Logo

Ze Slov Pravdy a Lásky 1941,1946,1947

Posledních několik čísel měsíčníku "Ze Slov Pravdy a Lásky" předtím než byly sbory Páně zakázány. V posledních číslech nalezneme také řadu příspěvků od bratra Luboše Pavla Křesiny, který později pokračoval v díle svého otce. Knihy, které jsou dodnes "na indexu" a jejichž veřejná distribuce byla v roce 2012 zakázána představiteli KŘSB můžete objednat na stránkách www.kresina.org.

19411.-2.


Rozhojněni v díle Páně.
Věrnost
Před soudnou stolicí Kristovou
Jedna církev
Ne já
Zavržený král
Význam Kristovy smrti podle listu Římanům
Boží vlastnictví, pečeť a zvdavek
Posuzoval svůj sňatek
Země suchá a studnice
Lidské a Boží názory o víře

3.


Vděčenost
O starších či dohlížitelích
Věčně nový Starý zákon
Dvojí morálka - dvoje měřítko
Napomínejte se!
Pohled zpět a kupředu (Filip 3,13-14)
Můj
Jiří Müller a jeho zásady při službě Slovem mezi věřícími
V Něm, v tom nejmilejším
Svíce nohám našim.
Obraťte včas!
Z blízka i z dáli.
Jeden znal žalm, druhý pastýře.

19461.-2."Boha se nebál a člověka nestyděl."
Církev Kristova
Úlohy církve Kristovy (Kol 4,18)
Nestydím se za evangelium Kristovo (Ř 1,16)
Sňatky
"Všeliké zlé tvárnosti se varujte
Hranice
V srdci tvém - v ústech tvých
Zavržený král (Jan 1,11 a 19,15)
Dejme se vždycky vésti Duchem svatým
Obraťte včas!
Zjevné tajmeství (Ř 16,25-27)
Zmínku učinil (Žd 11,22)
Zprávy

19471.Starší okružní dopis
Pomníky
Ctný rytíř Ježíše Krista
Bilance - rozvaha
Nezapomenutelná slova.
Požehnaný život z víry a z obecenství s Bohem
Tiché rozmluvy
Převládající znaky věřících lidí (1.Petrova 1,10-17)
Dohlížitelé v církvi Páně
Právo vyvolených (Luk 18,7)
Hotovi pro Něho (Mar 3,9)
Naše útočiště a skrýše
Timoteus

2.


Obsah
Veliké tajemství
"A kazili úrody země."
O poctě, dkučinění a o modlitbě
Oběť chvály
Láska, bludy a spolupráce
Pocta i na věčnosti (Zj 5,11-14 a 9-12
Nezapomenutelná slova (Lk 23,43)
"To jest tělo mé - to jest krev má. (Mt 26,26-28
Naše zpěvy (2Kr 3,15)
Mnoho příčin k poctě (Ž 145,2; Ž 103,1-2; Ž 111 a 136)
Maria, matka Ježíšova.
Mnoho příčin k poctě. (Ž 145,2) (Ž 103,1-2) (Ž 111 a 136)
Marie, matka Ježíšova.
Studnice horní a dolní (Soudců 1,15)
Naše děti (Ž 144,12)
Oblak svědků (Žd 12,1.2)
Modli se a čekej odpověď. (Kaz 5,2; Mt 6,7-8.7; 7-11)
Umývání nohou podle 13. kap. ev. Janova
Proč se modlíme? (1Par 16,10; Sk 9,10-16;10,1-6)
Jak se modlíme? (Ef 3,14; Dan 6,11-12; Mt 6,5-6)
V domě Božím
Správné pojmenování
Nepečujte! (Fil 4,19)

3.


Obsah
Budujme sbory církve Boží!
"Pane nauč nás modliti se" (Lk 11,1-5)
Před příchodem Páně.
Stále spojeni s Bohem (Ž 69,14; Ž 73,28)
Církev Kristova a její pochybení
Pokoj s Bohem a pokoj Boží
Stálý směr k Bohu. (1Tm 6,11; Jan 15,5-7; Ř 14,7-8)
Slovo výstrahy
Nezapomenutelná slova. (Jan 19,26.27)
Dr. Baedecker u Tolstého
Bůh ti pomáhá (Fil 4,6; 1Sm16,6; 2Par 14,11; Jer 32,17)
Běh, který jest před námi (Žd 12,1-3)
Mezi Indy.
Vyvoleni - k čemu? (Jan 15,16)
Ve jménu Pána Ježíše (Jan 16,25; Jan 14,13-14; 16,23-27; 1J 5,14-15)
Modlitby a modly (Iz 59,1.2; Pláč Jer. 3,39-44)
Kristův příchod a naše chození. (1Tes 1,9.10;5,9; Žd 10,37)
Začni modlitbou (Ž 4,9; 63,1-7; Ef 6,10-18)
Chovejme se jako Boží vyslanci
Pán Ježíš vzor víry.


4.Nezapomenutelná slova (Mt 27,46; Mk 15,34)
Modlitba víry (Mt 9,29; Mt 21,18-22; Jk 5,16-18)
Dům Boží (1Tm 3,15)
Věrnost v domě Božím (4Mj 12,7)
V přítomnosti Páně
Lid nové smlouvy
Společné modlitby víry (Sk 12,5; Iz 62,6-7; Sk 12,1-17)
Jsou shromáždění věřících lidí, která se nastala uzavřenou společností, sektou?
Domácí pobožnosti (1K 14,40; v.26-40; Ko 3,12-17)
Bůh, hor, rovin i údolí.
Působivé kázání.
V závodní dráze (1K 9,24)
Mladí a staří bratři
O přijímání do sboru
Křesťanské obecenství
Odvážná výzva
Za sestrou Fiedlerovou