyli oklamáni od Satana (2K 2,10)
O andělích.


Ročník XXII.19371-2.


Žena, pacholík a drak.
Muži! (Nm 1,1-4; 26,1-4)
Boží vedení v životě. (Iz 25,9; Iz 58,11) F.B.
Vzrůst. (2Te 1,3)
Vtržení církve do oblaků.
V jakém pak těle přijdou? (1K 15,35)
Vítězíme či ustupujeme?
Sjednocení bratří v Německu.
Zasnoubení a sňatek věřících ve světle Slova Božího. (Dokončení.)
K chvále slávy milosti Boží (Ef 1,6)

3-4.


"V srdci svém." Gn 8,21; 1Sm 27,1; Ž 14,1 F.B.
Do hloubky zjevení Božího.
Jiří Müller a Jan Nelson Darby (Jan Warns)
Spolu s druhými.
Dva přímluvci.
Mary K.Butcherová
Andrew Miller.
Zblízka i z dáli.
A přímé kroky čiňte...! Žd 12,13

5.


Naděje, dědictví a moc. (Ef 1,15-20)
Jiří Müller a Jan Nelson Darby (Jan Warns)
Léto milostivé.
A přímé kroky čiňte...!

6.


Bůh mluvil. (Žd 1,1)
Jiří Müller a Jan Nelson Darby (Dokončení.)
Rozpomeňte se!
Přijď království Tvé.
"Vzepřete se ďáblu a uteče od vás". (Jk 4,7)

7.-8.


Psáno před námi, ale pro nás. (1K 10,11; Ř 15,4)
Duchovní úsudek W.E.Vine
Vždy hotovi konat dílo Boží (2 Par 15,5-7)
Spaseni pro věčné věky.
O Večeri Páně.
Svoboda, za kterou jsme vděčni.
Byl Filip skutečně odnesen?
Z našich rozmluv.
Neovládala se.
Kam jít o pomoc v souženích. (Ž 20,2.3)
Povolal a poslal je k práci. (Mk 3,13.14)
Daniel jako prorocký obraz Pána Ježíše.

9.-10.


Důvěřuj v Pána! (Ž 115,10)
"Je teplo."
Daniel jako prorocký obraz Pána Ježíše. J.K.
Dvě vlajky D.L.Moody
Oběť za viny.
Kdo uděluje chudému, půjčuje Hospodinu (Př 19-17)
Běh křesťana (R.T.Holiday) (Žd 12,1-2)
Z blízka i z dáli.
Blízký konec.

11.-12.


Co Bůh spojuje - hranice nerozdělí.
Na cestě k Pánu Ježíši. (Gn 24,58)
Blízký konec. (Dokončení.)
Snoubencům... J.S.
Blízký konec dějin církve.
Pokoje následujte (Žd 12,14).
Následujte svatosti, bez níž žádný neuzří Pána. (Žd 12,14)
Doklady z Písem svatých.