Logo

Znovuzrození

Učený židovský zákoník Nikodém byl překvapen Kristovým prohlášením: „Amen, amen, říkám ti: pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království“ (Jan 3,3). Ačkoli zákon dobře znal a byl v jeho znalosti vychován, přesto mu Pán Ježíš musel své prohlášení zdůraznit slovy: „Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu narodit“ (Jan 3,7). Proč je nutné znovuzrození? Mnoho lidí vnímá tato slova jako svévolné Boží rozhodnutí, které má znesnadnit upřímně hledajícím jejich cestu ke spasení. Ale tak tomu není.
„Co se narodilo z těla, je tělo“ (Jan 3,6) a to se nemůže nikdy stát ničím jiným. I když je tělo udržováno a zušlechťováno třeba i nábožensky, zůstává stále jen tělem. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou. (Římanům 8,7-8)

Všichni lidé bez výjimky už z přirozenosti podléhají tělesným žádostem (Efezským 2,3) Mnozí se mylně domnívají, že se narodili již jako křesťané, ale pravdou je, že všichni přicházíme na svět jako hříšníci. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšnými… (Římanům 5,19) Adamovým pádem se všichni stali hříšníky. Zeptáme-li se v některé nedělní škole: „Kdo je hříšník“? Dostaneme pravděpodobně takovouto odpověď: „Ten kdo hřeší“. Tato odpověď ale nejde k jádru věci a je nedostačující. Lidé se stali hříšníky na základě toho, čím jsou, a nikoli tím, co dělají. Lidé hřeší, protože jsou hříšníky. Žádný člověk není vinen Adamovým proviněním, ale všichni trpíme následkem jeho pádu. Jabloň zůstává jabloní v lednu právě tak jako v září, kdy je obsypána zralým ovocem a protože je to jabloň, rodí zase jen jablka. Stejně tak i člověk. Přichází na svět jako hříšník, dospívá a hřeší: A proto, má-li se někdo stát dítětem Božím, je zapotřebí znovuzrození.

Víme, že Písmo o tom dále praví: Nejste přece znovuzrození z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého, skrze živé a trvalé Boží slovo. (1. Petrova 1,23) Původcem znovuzrození je Duch svatý. On působí, aby byli lidé znovuzrozeni skrze Slovo Pravdy, tj. skrze evangelium. Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v Jeho jméno. Takoví nejsou narozeni z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha (Jan 1,12-13).

Přijetím Krista bývá člověk znovuzrozen nebo narozen z Boha, a to „přijmutí Jej“ znamená: uvěřit v Něj. Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, se narodil z Boha. (1. Janova 1,5) Každý neobrácený čtenář Božího Slova, který uvěří v Syna Božího, je od té chvíle kdy uvěřil znovuzrozen, (Jan 3,3) spasen, (Římanům 10,9) je mu odpuštěno, (Skutky 10,43) dosáhl věčného života, (Jan 6,47) pokoje s Bohem, (Římanům 5,1) a ospravedlnění od všech hříchů (Skutky 13,38-39)

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. (Jan 3,16)


Přímé stezky pro dítky Boží - A.Marshall
Přeložil: F.J.Křesina