Logo

Zrcadlení

Zrcadleni aneb chvilka poezie


ZrcadleníDana PopovskáVydáno v Brně 2003 u příležitosti výstavy Písek a ryba,Kavárna Alfa - klub Ucho, Litoměřice"Zmírali jsme žízní... A tu žízeň, jaký div, bylo kupodivu možno utišit jen v poušti, nebo vítězstvím nad nocí...Mám rád ty, kteří utišují žízeň." A.S.ExuperyZahradaJsouce stvořeni pro zahraduchtěli víc rychlehnedoklamáni lstínerozpoznaliležna obou stranáchpronikla pod kůžido krvejsouce stvořeni pro zahradubloudíme pouští...jež jeví se nám zahradouStvořeni pro zahradujsoucechceme vícrychle hned teďlestnerozpoznání poznáníležkůže, maso, krevV zahradě mnohostiv zahradě tisíců scestných cestzastav se u nohou jasanuzastav na křižovatcea zahrada se rozplyne v tisíce zrnek pískuz přesýpacích hodinzavládne ticho pro tvé rozhodnutíživot nebo smrtPÍSEK A RYBALéto milostiLéto milostizačíná tam,kde kříž krutosti nebe protínáSÁMna Golgotu s vírou jít,lebku spasení v pokání vydobýt...Hospodine, králi spravedlivý, svatý,milostivý, soudce spalující,věčný, obživující.Teď může kdokoli z nás,v Kristu Otcem tě zvát,poznávat tvoji tvář,cítit tvou lásky zář...Věřit a moci žít,běžet a začít býtTEĎ...Tolik slovBylo toho tolik.Hloubka.Propast.Je čas psát...Vidíš pro sebe.Smutek světa.Sám sebe na pouštiTváří v tvář.A bolest je tak krutá...Oživuje mrtvé a probouzí.Ty Jsi.Můžeš všechno.Jsi spoutaný a nemůžeš odejít.Ortel je vyřčený,Zašel jsi příliš daleko,nechceš, nesmíš couvnout.a můžešMůžešVšechno.A nemusíšNemusíšNic.Bůh a oči co vidí,Člověk a řezavá špína.Řezavý tlakostrá špínašpína OstříNesnesitelný stisk a úzkostk zalknutíOči, co vidíJsouPlnéPlnéPřetékajíPřetékajíkvůli toběRudá syrová krev stékáa pálíKrvavě rudé slzy proudía chladíMou horkou tvářZpřítomněná bolestcelého světa –jen tušení jen odleskna prahu dveří co vedoumimo.Ležím na pouštiTuším za clonou z jiskřivých zrníček písku.Bílá Poušť a Krvavé Stopytěch co odešli.Jiskřivé Stopytěch co přicházejí a přijdouLežím a z očí mi padá déšť.Jen přes ten déšť uvidíšRyburybu v živé voděna poušti.ZnovuZvedáš hlavu a znovu tě dostala Naděje.Znáš pramen a jediná odpověď jsi Ty.Byla to jejich hra, jejich boj, byl jsi tua stal se jejich součástí.Bylo to tak vždy.Jen jsi tonevěděl.StřepinaStřepina tabulek z hlíny,povalený džbán,pramen živé vody,strom ve skalní průrvě,krev na zdi domu,stín v hoře písku.Rozbité tabulky slova starý řecký džbán.Kód počátku a znamení konce.Hra Světla a Stínů v dunách písku.Strom, co byl suchý,Strom, co nepadl a důstojněumíral vestoje,se zelená listím.Raší nové výhonky a jeho kořenyproudí voda života.SlyšíJitřní světlozaplavuje pokojposelstvímstromu, že znovu vyraší,džbánu, že bude naplněn,domům, že z nich bude smyta krev,poušti, že se zazelená,vyprahlým korytům, že jimi povalí živá voda,tabulkám, že bude rozluštěno a pochopeno jejich poselství...Kdy se vydáš na cestukdy začneš hledatkdy zatoužíš odhalit kód počátkua znamení konce...ZrcadleníNa cestě se zrcadlí světlodíky němuž vidímedíky němuž jsmea jenž samo je cestouchvěnísvětlozrcadlookocestaokozrcadlosvětlochvěnína cestě světla.PouštíTys je Pane vedl pouští,aby se naučili spoléhat na Tebe,aby ucítili vítr svobody,aby poznali rozdíl mezi spalujícím dnema mrazivou nocí.Vyvedl si je z tučnosti Egypta.Chléb a hrypro otroky!Nemuseli volatale volali,...pro jejich naléhavé volání,pro jejich křikpro křik jejich dětík Tobě Pane nebe i země.Tys poslal vysvobození,Vysvobození, které vede drsnou pouštíkterá roztaví, která přetaví,kde pronikne Tvé slovo do srdce jako meč."...poušť má barvy naděje..."Žiješ, protože tě miluje BůhProtože ti dává možnosta v uších ti zní výzva"Pojď a následuj mne..."Tušenítušení na hranicijedinéusilovánío světlosvětlosvětlokdekdejetamtamtamvyzařujeznÁME Nezná mne AnoamenZnáme sei kdyžjdeme tmouvedle sebe vedle sebe vedle sebevedle Tebetušení uštušení kv polotměZáležíleží na světlev násv lidech v nichz nichvyzařujeJEZnáme NEPutujeme polotmou vedle sebe vedle sebe vedle sebevedleTebeCo dělat…Prorazit hlavou zeďUdělat první krok do tmyUskutečnit nemožnéNegovat nicVnímáme to, co je podstatné?Být...průhledně v Toběcelí a úplnínaplněni světlem a láskou...O čem je nutné a potřebnémluvit a mlčet spolu?RánemTobě zpívám Pane ránem,K tobě volám Pane amen,K tobě mlčím Pane svítáSvětlo dne teď Pane vítám.Naplň naše skutky láskou,ovlaž deštěm stezku prašnou.Proměň naše srdce kamenná,ať z nás proudí voda pramenná.Chceme žít tvým Slovem každý čas,dýchat tvým dechem, probuď nás.Chcem Ti sloužit Pane, Tebe znát,slyšet rytmus bubnů, začít hrát.Otevři naše oči zavřené,chcem vidět stezky tebou zjevené.Ať nás tvůj tichý déšť skrápí,Ucpává ústa smrti drápy.S tebou chcem jít tou cestou blátivou,vyhlásit volnost vězňům jatých temnotou.Jsme spoutaní černou páskou,strhej ta pouta svoji láskou.Tobě zpívám Pane ránem,K tobě volám Pane amen,K tobě mlčím Pane svítáSvětlo dne teď Pane vítám.K tobě volám Pane, slyš můj hlas!K tobě volám Pane, přijď k nám zas!Jsme souhvězdíčlověk je jen jeden kamínek mozaiky,pravda je za daty,Pravda je ve všech, v každém z nás, kteří vytváříme přítomnost,v každém je jiná a každý ji jinak vidía přesto je jenom jedna, jedinečná,je obrovská a nepostižitelná,nebe poseté milióny hvězd,zrnka písku v kruhu buddhistické mandaly,tělo, nekonečná makromolekula.On pro nás odkryl tu část, to staré skryté tajemství,které je nutné přijmout, abychom mohli porozuměta opatrně našlapovat dál po té nové cestě.Objevovat dál, tak abychom nezradili sami sebe a toho,který nás vyvolil.Jak můžeš...Jak můžeš přijímat, když nedáváš,jak můžeš vědět, co je láska,když nemiluješ,jak můžeš chtít být stromem a přinášet ovoce,když nemáš ani listy, když ve vzduchu necítíš jaro,jak můžeš přinášet úrodu,když pole je pokryto hejny černých vran...HradbyPřicházíš k hradbámdvanáct branKdo může projít,kdo nespatří ty brány zazděné?Kde je tvá víra, kde je tvá jistota, kde je tvá naděje?Něco po pátéRanní chlad proniká pod kůžiTvé Slovo hřejevíc než deka a rumnepopsatelněBdělost bez vypálených očídáváš mi Slovopro něž se k Tobě obracímpo němž voláma vidím, že jepravéobveseluje zkřehlé zmrzlé srdcedivím se, že jsemdivím se Tvé lásceNaplnils pohára přetéká přes okrajběžného mluveníCestou slovna místo beze slovnamísto mluveníúplné souznění...Jakmile pochopíšpromění tebea proměníšsebe...Jsou v tobě a ty v nich.Jsou pohárem vínajsou smrtící mečjsou kamenem úrazujsou živoucí řeč.Stačilona nekonečno věků.Už Nikdy.JedinečnáDokonalostkde každé slovomusí zmlknoutTicho zavřít ústaMlčení naslouchat.Kde slovo láska je jen pouhýmodleskem a rozprostírá sekdesi za hranicí slov.Místo, kde vše nabývá novýchbarev a odstíny neznají stín.Jeden paprsek souhryVšeho v Jednoma Jedno ve Všema Jedno v Jednom.JestUprostřed pokojeuprostřed zbořených zdíje začátek cestya konec mrazivých dní.JeštěCo můžeš dátco můžeš říctJak dlouhos žiltak málo chvila tolik dlouhých čtvrt vteřin,kolikráts cestu opustilje někdo kdo ti odpustilkdyž kohout oznámilsvítání?Přes to všechnoco nedělám a nejsemJeštěSvítáU hranice/:U hranice:/ dříví/:žebřík:/ vzhůru k nebi míří/:dvanáct:/ žeber kříží/:stíny stromů a uzamčených mříží://:Janka:/ vzhůru k nebi stoupá/hlava:/ těžká se s ní houpá/:v krvi:/ potu tváře se koupá/.přesto doufá a výš přes žebra stoupá. :/MatyášVoní tabákovej kouřbafá fajka švestkováslyšíš lehký krokvidíš v očích smíchTo Matyáš se blíží noční tmouTo na salaš on kráčí za milou.Nenech vyhasnou oheňať dým stoupá k nebi výšnestav lampu pod korbelať svou cestu neztratíš!To Matyáš se blíží noční tmouTo na salaš on kráčí za milou.Nechal vyhasnout oheňslova dýmu utichnout.Už nevypráví příběh.necítí vůni kouře plout.Nenech vyhasnou oheňať dým stoupá k nebi výšnestav lampu pod korbelať svou cestu neztratíš!