Logo

Ze Slov Pravdy a Lásky

Milí přátelé, s radostí dáváme k dispozici časopisy z počátku minulého století. V následujících odkazech můžeme číst články měsíčníku "Ze Slov Pravdy a Lásky" 1912-1914, který vydával bratr František Jan Křesina. Časopis sloužil v místních sborech, které z milosti Boží spolu s dalšími bratry založil. Obsahuje stále aktuální svědectví pro nás všechny. Za zapůjčení děkujeme pražskému sboru. Stahovat můžete pro offline použití z webu picasaweb.

I. Ročník


Číslo 1. (10. ledna 1912)


Úvod
Onen den (W.H.B.)
Útulna (F.B.)
Modlitby (Jiří Müller), Zrnka, Redakční a sdělení

Číslo 2. (10. února 1912)


Služba v novotě Ducha
Rozptýlení synové Boží (B.K.)
Rozvažtež jej a nechte aď odejde (F.B)
Církev evangelistou (úryvek z kázání Dr. C. M.)
Zrnka, Redakční a sdělení

Číslo 3. (10. března 1912)


Hleďme k cíli věci přežádostivé
Přijdiž tedy, Pane Ježíši!
Zpět k písmu! (v. Viebahn)
Dnové malých věcí a začátků (F.B – 1.část)
Redakční a sdělení

Číslo 4. (10. dubna 1912)


Dnové malých věcí a začátků (F.B – dokončení)
Naše sítě
Spolu trpíme-li!
Kristus, ten ukřižovaný.
Bůh mezi svým lidem
Zrnka, Odpovědi

Číslo 5. (10. května 1912)


Aj, přijduť brzy
Nebeský lid (Filip Mauro – 1. část)
Nutná výživa (F.B)
Obecenství
Po zármutku, práce; Zrnka

Číslo 6. (10. června 1912)


Nebeský lid (Filip Mauro – 2. část)
Veliký rozdíl (F.B.)
Kterak mohou tyto věci býti
Přijď království Tvé!

Číslo 7. (10. července 1912)


Dílo Boží pro nás a v nás.
Kněz, koš a oltář.
Jak a kdy jsme se stali dítkami Božími?
Nebeský lid. (Filip Mauro – 3. část)
Děláš něco pro nevěřící?
Zrnka, redakční a sdělení

Číslo 8. (10. srpna 1912)


Ta jedna církev.
Utrpení a radost. (F.B.)
Šafáři tajemství Božích (1.část)
Zrnka, Redakční a sdělení

Číslo 9. (10. září 1912)


Rozhojěněni v díle Páně
Šafáři tajemství Božích (2.část)
Jeden duch a jedna duše (H.G.)
Tajemství nepravosti
Hvězda jitřní
Zrnka, Redakční a sdělení

Číslo 10. (10. října 1912)


Láska a světlo. (Filip Mauro)
Zakryté jméno.
Příklad Páně.
Pastýřství či dohled ve sborech církvě Páně.
Vnitřní okrasa
Zprávy z misie ( Španělsko, Alžír, Itálie, Argentina)
Zrnka, Redakční a sdělení

Číslo 11. (10. listopadu 1912)


Kristus Ježíš, naděje naše.
Postavení mladších věřících vůči pastýřům. (F.B.)
Boží úmysl (Dr. F. Ch.)
Zrnka, Redakční

Číslo 12. (10. prosince 1912)


Duchovní požehnání
Dobrý Pastýř a stádce
Dřímající svědkové
Ve jménu Pána Ježíše
Tajemství našeho posvěcení
Nyní!
Zrnka, Redakční a sdělení


II. Ročník


Číslo 1. (10. ledna 1913)


Obecenství, chvalořečení, služba.
Vědomi svého cíle. (F.B.)
V domě velikém.
Mnohé ovoce.
Zrnka

Číslo 2. (10. února 1913)


To první. (Jiří Müller)
Postavení Jiřího Müllera ke křtu a veřeři Páně.
Dávání a příjámání. (F.B.)
Na novo uvázl ve světě.
Jemu podobní.
Chvilkoví křesťané.
Tento jest ten můj milý Syn!
Pravá bratrská láska.(V. Veibahn)
Zrnka
Zprávy z misie ( Indie, Čína, Afrika)

Číslo 3. (10. března 1913)


Blahoslavené oči.
Co má věděti každý křesťan.(pokračování)
Všěch věřících.
Spojení v pravdě a v lásce.
Spasení, obecenství, oddělení, chvalořečení.
Otazals se předem Pána?
Zrnka, Redakční

Číslo 4. (10. dubna 1913)


U srdce led.
Církev a církve. (F.B.)
Co má věděti každý křesťan.(2.čast)
Já jsem.
Býti s Kristem.
Zrnka

Číslo 5. (10. května 1913)


Pokora a pýcha.
Myšlenky o veřeři Páně.
Pomázání, znamenání a závdavek Ducha.
Bujďme na stráži!
Zasáhni svědomí
Pravdy křesťanství
Zrnka

Číslo 6. (10. června 1913)


Choďme hodně!
Psano jest!
Jeho svatí soudové.
Náš nebeský přitel.
Zrnka

Číslo 7. (10. července 1913)


Kristova mysl. (F.B.)
Zákon a milost.
Boží předzvědění.(V.D.K.)
Naši nesvatí soudové.
První kněz.
On postačí.

Číslo 8. (10. srpna 1913)


Milost a pravda.
Měděné umyvadlo.
Dobrovolně řešiti. (V.D.K.)
Nyní s Pánem a navěky s Pánem.
Ruka Boží - ruka milosrdná.
Nezoufej.
Jeden jest Pán.
Bible.
Zrnka

Číslo 9. (10. září 1913)


Přikrývající láska.(F.B.)
Synové Chóré.
Dvojí posloupnost (postup) příchodu Páně.
Kdo může "vysluhovat" večeři Páně a křtíti.
Zrnka
Zprávy z misie ( Dánsko, Indie, Židé, střední Afrika)

Číslo 11. (10. října 1913)


Boží pořádek ve shromážděných. (F.B.)
Mezi vykopením - utrpení.
Trojice zla.
Patř k horám!
Koruna spravedlnosti
Kristus život náš
Traktát kazatelem
Zrnka

Číslo 11. (10. listopadu 1913)


Křest Duchem svatým
Světlo po temnotě
Pokušení
Křest ohněm
Nové stvoření

Číslo 12. (10. prosince 1913)


Mlč, to jsou cesty Boží.
V jeho blízkosti.
Bůh promluvil.
Nemylte se.
Duch církvé Laodicenské.
Viditelná a neviditelná.
Redakční
Zprávy z misie ( Laos, Indie, J.Amerika, Itálie, Stř. Afrika, Francie, Švédsko)

III. Ročník


Číslo 1. (10. ledna 1914)


Boží péče.
V Něm - v tom Nejmilejším.
Evangelium.
Zásady Jiřího Müllera.
Petr u Kornelia.
Nejdůležitější hodina v životě.

Číslo 2. (10. února 1914)


Tentýž, včera, dnes i na věky.
Několik drobtů.
Nezabiješ.
Naše povolání (1.část).
Skyšte a rozumějte.
Zrnka.

Číslo 3. (10. března 1914)


Naše povolání (1.část).
Bedlivost.
Časové nebezpečí.
Rozdíly mezi Zákonem a milostí.
Zrnka.

Číslo 4. (10. dubna 1914)


Smíření s Bohem.
Máme se modliti k Duchu Svatému?
Aj, nové činím všecko (1.část)
Z dopisů
Oči Hospodinovy.
Církev Páně.
Předměty k rozjímání v biblických hodinách.
Zrnka.

Číslo 5. (10. května 1914)


Naše postavení vůči náboženskému světu.(F.B.)
Aj, nové činím všecko.

Z Homburské konference.
Zrnka
Zprávy z misie

Číslo 6. (10. června 1914)


Pavlovo závěrečné poselství.
Naše dítky.
Slavnosti Hospodinovy (1.část)
Zrnka

Číslo 7. (10. července 1914)


Hříchy Jazyka.
Zdánlivě věřící.
Slavnosti Hospodinovy (2.část)
Boží přirozenost.
Krásná přirovnání.
"Ty pak zůstáváš."

Číslo 8. (10. srpna 1914)


To čiňte na mou památku. (F.B.)
Služebníci z domu Božího.
Slavnosti Hospodinovy (3.část)
Dej i při ztrátě. (Jiří Müller)
Zrnka

Číslo 9. (10. září 1914)


Temné chvíle a dny slabosti.
Komu a co věříme?
Rozsévejme a neoblevujme.
Ke Kristu Ježíši.

Číslo 10. (10. října 1914)


Buďme trpělivými.
Chrám Boží.
"Věřím."
U studnice Živého vidoucího mne.
Nesuďme.
Změna v cenách.
Pravý život.
Věčné jest milosrdenství jeho. (J.Müller)
Zrnka.

Číslo 11. (10. listopadu 1914)


Ztracená první láska.
On zase přijde.
Co znamená vyznávati Krista?
Zrnka.

Číslo 12. (10. prosince 1914)


Vzrůst před Bohem.
Pavlova služba.
Hodina soudu.
Boží vůle.
Obsah