Logo

Ze Slov Pravdy a Lásky 1939 - 1940

Dva válečné ročníky 1939-1940 (dvou)měsíčníku "Ze Slov Pravdy a lásky", který připravoval bratr František Jan Křesina. Stále aktuální témata Božího slova - studie SZ, NZ, tématické, pro mladé, zápisy z konferencí a mnoho dalšího.

Ročník XXIII.19391.-2.


Vítej, Králi náš
A aj, hvězda je předcházela
Příchod Páně
Synové Boží = zajedno s Bohem
Ale mně nejlépe jest...
Hotovi trpět - hotovi sloužit
Bůh mluvil
K Davidovi - ke Kristu
Rozkaz k oddělení a zaslíbení.
Proč nám Bůh zjevuje své pravdy?
Tři podmínky užitečnosti.
Jeden jest Pán.
Proroci a Pán Ježíš


3.-4.Jistě, přijdu brzo.
Služebníci dědiců spasení
Eliáš Tesbitský
Kolik ještě hodin do konce noci?
Ať učiní, což se Mu dobrého vidí!
V čem jest veliká síla tvá?
Dva pomníky
Následovali pokoje
Bůh mezi svým lidem"
Ovoce Ducha
Naše činy - první i poslední
Náš vzor: církev na počátku
Následovati spasení
Uprostřed sedmi zlatých svícnů
Utrpení dítek Božích


5.-6.


Spolu s ostatními
Kdo je křesťan?
První láska
Naše rozmluvy
Boží předzvědění
Sedm sborů v Asii
Služba synů Chóre
Hodnými učiněni
Úryvky ze společného shromáždění v Brně

7.-8.


Mysl Krista Ježíše
Vytrvej!
Pohled do království Božího
Z blízka i z dáli
Hloubky Boží
Příčiny našich neúspěchů a trampot
Úryvky ze společného rozjímání Písma v Brně
Tísiceronásobná síla
Kterou cestu zvolit?
Čtyři zásady modlitebního života
Úryvky ze společného rozjímání

9.-10.


Nosiči nádob Hospodinových
Úryvky ze společného rozjímání Písma v Ostravě
Naše odpovědnost
Co Bůh činí skrze evangelium
Z blízka i z dáli
Příprava do shromáždění
Čemu jsi podoben
Otázky pro čtenáře Bible
Účastnost evangelia
U hrnčíře
Láska

11.-12.


Naše ochrana od mladosti do šedin
U hrnčíře (dokončení)
Nebezpečné zastávky a ohlížení
Rostoucí víra Mojžíšova
Tři hvězdy
Bůh všelikého potěšení
Živé Boží dary
Hledejte nejprv království Božího
Původce a dokonavatel víry
Ale Bůh

Ročník XXIV.19401.-2.Co budeme dělati tohoto roku?
Co je naše tělo
Správný posudek a kázání
Jednoho jest potřebí
CO se stalo skrze Kristův kříž
Vzorná církev
Ukaž Pánu své ruce!
Ke komu se modlíme?
Živé skutky
Víra a protivenství
Kristův kříž
Uvězněný orel
Čím jsme odděleni od světa?
Za šestnáct roků
Důležité pořadí
O měděném umyvadle
Láska a služba
A aj, já s vámi jsem...
Kristova kněžská úloha
Nevaďtež se na cestě!

3.-4.


Blahoslavený - pro Boží zjevení
Bajka o bibli
Dotazování na známou cestu
Do jeskyně či na "hory líbezné"?
Vedeni Duchem svatým
Víra a dobré svědomí
Na co se připravuješ: na radostný den či na radostnou věčnost?
Pán uprostřed sedmi svícnů
Blahoslavený Bůh
Jehož jsem a jehož zůstávám
Náš poměr k Bohu
Ozdoba mládenců

5.-6.


Víra, láska, naděje
Kažme evangelium všem!
Co Pán řekne nám a co my Jemu řekneme?
Ozdoba mládenců (dokončení)
Kdo nás odsoudí?
Vedeni Duchem svatým
Otcové, mládenci, dítky
Naše rozmluvy
U studnice Živého vidoucího mne

7.-8.


Podobni Kristu Ježíši
Psáno jest
Oděv
Žena
Vedeni Duchem svatým
Nevešli v Boží odpočinutí
Zákon a milost
Boží vyvolení
Máme ručiti za své bližní?
Pasiž ovce mé!

9.-10.


Modli se v skrytě
Bible
Dávání a přijímání
Ovoce světla
Boží žena - žena víry
Čím mu byla?
Nedokonalost Božích nástrojů
Jediný prostředník
Tři vlastnosti pastýře
Naše zdraví
Vždy s úsměvem

11.-12.


Bůh vše dokoná
Nebeský závodník
Svatby
Naše naděje a sláva Páně
Bůh mezi svým lidem
Podle obyčeje svého
Náš pokrm
Podobni mu budeme
Svědkové
Křesťan a soužení
Spaseni v Kristu Ježíši
Pastýřská práce
Kristova krev